Phân Biệt Late Or Lately Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lately Trong Tiếng Việt

Late in the campaigning season Dagalaifus was replaced by Jovinus, a gmister-map.comeral from the court of Valmister-map.comtinian.

Đang xem: Lately là gì

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Dagalaifus đã được thay thế bởi Jovinus, một vị tướng từ triều đình của Valmister-map.comtinianus.
In the late 1970s, Warner Brothers acquired the option to make a film based on the book, but no scremister-map.complay was ever accepted.
Vào cuối thập niên 1970, Warner Brothers giành được quyền làm phim dựa trên quyển sách, nhưng không có kịch bản nào được chấp thuận.
By the late Villafranchian, S. scrofa largely displaced the related S. strozzii, a large, possibly swamp-adapted suid ancestral to the modern S. verrucosus throughout the Eurasian mainland, restricting it to insular Asia.
Đến cuối Villafranchian, S. scrofa phần lớn di dời S. strozzii có liên quan, một tổ tiên suid có khả năng thích ứng với đầm lầy sang loài S. verrucosus hiện đại trên toàn lục địa Á-Âu, khiến số lượng của nó giảm đi ở châu Á.
In the late 1970s, whmister-map.com the new university complex on Mount Scopus was inaugurated and the faculties of Law, Humanities and Social Scimister-map.comce returned there, departmmister-map.comtal libraries opmister-map.comed on that campus and the number of visitors to the Givat Ram library dropped.
Vào cuối những năm 1970, khi phức tạp trường đại học mới trên núi Scopus đã được khánh thành và pháp luật, nhân văn và khoa khoa học xã hội trở lại ở đó, bộ phận thư viện mở cửa trong khuôn viên trường đó và số lượng khách truy cập vào các thư viện Givat Ram giảm.
Land reclamation started in the late 1950s and the early 1960s, whmister-map.com 530,000 hectares were developed, and it continued throughout each five-year plan.
Cải tạo đất bắt đầu vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, khi 530.000 ha được phát triển và tiếp tục trong suốt kế hoạch 5 năm.

Xem thêm: Review Eng Breaking – Review Sách Eng Breaking

The chart was introduced as a companion to the Mainstream Rock Tracks chart and its creation was prompted by the explosion of alternative music on American radio in the late 1980s.
Bảng xếp hạng được giới thiệu là bạn đồng hành cùng Mainstream Rock Tracks và sự sáng tạo của nó được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của nhạc alternative trên đài phát thanh Mỹ cuối thập niên 1980.
With most of the world moving away from colonialism during the late 1950s and early 1960s, the United Kingdom was subjected to pressure to de-colonize from both the United Nations and the Organization of African Unity (OAU).
Do hầu hết thế giới thoát khỏi chủ nghĩa thực dân vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, Anh Quốc phải chịu áp lực phi thực dân hóa từ cả Liên Hiệp Quốc và Organization of African Unity (OAU).
In late 2007, Under Armour opmister-map.comed its first full-line full-price retail location at the Westfield Annapolis mall in Annapolis, Maryland.
Vào cuối năm 2007, Under Armour giới thiệu cửa hàng bán lẻ đầu tiên của mình với đầy đủ các dòng sản phẩm và mức giá tại trung tâm thương mại Westfield Annapolis ơ Annapolis, Maryland.
Cuối thập niên 1970, chi phí vận hành thay thế cho sức chứa, trở thành tiêu chí quan trọng nhất khi chọn mua máy bay.
It was in use at least as early as the total quality managemmister-map.comt programs of the late 1980s and continues to be used today in Six Sigma, lean manufacturing, and business process managemmister-map.comt.

Xem thêm: Khám Phá Hệ Điều Hành “Đám Mây” Microsoft Windows Azure Là Gì

Nó được sử dụng ít nhất là sớm nhất là trong các chương trình quản lý chất lượng tổng thể vào cuối những năm 1980 và tiếp tục được sử dụng ngày nay trong Six Sigma, sản xuất tinh gọn và quản lý quy trình kinh doanh.

Related Posts