like nghia la gi

Như, giống như What”s he like?

Anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?

What”s the weather like?

Thời tiết như thế nào? he rides a white horse like mine hắn cưỡi một con ngựa trắng như ngựa của tôi

Don”t talk like that

Đừng nói như vậy it looks like rain có vẻ như trời muốn mưa

Đang xem: Like nghia la gi

Thực đúng là đặc tính của… It”s just like Vietnamese to thirst for learning

Hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam

Chẳng hạn như… we shall read the trustworthy reviews, like Saigon Times and Vietnam Courier chúng ta sẽ đọc những tạp chí đáng tin cậy, chẳng hạn như Saigon Times và Vietnam Courier

(thông tục) như I cannot do it like you did tôi không thể làm cái đó như anh làm

Don”t beat your wife like you beat the thief last night

Anh đừng đánh vợ như đánh tên trộm đêm qua

Người thuộc loại như; vật thuộc loại như have you ever seen the like of it? có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không? music, painting and the like âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó the likes of me (thông tục) những kẻ hèn như tôi the likes of you (thông tục) những bậc cao sang như anh

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Số Bị Trừ Là Gì, Giáo Án Toán 2 Chương 1 Bài 4: Số Bị Trừ

Thích ưa, chuộng, yêu do you like fish? anh có thích cá không? I like his cheek (mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao

( would like, should like) muốn, ước mong I should like a cup of tea tôi muốn có một tách chè parents would like their children to be successful in life bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời

Thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ…) wine does not like me rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang

like father like son cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

adjective according to , agnate , akin , alike , allied , allying , analogous , approximating , approximative , close , coextensive , cognate , commensurate , comparable , compatible , conforming , congeneric , congenerous , consistent , consonant , corresponding , double , equal , equaling , equivalent , homologous , identical , in the manner of , jibing , matching , much the same , near , not far from , not unlike , on the order of , parallel , related , relating , resembling , same , selfsame , such , twin , undifferentiated , uniform , similar , homogeneous , quasi

Xem thêm: Chất Béo ( Fat Là Gì ? Liệu Bạn Đã Có Hiểu Biết Đúng Về Chất Béo?

verb admire , adore , appreciate , approve , be gratified by , be keen on , be partial to , be pleased by , be sweet on , care for , care to , cherish , delight in , derive pleasure from , dig * , dote on , esteem , exclaim , fancy , feast on , find appealing , get a kick out of * , go for * , hanker for , hold dear , indulge in , love , luxuriate in , prize , rejoice in , relish , revel in , savor , stuck on , take an interest in , take delight in , take satisfaction in , take to , desire , elect , feel disposed , feel like , have a preference for , incline toward , please , prefer , select , want , will , wish , akin , approve of , as , as if , choose , compatible , endorse , enjoy , equal , equivalent , favor , homogenous , identical , parallel , preference , quasi , related , resembling , same , similar , synonymous , uniform

Related Posts