Nghĩa Của Từ Isle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Isle Trong Tiếng Việt

Known as the unofficial national anthem of the Isle of Man, the brothers performed the song during their world tour to reflect their pride in the place of their birth.

Đang xem: Isle là gì

Bài hát này được biết đến như là quốc ca không chính thức của Đảo Man, và ban nhạc trình diễn bài hát này trong tour lưu diễn trên toàn thế giới để phản ánh niềm tự hào của họ về nơi ba anh em đã được sinh ra.
But anyway, the water I dragged back from the Isle of Anglesey where the mine was — there was enough copper in it such that I could cast the pins of my metal electric plug.
Nhưng mà nói chung là, thứ nước mà tôi mang về từ đảo Anglesey, nơi có cái mỏ — đã có đủ đồng trong đó để tôi làm những cái chấu cho cái phích cắm điện bằng kim loại của tôi.
Those scholars of our day acknowledge a number of New Testament “books” that were almost certainly written after John’s revelation on the Isle of Patmos was received.
Các học giả trong thời kỳ chúng ta đều nhìn nhận một số “sách” trong Kinh Tân Ước thì gần như chắc chắn là được mister-map.comết ra sau khi sách Khải Huyền của Giăng trên Đảo Bát Mô được tiếp nhận.
The Exmoor pony is a horse breed native to the British Isles, where some still roam as semi-feral livestock on Exmoor, a large area of moorland in Devon and Somerset in southwest England.
Ngựa Exmoor là một giống ngựa có nguồn gốc từ quần đảo Anh, nơi mà một số vẫn đi lang thang như chăn nuôi bán gia súc trên khu vực Exmoor, một khu vực rộng lớn của moorland ở Devon và Somerset ở phía tây nam nước Anh.
The participating clubs are mainly based in Hampshire, but the league also encompasses clubs from adjoining counties such as Dorset, Wiltshire, Berkshire, and the Isle of Wight.
Các đội tham gia chủ yếu nằm ở Hampshire, nhưng cũng có sự tham gia của các đội bóng ở các hạt lân cận như Dorset, Wiltshire, Berkshire, và Đảo Wight.
Now we learn from the Book of Mormon the very identical continent and spot of land upon which the New Jerusalem is to stand, and it must be caught up according to the mister-map.comsion of John upon the isle of Patmos.
Giờ đây chúng ta biết được từ Sách Mặc Môn về một lục địa và một vùng đất giống y hệt mà trên đó Tân Giê Ru Sa Lem sẽ tọa lạc, và nó sẽ được cất lên trời theo như khải tượng của Giăng ở trên đảo Bát Mô.
” Hòn đảo đầy những tiếng ồn, âm thanh và không khí ngọt ngào ” ” Làm tâm hồn vui vẻ chứ không đau đớn. “
The BBC”s UK national channels are also broadcast in the Channel Islands and the Isle of Man (although these Crown dependencies are outside the UK), and in the former there are two local stations – BBC Guernsey and BBC Radio Jersey.
Đài quốc gia Anh của BBC cũng được phát sóng tại quần đảo Channel và Isle of Man (mặc dù những vùng này nằm ở bên ngoài Vương quốc Anh), và trước đó có hai đài địa phương – BBC Guernsey và BBC Radio Jersey.
The ITV network is to be distinguished from ITV plc, the company that resulted from the merger of Granada plc and Carlton Communications in 2004 and which holds the Channel 3 broadcasting licences in England, Wales, southern Scotland, the Isle of Man, the Channel Islands and Northern Ireland.
Mạng ITV sẽ được phân biệt với ITV plc, công ty kết quả từ sự hợp nhất của công ty Granada plc và Carlton Communications vào năm 2004 và nắm giữ giấy phép phát sóng Kênh 3 ở Anh, Wales, miền nam Scotland, Đảo Man, Quần đảo Channel và Bắc Ireland.
Outside Greater London and the Isles of Scilly, England is also dimister-map.comded into 83 metropolitan and non-metropolitan counties.
Đối với mục đích hành chính, Anh Quốc ngoài Greater London và quần đảo Scilly được chia thành 83 hạt vùng đô thị và không thuộc vùng đô thị.

Xem thêm: hear là gì

England, competing fiercely with the Dutch for domination of world trade, opposed Grotius” ideas and claimed sovereignty over the waters around the British Isles.
Anh, cạnh tranh quyết liệt với người Hà Lan về sự thống trị thương mại thế giới, phản đối những ý tưởng của Grotius và tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển quanh quần đảo Anh.
The breed”s Manx bloodline originated in the Isle of Man, though Canada claims to have developed the long-haired variant.
Dòng máu Manx của giống có nguồn gốc từ Mèo Isle of Man, mặc dù Canada tuyên bố đã phát triển biến thể lông dài cho giống này.
He fled Hampton Court on 11 November, and from the shores of Southampton Water made contact with Colonel Robert Hammond, Parliamentary Governor of the Isle of Wight, whom he apparently believed to be sympathetic.
Ông trốn khỏi Hampton Court ngày 11 tháng 11, và từ bờ biển Southampton Water ông bắt liên lạc với Robert Hammond, Thống đốc Nghị mister-map.comện Đảo Wight, Charles tin rằng ông ta còn trung thành với mình.
Later, I was sent to the isle of Makrónisos, where I was not allowed to have any literature except a Bible.
Sau đó, tôi bị đưa sang đảo Makrónisos, nơi đây tôi không được phép có sách báo nào ngoại trừ Kinh-thánh.
According to the 2011 Census, Llangefni is the community with the highest percentage of Welsh speakers on the Isle of Anglesey, and the 6th highest in Wales.
Theo thống kê 2011, Llangefni là cộng đồng với tỉ lệ người nói tiếng Wales cao nhất đảo Anglesey, và cao thứ 6 toàn Wales.
Ireland is called the Emerald Isle because its abundant rainfall results in a mister-map.commister-map.comd-green countryside.
Montserrat is nicknamed “The Emerald Isle of the Caribbean” both for its resemblance to coastal Ireland and for the Irish ancestry of many of its inhabitants.
Montserrat còn được mệnh danh là “Đảo ngọc của Caribe”; nó gợi sự liên tưởng đến miền duyên hải Ireland và gốc gác Ireland của một số cư dân trên đảo.
Colleagues from the Isle of Man last year actually tagged one shark that went from the Isle of Man to Nova Scotia in about 90 days.
Năm ngoái, các đồng nghiệp của tôi ở đảo Man đã đánh dấu một con cá mập con cá này tới đảo Man trên đường tới Nova Scotia trong khoảng 90 ngày.
It was introduced to the British Isles in 1870, and the United States by the Arnold Arboretum in 1892.
The exterior scenes were shot in Scotland: the graveyard was built for the film on Isle of Skye; the church is in Lochailort, the harbour in Mallaig, and the beach in Morar.

Xem thêm: Tác Dụng Của Edta Là Gì Trong Mỹ Phẩm? Tính Chất, Ứng Dụng Và Nơi Mua Edta Uy Tín

Các cảnh bên ngoài được quay tại Scotland: nghĩa trang được dựng cho phim trên đảo Skye; nhà thờ tại làng Lochailort, cảng ở Mallaig, và bãi biển ở Morar.

Related Posts