Lề Lối Làm Việc Là Gì – Về Tác Phong Lề Lối Làm Việc Của Đảng Viên

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định về tác phong lề lối làm việc được chia ra thành các phần như sau: Đối với Đảng viên; Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.

Đang xem: Lề lối làm việc là gì

Hàng năm, các Đảng viên cán bộ phải thực hiện việc tự kiểm điểm cá nhân khi thực hiện quá trình làm việc trong một thời gian nhất định. Một trong những nội dung phải thực hiện là tác phong lề lối làm việc.

Bài viết này, Tổng đài 1900 6557 cung cấp thông tin hữu ích tới Quí vị về Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc .

Quy định về tác phong lề lối làm việc

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định về tác phong lề lối làm việc được chia ra thành các phần như sau: Đối với Đảng viên; Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.

Thứ nhất: Đối với Đảng viên

Theo thời gian quy định của pháp luật, mỗi Đảng viên sẽ tự đánh giá mức độ về tác phong, lề lối làm việc của mình thông qua các cấp độ bao gồm: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém. Dựa trên các tiêu chí như sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Trong bản kiểm điểm về tác phong, lề lối làm việc mỗi Đảng viên sẽ tự nhận xét bằng lời về tác phong, lề lối làm việc của mình ở quá trình làm việc trong một thời gian nhất định. Sau đó tích vào ô tự nhận xét về mức độ hoàn thành theo từng cấp độ đã nêu ở phần trên.

Thứ hai: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiêu chí của đối tượng này được nâng cao hơn so với Đảng viên thông thường do bản chất, nhiệm vụ của chức vụ đang nắm giữ. Từ đó những quy định về tiêu chí đánh giá cũng cao hơn.

Thứ ba: Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý

Đối tượng này đánh giá tác phong, lề lối làm việc dựa trên những tiêu chí sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Chấn chỉnh tác phong , lề lối làm việc

Hiện nay, một số bộ phận cán bộ khi thực hiện công việc và nhiệm vụ có tác phong và lề lối làm việc kém hiệu quả gây bức xúc trong dư luận và tạo hình ảnh không tốt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người dân.

Từ những lý do đó, các đơn vị cũng đưa ra nhiều những quy định nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả làm việc, tạo dựng hình ảnh và lòng tin của nhân dân với nhà nước.

Phần tiếp theo của bài viết Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc Tổng đài 1900 6557 cung cấp tới Quí vị mẫu bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc.

Xem thêm: Multicollinearity Là Gì – Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến (Multicollinearity)

*

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc

Trong bài viết này, Tổng đài 1900 6557 cung cấp tới Quí vị mẫu bảm kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc như sau:

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: …………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————
….., ngày  tháng  năm 

BẢN KIỂM ĐIỂM TÁC PHONG LỀ LỐI LÀM VIỆC

Năm ….

Họ và tên:…

 Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: …

Chức vụ chính quyền: …

Chức vụ đoàn thể: …

 Đơn vị công tác: …

 Chi bộ : …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ 

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Xem thêm: Physical Inventory Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình  □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Từ những phân tích trên Tổng đài 1900 6557 mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Related Posts