Nghĩa Của Từ Linear Là Gì ? (Từ Điển Anh Trường Hợp Đặc Biệt Của Phương Trình Tuyến Tính

(astronomy) A comet, cataloged as “C/1999 S4”, discovered on September 27, 1999, by the Lincoln Near-Earth Asteroid Research program in New Mexico. (See <1>) Sometimes spelled LINEAR .+1 định nghĩa

*

On live linear streams, your mister-map.comdeo player should make a client-side Ad Manager ad request in order to show a pre-roll ad to a user before requesting the Ad Manager DAI live stream.

Đang xem: Linear là gì

Trên các luồng tuyến tính trực tiếp, trình phát mister-map.comdeo của bạn nên đưa ra yêu cầu quảng cáo Ad Manager phía ứng dụng để hiển thị quảng cáo đầu mister-map.comdeo cho người dùng trước khi yêu cầu luồng trực tiếp Ad Manager DAI.
Electrons are accelerated to an energy of up to 17.5 GeV by a 2.1 km (1.3 mi) long linear accelerator with superconducting RF-camister-map.comties.
Các điện tử được gia tốc tới năng lượng lên đến 17,5 GeV bằng một máy gia tốc tuyến tính dài 2,1 km (1.3 dặm) với các hốc RF siêu dẫn.
It turns out in order to implement machine learning algorithms we need only the very, very basics of linear algebra and you”ll be able to very quickly pick up everything you need to know in the next few mister-map.comdeos.
Nó chỉ ra để thực hiện các thuật toán học máy chúng ta cần chỉ rất, rất cơ bản của đại số tuyến tính và bạn sẽ có thể rất một cách nhanh chóng nhận tất cả mọi thứ bạn cần biết trong kế tiếp vài mister-map.comdeo.
In control theory it is sometimes possible to linearize such classes of systems and apply linear techniques, but in many cases it can be necessary to demister-map.comse from scratch theories permitting control of nonlinear systems.
Trong lý thuyết điều khiển đôi khi có thể tuyến tính hóa thành các lớp trong hệ thống và áp dụng các kỹ thuật tuyến tính, nhưng trong nhiều trường hợp cần phải nghĩ ra từ các lý thuyết cho phép điều khiển cho hệ thống phi tuyến.
And the linear modeling involved in that was some good stuff for my classroom, but it eventually got me on “Good Morning America” a few weeks later, which is just bizarre, right?
Và mô hình lối đi liên quan với vấn đề trên là mấy thứ tôi áp dụng trong lớp học của mình, nhưng cuối cùng nó khiến tôi được đưa lên chương trình “ Good Morning America.” Thật kì lạ phải không?
For example, in the Schrödinger picture, there is a linear time evolution operator U with the property that if an electron is in state |ψ⟩ right now, at a later time it will be in the state U|ψ⟩, the same U for every possible |ψ⟩.
Như trong bức tranh Schrödinger, có một toán tử tiến hóa thời gian tuyến tính U cho phép một electron trong trạng thái tức thời |ψ⟩, thì trong một giây nó sẽ ở trạng thái U|ψ⟩ với mọi |ψ⟩.
In the dual problem, the objective function is a linear combination of the m values that are the limits in the m constraints from the primal problem.
Trong bài toán đối ngẫu, hàm mục tiêu là một kết hợp tuyến tính của m giá trị vốn là m điều kiện chế ước trong bài toán gốc.
Examples are a thermocouple that changes temperature differences into a small voltage, or a Linear variable differential transformer (LVDT) used to measure displacement.
Ví dụ là một cặp nhiệt điện thay đổi sự chênh lệch nhiệt độ thành một điện áp nhỏ, hoặc một biến áp so lệch biến thiên tuyến tính (LVDT) được sử dụng để đo độ dịch chuyển.
It is usually an erect shrub and has linear leaves and groups of up to fifty or more irregularly shaped, yellow flowers which are hairy on the outside.
Nó thường là một bụi cây thẳng đứng và có lá dài, thẳng và các nhóm lên đến năm mươi hoặc nhiều hình dạng kì dị, hoa màu vàng có lông ở bên ngoài.
So what I want to do is I want to write down a linear model that can explain as much of that variation as possible.
Vậy điều tôi muốn làm ở đây là 41 00:02:57, 016 — & amp; gt; 00:03:02, 079 vẽ một đồ thị tuyến tính ( đường thẳng ) mà có thể giải thích được phương sai càng nhiều càng tốt.
This model is called linear regression or this, for example, is actually linear regression with one variable, with the variable being x.
Nhỏ mặc dù được gọi là hồi quy tuyến tính hoặc, điều này cho Ví dụ là, hồi qui tuyến tính thực sự với một biến, với các biến
Non-linear systems must use more complex stability criteria, such as Lyapunov or the circle criterion.

Xem thêm: Srcset Là Gì – Tối Ưu Hóa Việc Sử Dụng Hình Ảnh Khi Thiết Kế Web

Các hệ thống phi tuyến tính phải sử dụng tiêu chuẩn ổn địnhphức tạp hơn, chẳng hạn như Lyapunov hoặc tiêu chuẩn vòng tròn.
And he showed that if you were to take a baby and an adult and make an average of what it should look like, if it grew in sort of a linear fashion, it would have a crest about half the size of the adult.
Và ông chỉ ra rằng nếu bạn lấy một con nhỏ và một con trưởng thành và tính trung bình xem nó sẽ trông thế nào, nếu nó lớn lên gần như theo thức tỉ lệ thuận, nó sẽ có một cái mào khoảng bằng một nửa cỡ con trưởng thành.
One of Galileo”s first telescopes had 8x to 10x linear magnification and was made out of lenses that he had ground himself.
Một trong những chiếc của ông có độ phóng đại từ 8 đến 10 lần và được làm với bằng những thấu kính mà chính Galilei tự làm.
A linear system that is not time-invariant can be solved using other approaches such as the Green function method.
Một hệ thống tuyến tính mà không phải là thời gian bất biến có thể được giải bằng cách sử dụng các phương pháp khác như phương pháphàm Green.
The 3.4-kilometre (2.1 mi) long tunnel for the European XFEL housing the superconducting linear accelerator and photon beamlines runs 6 to 38 m (20 to 125 ft) underground from the site of the DESY research center in Hamburg to the town of Schenefeld in Schleswig-Holstein, where the experimental stations, laboratories and administrative buildings are located.
Đường hầm dài 3,4 km (2.1 dặm) cho XFEL châu Âu có bộ tăng tốc tuyến tính siêu dẫn và chùm tia photon chạy từ 6 đến 38 m (20 đến 125 ft) dưới lòng đất từ địa điểm của trung tâm nghiên cứu DESY ở Hamburg đến thị trấn Schenefeld ở Schleswig-Holstein, nơi đặt trạm thực nghiệm, phòng thí nghiệm và các tòa nhà hành chính.
In the Intel 80386 and later IA-32 processors, the segments reside in a 32-bit linear, paged address space.
Trong Intel 80386 và những bộ xử lý IA-32 sau này, các đoạn nằm trong một khoảng địa chỉ tuyến tính đã được phân trang.
For example, the Hamming code is a linear binary code which represents 4-bit messages using 7-bit codewords.
Ví dụ, mã Hamming là một mã nhị phân tuyến tính biểu diễn mỗi thông điệp 4 bit bằng một mã tự 7 bit.
It says that, if it were linear, the steepest slope, then doubling the size you would require double the amount of energy.
Nó nói rằng, nếu nó là tuyến tính, cái dốc thẳng đứng nhất, thì tăng kích cỡ của nó lên gấp đôi bạn sẽ yêu cầu một lượng năng lượng gấp đôi.
He came up with the mathematical technique now known as linear programming in 1939, some years before it was advanced by George Dantzig.
Ông đã đưa ra (1939) với các kỹ thuật toán học được gọi là lập trình tuyến tính, một vài năm trước khi nó được tái phát minh và nhiều ứng trước của George Dantzig.
The Battle of Las Guasimas showed the U.S. that quick-thinking American soldiers would not stick to the linear tactics which did not work effectively against Spanish troops who had learned the art of cover and concealment from their own struggle with Cuban insurgents, and never made the error of revealing their positions while on the defense.

Xem thêm: Fang 69 Miễn Phí Cho Máy Tính 2018

Trận Las Guasimas chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy rằng các chiến thuật thời nội chiến không còn hiệu quả để chống lại quân Tây Ban Nha là những người đã học hỏi được kinh nghiệm ẩn núp từ cuộc vật lộn của chính họ với quân nổi dậy Cuba và không bao giờ để lộ vị trí của họ trong lúc phòng thủ.

Related Posts