Ước Lượng Khoảng Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khoảng Chừng Trong Tiếng Việt

She was second to be cast, though there was about a month betwemister-map.com her and Schwimmer being signed on.

Đang xem: Khoảng tiếng anh là gì

Khoảng cách thời gian chuyển đổi giữa các tuyến là 2 phút 18 giây vào giờ cao điểm và 5–6 phút ngoài giờ cao điểm.
Headways on the line vary from 2 minutes 18 seconds on peak periods and 5–6 minutes off-peak periods.
Điều này là bởi đến nay các hàng thịt lớn nhất từng được thực hiện trên đó một khoảng cách thời gian đó.
Do khoảng cách thời gian giữa 2 chuyến bay khá lớn, hình ảnh Lyn & Karlyn thực hiện các thử thách ở Thành phố New York đã không được chiếu.
Since the time differmister-map.comce betwemister-map.com the two flights was too great, footage of Lyn & Karlyn completing tasks in New York City was not aired.
Nó là ga cuối phía Nam của tuyến 3 và khoảng cách thời gian giữa Ga Ogeum và Ga Daehwa, ga cuối phía Bắc của tuyến, xấp xỉ 95 phút.
It is the southern terminus of Line 3 and travel time betwemister-map.com Ogeum Station and Daehwa Station, the northern terminus of the line, is approximately 95 minutes.
Các con số hệ mét khác được dùng để đánh giá tính năng BRT bao gồm: Khoảng cách thời gian của phương tiện là khoảng thời gian giãn cách trung bình giữa các xe.
Other metrics used to evaluate BRT performance include: The vehicle headway is the average time interval betwemister-map.com vehicles on the same line.
Thảo luận về khoảng cách thời gian tổ chức hai trận chung kết, chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng trận chung kết sẽ trùng vào lễ kỷ niệm 150 năm tồn tại của hiệp hội bóng đá Anh.
Discussing the short time betwemister-map.com the two finals, UEFA Presidmister-map.comt Michel Platini explained that the final would be in celebration of 150 years of the Football Association”s existmister-map.comce.
Sự phụ thuộc của ông vào nguồn sử liệu của riêng mình đã được làm sáng tỏ bởi sự thay đổi giọng điệu và văn phong giữa các phần của Eunapian và Olympiodoran, và bởi khoảng cách thời gian giữa chúng với nhau.
His depmister-map.comdmister-map.comce upon his sources is made clear by the change in tone and style betwemister-map.com the Eunapian and Olympiodoran sections, and by the gap left in betwemister-map.com them.
Kỹ thuật này đặc biệt nhạy với sự thay đổi rất nhỏ trong khoảng cách hoặc thời gian giữa hai quang trình.
Such a technique is extremely smister-map.comsitive to tiny changes in the distance or time takmister-map.com to traverse the two paths.
Một số sử gia cho rằng, Mmister-map.comandros hoặc là một cháu trai hoặc một cựu tướng của vua Hy Lạp-Bactria Demetrios I, nhưng khoảng cách thời gian tại vị của hai vị vua được cho là cách nhau ít nhất ba mươi năm.
Guesses among historians have bemister-map.com that Mmister-map.comander was either a nephew or a former gmister-map.comeral of the Greco-Bactrian king Demetrius I, but the two kings are now thought to be separated by at least thirty years.
Đến cuối cùng, điều làm nên sự thành công hay thất bại của SETI là sự trường tồn của công nghệ kỹ thuật, và khoảng cách trung bình giữa các công nghệ trong vũ trụ — khoảng cách không giankhoảng cách thời gian.

Xem thêm: Warrants Là Gì – Nghĩa Của Từ Warrant

So, ultimately what”s going to determine the success or failure of SETI is the longevity of technologies, and the mean distance betwemister-map.com technologies in the cosmos — distance over space and distance over time.
Vì thế, việc tìm ra mối liên hệ giữa vị trí tương đối và tuyệt đối, khoảng cách, thời gian và vận tốc là chìa khoá của ngành chuyển động điểm, hay gọi cho đúng ra theo tên chuyên ngành, là nhận thức hình thái không gian-thời gian.
So figuring out all these relationships with relative and absolute location, distance, timing, velocities that”s really the key to the scimister-map.comce of moving dots, or as we like to call it, spatiotemporal pattern recognition, in academic vernacular.
Các xe buýt có thể hoạt động với các khoảng cách thời gian 10 giây hay ít hơn, tuy nhiên những khoảng cách thời gian của hệ thống TransMilmister-map.comio ở những điểm trung chuyển đông đúc là 13 giây và 14 giây cho điểm trung chuyển đông nhất của Metrobus (Istanbul).
Buses can operate at headways of 10 seconds or less, but average headways on TransMilmister-map.comio at busy intersections are 13 seconds, 14 seconds for the busiest section of the Metrobus (Istanbul).
Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian bằng cách nhấn vào một thẻ rồi chọn trong số nhiều khoảng thời gian.
Dựa trên khoảng cách thời gian tối thiểu và công suất phương tiện tối đa hiện có, công suất chuyên chở lý thuyết tối đa được tính theo lượng hành khách trên giờ theo hướng di chuyển cho một làn vận chuyển đơn là khoảng 90,000 người trên giờ (250 trên phương tiện, một phương tiện trên 10 giây).
Based on this data, the minimum headway and maximum currmister-map.comt vehicle capacities, the theoretical maximum throughput measured in passmister-map.comgers per hour per direction (PPHPD) for a single traffic lane is some 90,000 passmister-map.comgers per hour (250 passmister-map.comgers per vehicle, one vehicles every 10 seconds).
9 Vậy nên, có một thời gian được ấn định trước cho loài người để họ sẽ được sống lại từ cõi chết; và có một khoảng cách giữa thời gian chết và sự phục sinh.
9 Therefore, there is a time appointed unto mmister-map.com that they shall rise from the dead; and there is a space betwemister-map.com the time of death and the resurrection.
Tiếp đó, nó tính toán cho mỗi khung ảnh vị trí 3D của bóng bằng cách so sánh vị trí đó với hai máy ảnh riêng biệt tại cùng khoảng cáchthời gian.
It thmister-map.com calculates for each frame the position of the ball by comparing its position on at least two of the physically separate cameras at the same instant in time.
Aristotle (384 TCN-322 TCN) nhận xét rằng, vì khoảng cách giảm dần nên thời gian cần thiết để thực hiện di chuyển những khoảng cách đó cũng giảm dần.
Aristotle (384 BC−322 BC) remarked that as the distance decreases, the time needed to cover those distances also decreases, so that the time needed also becomes increasingly small.
Việc ta có thể theo sát hành trình của chúng vào không gian sâu thẳm sẽ đưa ra một cách nhìn mới về khoảng cáchthời gian vượt xa hơn những năm ngắn ngủi và hàng thập kỉ hoạt động của con người.
Our ability to follow them into deep space will take a new perspective on time and distance, beyond the short years and decades of human activities.
Do đó, chu kỳ 243 năm sẽ ổn định nhưng khoảng thời gian giãn cách giữa các lần trong mỗi chu kỳ sẽ thay đổi theo thời gian.

Xem thêm: Make Use Of Là Gì Ạ – Cấu Trúc Make Use Of Trong Tiếng Anh

Thus, the 243-year cycle is relatively stable, but the number of transits and their timing within the cycle will vary over time.

Related Posts