Skewness Và Kurtosis Là Gì, Các Loại Phân Phối Theo Độ Nhọn

Trong phân tích các biến liên tục, hầu hếtkiểm định thống kê chỉ thực hiện được với những biến có phân phối chuẩn. Vì vậyviệc xác định một biến có phân phối chuẩn hay không là hết sức cần thiết trướckhi ta tiến hành một kiểm định nào đó. Nếu như biến có phân phối chuẩnchúng ta chạy các kiểm định thống kê. Nếu như biến không có phân phốichuẩn, ta có 2 lựa chọn: một là chuyển (convert) biến đó về biến cóphân phối chuẩn (ví dụ dùng log) sau đó chạy kiểm định thống kê(phiên giải theo cách khác), hai là dùng các kiểm định thống kê chobiến phân phối không chuẩn.

Đang xem: Kurtosis là gì

Để xem xét phân phối chuẩn của một biến ta córất nhiều cách như vẽ biểu đồ, sử dụng kiểm đinh phân phối chuẩn… Sau đây làmột số cách thông thường.

Ví dụ: Tamuốn kiểm tra 2 biến liên tục là thời gian bà mẹ nghỉ sinh (a120) và chiều caocủa bà mẹ (m132a).

a. Các phươngpháp vẽ đồ thị.

histograma120, normal

histogram m132a, normal

*

Nhìn và đồ thị histogram của 2 biến, ta có thểthấy rằng biến a120-Thời gian nghỉ sinh của bà mẹ là biến liên tục không cóphân phối chuẩn. Biến 132a –Chiều cao củabà mẹ dường như có phân phối chuẩn (phân bố hình chuông). Để kiểm tra phân phốinày ta có thể xem xét trên các dạng đồ thị khác hoặc sử dụng kiểm định phân phốichuẩn sẽ được mô tả sau đây.

Xem thêm: Watch One Piece Fans Are Hyped Over The Anime'S Return, Episode 930

*Đồ thị dotplot

dotplot a120

dotplotm132a

*

*Graph box

graph box a120

graph box m132a

*

*Q-Q plot

qnorm a120

qnorm m132a

*

*P-P plot

pnorm a120

pnorm m132a

*

b.Phươngpháp xem xét các giá trị Skewness và Kurtosis

Skewness(độ lệch) và kurtosis (đồ gù) là hai chỉ số chính chúng ta cần xem xét để quyếtđịnh biến định lượng có phân phối chuẩn hay không. Một biến có phân phối chuẩnkhi giá trị của skweness và kutorsis tiếngần đến giá trị 0 và 3.

*Mô tả biến

summarizea120,d

*

summarizem132a,d

*

*Sử dụng kiểm định 2 giá trị

Ta dùng lệnhsktest .

sktest a120

*

sktest m132a

*

Trong kiểmđịnh phân phối chuẩn này. Giả thiết Ho của chúng ta là biến có phân phốichuẩn.Vì vậy dựa vào giá trị p ta có thể xác định được là sẽ bác bỏ hay chấpnhận Ho để biết phân phối có chuẩn hay không?

Nhận xét vídụ:

Kết quả kiểmđịnh biến a120-Thời gian nghỉ sinh của bà mẹ, chúng ta thấy giá trị p value củakiểm định của Skewness và Kurtosis đều có pàHo bị bác bỏ, có nghĩa là biến a120 phân phối không chuẩn.

Xem thêm: What Does “Keep My Fingers Crossed Là Gì, Nghĩa Của Từ To Keep One&#39S Fingers Crossed

Kết quả kiểmđịnh biến m132a -Chiều cao của bà mẹ có giá trị p value của Skewness >0.05và Kurtosis pàChấp nhận Ho, biến m132a có phân phối chuẩn.

Related Posts