Nghĩa Của Từ Lower Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lower Trong Tiếng Việt

Đang xem: Lower là gì

Thấp hơn, ở dưới, bậc thấp the lower lip môi dưới the lower animals động vật bậc thấp the lower school trường tiểu học

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phần Mềm Đóng Băng Ổ Cứng Không Thể Bỏ Qua, Top Phần Mềm Đóng Băng Ổ Cứng Miễn Phí

Hạ thấp, hạ xuống, kéo xuống to lower a flag kéo cờ xuống to lower one”s voice hạ giọng

Làm yếu đi, làm giảm đi poor diet lowers resistance to illness chế độ ăn uống kém làm giảm sức đề kháng đối với bệnh tật

Làm xấu đi, làm thành hèn hạ, làm giảm giá trị to lower oneself tự mình làm mất phẩm giá, tự mình làm cho hèn hạ; tự hạ mình

Xem thêm: ” Flash Memory Là Gì, Dùng Được Trong Bao Lâu, Tìm Hiểu Sâu Về Bộ Nhớ Flash

dưới channel using lower sideband kênh sử dụng dải biên dưới GLB (greatestlower bound) giới hạn dưới lớn nhất greatest lower bound cận dưới lớn nhất greatest lower bound (GLB) giới hạn dưới lớn nhất left hand lower derivate đạo hàm trái dưới left hand lower derivate đạo số trái dưới lower bainite bainit dưới lower bainite thể trung gian dưới lower band dải dưới lower basic group nhóm cơ bản dưới lower beam dầm ở phía dưới lower bearing gối đỡ dưới lower bend khuỷu dưới lower bend nếp uốn dưới lower boom cánh dưới lower boom đai dưới lower bound cận dưới lower bound giới hạn dưới lower bound ranh dưới lower bound of a set cận dưới của một tập hợp lower boundary biên dưới lower box nửa khuôn dưới (đúc) lower case két dưới lower centre casting cối chuyển dưới bằng thép đúc lower chord biên dưới lower chord biên dưới của giàn lower chord cành dưới (giàn) lower chord mạ dưới lower chord thanh biên dưới của dàn lower chord lattice lưới đai dưới lower class lớp dưới lower control limit giới hạn kiểm tra dưới lower course dòng chảy dưới lower cretaceous system hệ kreta dưới lower critical velocity vận tốc tới hạn dưới lower dead center điểm chết dưới lower dead centre (LDC) điểm chết dưới lower deck boong dưới lower density mật độ dưới lower die khuôn dưới lower explosive limit giới hạn nổ dưới lower extreme point điểm nút dưới lower flange of girder biên dưới rầm lower flange of girder cánh dưới của dầm lower flange of girder bản cánh dưới rầm lower floor tầng dưới lower floor construction kết cấu sàn tầng dưới lower framing element hệ giằng dưới lower half nửa mặt phẳng dưới lower half-power frequency tần số nửa công suất dưới lower integral tích phân dưới lower laterals hệ giằng dưới (giàn) Lower Layer Compatibility (LIC) tính tương thích lớp dưới Lower Layer Information (LLI) thông tin lớp dưới Lower Layer Protocol (LLP) giao thức lớp dưới Lower Layers (LL) các lớp phía dưới Lower Layers Asynchronous Transfer Modem Interface (LLATMI) Giao diện ATM lớp dưới lower letter row hàng chữ cái phím dưới lower limb cánh dưới lower limit cận dưới (của tích phân) lower limit giới hạn dưới lower limiting deviation độ lệch giới hạn dưới lower nappe profile mặt dưới của lớp nước tràn lower part phần dưới lower part of a structure phần dưới của kết cấu lower pivot bearing cối chuyển dưới bằng thép đúc lower print line dòng in phía dưới lower quartile điểm tứ phân vị dưới lower radical căn dưới lower rail of window framing đệm (dưới) bệ của sổ lower reach tầm với dưới lower reinforcement cốt thép ở phía dưới lower reinforcement layer lớp cốt thép bên dưới lower roll trục cán dưới lower sample mẫu tầng dưới lower sequence dãy dưới lower shaft trục dưới lower side bearing bàn trượt dưới lower sideband dải biên dưới Lower SideBand (LSB) biên tần dưới lower sideband (LSB) dải biên dưới lower sideband filter bộ lọc dải biên dưới lower surface bề mặt dưới (máy bay) lower surface mặt dưới lower tank thùng dưới lower temperature limit giới hạn nhiệt độ dưới lower turbine top plate chóp dưới của tuabin lower valve van điều chỉnh dưới lower wall vách dưới (của đứt gãy) lower window edge lề cửa sổ phía dưới lower window edge giới hạn dưới của cửa sổ lower window edge mép cửa sổ phía dưới lower yield limit giới hạn chảy dưới lower yield point giới hạn chảy dưới lower yield point giới hạn rão dưới lower-chord panel joints mắt giàn ở biên dưới lower-jaw hàm gập dưới lower-jaw hàm ngập dưới lower-lying mức dưới lower-roll ống dưới lower-yield point điểm chảy dưới LSB (lowersideband) dải biên dưới most lower bound of a set cận dưới đúng của một tập hợp stepped lower limiting value giá trị giới hạn dưới tăng dần

Related Posts