Tác Phẩm Kinh Điển Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Classic

Chó Karakachan xuất hiện trong một số tác phẩm kinh điển của văn học như Yordan Yovkov, Georgi Raitchev and Yordan Radichkov.

Đang xem: Kinh điển tiếng anh là gì

It is with this name that the Karakachan dog appears in the works of some of the classics of Bulgarian literature, namely Yordan Yovkov, Georgi Raitchev and Yordan Radichkov.
Việc truyền lại các tác phẩm kinh điển là đóng góp chính của người Hồi giáo cho châu Âu thời Trung cổ.
Năm 2001, Hisaishi sản xuất nhạc cho film của Kitano Takeshi, Brother, và tác phẩm kinh điển của Miyazaki Hayao, Vùng đất linh hồn.
In 2001, Hisaishi produced music for another Kitano film, Brother, and Hayao Miyazaki”s animated film, Spirited Away.
Nell Minow từ Common Smister-map.comse Media cho 4 trên 5 sao nhận xét rằng “một tác phẩm kinh điển làm sống lại huyền thoại vua Arthur”.
Nell Minow of Common Smister-map.comse Media gave the film four out of five stars, writing, “Delightful classic brings Arthur legmister-map.comd to life”.
Gia đình ông chuyển đến Connecticut, nơi ông tốt nghiệp từ Liên Trường ở New London sau khi nghiên cứu các tác phẩm kinh điển.
His family moved to Connecticut where he graduated from Union School in New London after studying the classics.
Tác phẩm Câu chuyện của Sinuhe, viết bằng ngôn ngữ Trung Ai Cập, được coi là một tác phẩm kinh điển của văn học Ai Cập.
Anh ấy yêu cầu Jones sản xuất đĩa hát sô-lô mới của anh ấy – và kết quả là tác phẩm kinh điển đi-xcô ” Off The Wall ” .
Một trong số các quyển sách ưa thích của tôi là tác phẩm kinh điển tiếng Anh có tựa đề là Jane Eyre, do Charlotte Bronte viết vào năm 1847.

Xem thêm: lck hè 2018

One of my favorite books is the British classic Jane Eyre, writtmister-map.com by Charlotte Brontë and published in 1847.
Trong thế kỷ XXI, một vài phim của Chaplin vẫn được xem là những tác phẩm kinh điển và xếp vào hàng những phim xuất sắc nhất mọi thời đại.
In the 21st cmister-map.comtury, several of Chaplin”s films are still regarded as classics and among the greatest ever made.
Ông cũng tham gia thể hiện vai Jean Valjean trong tác phẩm kinh điển Những người khốn khổ của Victor Hugo năm 1998 và vai tiến sĩ David Marrow trong The Haunting năm 1999.
He wmister-map.comt on to star as Jean Valjean in the 1998 adaptation of Victor Hugo”s Les Misérables and in The Haunting (1999) as Dr. David Marrow.
Tác phẩm Bàn về sự bất bình đẳng và Các quan hệ xã hội là những tác phẩm kinh điển về tư duy chính trị và tư duy xã hội hiện đại.
His Discourse on Inequality and The Social Contract are cornerstones in modern political and social thought.
Will Gable đồng ý mua một bộ 72 tập những tác phẩm kinh điển thế giới để nâng cao học vấn của con trai, nhưng lại không muốn thấy cậu sử dụng nó.
His father agreed to buy a 72-volume set of The World”s Greatest Literature to improve his son”s education, but he claimed that he never saw him use it.
Một trong những tác phẩm kinh điển quan trọng nhất của triết học chính trị là cuốn Cộng hòa của Plato theo sau bởi Chính trị của Aristotle và Đạo đức Nichomachean.

Xem thêm: Lye Là Gì – Sodium Hydroxide Là Gì

One of the first, extremely important classical works of political philosophy is Plato”s Republic, which was followed by Aristotle”s Nicomachean Ethics and Politics.

Related Posts