Cấu Trúc It Was Not Until Là Gì, Cách Sử Dụng Và Bài Tập Thực Hành

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một phần kiến thức ngữ pháp thường gặp trong các đề thi tiếng anh. Ở các bài tự luận thì các bạn sẽ gặp bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường xuất hiện trong phần sửa lỗi sai hoặc chọn đáp án đúng.

Đang xem: It was not until là gì

⇒ Vì vậy rất cần thiết và quan trọng các bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ để vận dụng.

*

Cách viết lại câu với Not until

➥ Công thức: S + V (chia ở dạng phủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia theo động từ ở chủ ngữ)

Ví dụ:

She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.

He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekend that he visited me.

Cấu trúc Only when

Xét về mặt ngữ nghĩa, cả only when và not until đều có nét tương đồng và có thể thay thế cho nhau. Vì vậy ta cũng có thể dùng only when thay thế cho not until.

Only when có nghĩa là “ chỉ đến khi…”, đùng dể nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc hành động.

➥ Công thức: Only when + S + V(s/es) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề chứa Only when, theo sau Only when chỉ có thể là một mệnh đề, chứ không thể là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Not until.

Ví dụ:

She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→ It was not until he needed some money that he visited me.

I didn’t go swimming until the rain stopped.

Xem thêm: Thapthanh

→ Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming.

Bài tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until rất quan trọng trong khi học tiếng anh bạn phải nắm được. Vì vậy hãy luyện tập và hoàn thành thật nhiều bài tập có liên quan để hiểu rõ và ghi nhớ. mister-map.com sẽ cung cấp tới các bạn các bài tập cần thiết để bạn luyện tập nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1.It was not until midnight ______________back home.

A.did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. built C. had built D. was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. teaching C. to teach D. taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. were C. was not D. were not

5.It was not until I ______________ to new school that my mother bought me a new bike.

A.go B. went C. am going D. will go

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. last week C. week D. the week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. at C. until D. by

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave B. leaves C. leaving D. left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write to him until she received a letter from him.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have to wear uniform until I go to school.

Xem thêm: Phim Cấp 3 Hàn Quốc – &#39Phim Mua He Nong Bỏng&#39 Search

=> It is not until ________________________________________________

Với những kiến thức và bài tập mister-map.com cung cấp trên đây, hy vọng các bạn sẽ học tiếng anh thật tốt và đạt điểm cao trong các bài thi tiếng anh.

Related Posts