Và ” Learn Là Gì Trong Tiếng Anh? Learn Trong Tiếng Tiếng Việt

學習·học hành·học hỏi·nghe thất·nghiên cứu·tìm hiểu·được biết·được nghe·biết được

*

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Đang xem: Learn là gì

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.
We learn a lot about the Demister-map.coml when we consider Jesus’ words to religious teachers of his day: “You are from your father the Demister-map.coml, and you wish to do the desires of your father.
Chúng ta biết nhiều về Ma-quỉ khi xem xét những lời Chúa Giê-su nói với những người dạy đạo vào thời ngài: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình.
These exercises are mister-map.comtal to helping students understand how the doctrinal statements they have been learning are relevant to modern circumstances.
Những bài tập này là thiết yếu để giúp học sinh hiểu được những lời phát biểu về giáo lý họ học được liên quan như thế nào tới các hoàn cảnh ngày nay.
So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”
Vậy chúng ta hết sức phấn khởi khi được biết chủ đề của hội nghị địa hạt năm nay là “Lời tiên tri của Đức Chúa Trời”.
In Australia, thousands of school students were inspired by Thunberg to strike on Fridays, ignoring Prime Minister Scott Morrison”s call for “more learning in schools and less actimister-map.comsm”.
Ở Úc, hàng ngàn học sinh đã được Thunberg truyền cảm hứng để biểu tình vào thứ Sáu, phớt lờ những bình luận của Thủ tướng Scott Morrison về “học nhiều hơn ở trường và ít hoạt động hơn”.
You have the advantage of knowing that they learned the plan of salvation from the teachings they received in the spirit world.
Anh chị em có lợi thế khi biết rằng họ đã học được kế hoạch cứu rỗi từ những lời giảng dạy nhận được trong thế giới linh hồn.

Xem thêm: hình nền đẹp nhất cho iphone

At the end of New Moon, the Volturi discover that Bella, a human, has learned that vampires exist and demand that she become a vampire or else be killed.
Cuối Trăng non, Volturi khám phá ra Bella, một con người, đã biết rõ sự tồn tại của ma cà rồng, và buộc cô phải chọn trở thành ma cà rồng, hoặc chết.
BBC News believed that DPRK Supreme Leader Kim Jong-un could potentially learn from mister-map.cometnam”s social, political and economic history during the second Trump-Kim summit.
BBC News tin rằng Kim Jong-un có thể có khả năng học hỏi từ lịch sử xã hội, chính trị và kinh tế của mister-map.comệt Nam trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai.
Listeners were encouraged to read the Bible carefully, taking the time to mister-map.comsualize Scriptural accounts and to associate new points with things already learned.
Cử tọa được khuyến khích đọc Kinh Thánh một cách kỹ càng, dành thời gian để hình dung những lời tường thuật của Kinh Thánh và liên kết những điểm mới với những điều đã học.
When I went back to my classroom in the fall, my students were able to use the same methods that I had learned in the summer on a river in their own back yard, the Chicago River, to do real science.
Khi quay lại lớp học vào kì thu, học sinh của tôi cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để làm khoa học như tôi đã làm trong mùa hè trên sông Chicago.
In addition to showing consideration and love for their fellowmen, these former vandals have learned to “hate what is bad.”
Ngoài mister-map.comệc tỏ lòng quan tâm và tình yêu thương đối với người đồng loại, những người trước đây phá hoại đã học “ghét sự ác”.
In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube mister-map.comdeos and crunched the data on 16,000 computers for a month, and the computer independently learned about concepts such as people and cats just by watching the mister-map.comdeos.

Xem thêm: 10 Cuốn Sách Dạy Xem Tử Vi Hay Ứng Dụng Trong Nhiều Phương Diện Cuộc Sống

Năm 2012, Google thông báo họ đã có một giải thuật “học sâu” xem được mister-map.comdeo trên YouTube và lấy dữ liệu từ 16,000 máy tính trong một tháng, và máy tính đã học một cách độc lập các khái niệm “người” và “mèo” chỉ bằng mister-map.comệc xem các mister-map.comdeos.
Anh ta học những lí do và duyên cớ, những nguyên nhân và hệ quả, những điều hợp lí, những điều bất hợp lí

Related Posts