Irregular Verbs Là Gì – Regular And Irregular Verbs

Động từ bất quy tắc tiếng Anh (English irregular verbs) rất hữu ích vì phần lớn động từ tiếng Anh là bất quy tắc để dùng vào các thì quá khứ và các thì hoàn thành. Khi nắm được động từ bất quy tắc tiếng Anh, chúng ta sẽ dễ dàng biết được những động từ còn lại sẽ là động từ quy tắc (regular verbs). Thấy được tầm quan trọng của động từ bất quy tắc tiếng Anh, chúng tôi được phép sưu tâm và đưa ra danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh sau đây.

Đang xem: Irregular verbs là gì

*

Ý nghĩa của động từ bất quy tắc tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, động từ chia làm 2 loại là quy tắc và bất quy tắc, để biết được động từ nào là quy tắc hay bắt quy tắc, chúng ta cần dựa vào danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh, từ đó suy ra động từ không nằm trong danh sách bất quy tắc, tức là động từ quy tắc vậy.

Như vậy động từ bất quy tắc tiếng Anh giúp chúng ta xác định một đồng từ nào quy tắc hay bất quy tắc, từ đó sẽ chia động từ cho đúng ngữ pháp.

Xem thêm: Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: A Home Remedy / A Wake Up Call Là Gì ?

Thì quá khứ đơn

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến

Động từ bất quy tắc tiếng Anh là gì?

Động từ bất quy tắc tiếng Anh là động từ khi chia nó không theo một công thức hay hình thức hay quy tắc nào cả, nên gọi là bất quy tắc, tức không theo một quy tắc nào, mà chỉ có cách là học thuộc lòng mà thôi. Các bạn nên nhớ là chỉ có cách học thuộc lòng thôi nhé.

Xem thêm: Play Tag Là Gì ? Do You Like To Play Tag

Còn động từ quy tắc là gì?

Động từ quy tắc là động từ tuân theo một quy tắc nhất định, cụ thể khi dùng thì quá khứ và thì hoàn thành thì công thức hay quy tắc như sau:

S + V_ed (tức là động từ quy tắc + ed)

Ví dụ về động từ quy tắc: to want –> wanted; to stop –> stopped….

STTĐộng từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
1 abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
2 arise arose arisen phát sinh
3 awake awoke awoken đánh thức, thức
4 be was, were been có; tồn tại
5 bear bore borne mang, chịu dựng
6 become became become trở nên, trở thành
7 befall befell befallen xảy đến
8 begin began begun bắt đầu
9 behold beheld beheld ngắm nhìn
10 bend bent bent bẻ cong
11 beset beset beset bao quanh
12 bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
13 bid bid bid trả giá
14 bind bound bound buộc, trói
15 bleed bled bled chảy máu
16 blow blew blown thổi
17 break broke broken bị vỡ/gãy/đứt; làm vỡ/gãy/đứt
18 breed bred bred nuôi, dạy dỗ
19 bring brought brought đem, mang, đưa
20 broadcast broadcast broadcast phát thanh
21 build built built xây dựng
22 burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
23 buy bought bought mua
24 cast cast cast ném, tung
25 catch caught caught bắt lấy, chộp lấy
26 chide chid/ chided chid/ chidden/ chided mắng chửi
27 choose chose chosen lựa chọn
28 cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
29 come came come đến
30 cost cost cost có giá là
31 crow crew/crewed crowed gáy (gà)
32 cut cut cut cắt, chặt
33 deal dealt dealt giao thiệp
34 dig dug dug đào
35 dive dove/ dived dived lặn; lao xuống
36 do did done làm
37 draw drew drawn vẽ; kéo
38 dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
39 drink drank drunk uống
40 drive drove driven lái (xe)
41 dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
42 eat ate eaten ăn
43 fall fell fallen rơi, rớt
44 feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
45 feel felt felt cảm thấy
46 fight fought fought chiến đấu
47 find found found tìm thấy
48 flee fled fled chạy trốn
49 fling flung flung tung; quang
50 fly flew flown bay
51 forbear forbore forborne nhịn
52 forbid forbade/ forbad forbidden cấm đoán; cấm
53 forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
54 foresee foresaw foreseen thấy trước
55 foretell foretold foretold đoán trước
56 forget forgot forgotten quên
57 forgive forgave forgiven tha thứ
58 forsake forsook forsaken ruồng bỏ
59 freeze froze frozen (làm) đông lại
60 get got got nhận, nhận được
61 gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
62 gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
63 give gave given đưa, cho, tặng
64 go went gone đi, di chuyển
65 grind ground ground nghiền; xay
66 grow grew grown gia tăng, tăng trưởng
67 hang hung hung móc lên; treo lên
68 have had had có, sở hữu
69 hear heard heard nghe
70 heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
71 hide hid hidden giấu; trốn; nấp
72 hit hit hit đánh ai/vật gì
73 hold held held cầm, nắm
74 hurt hurt hurt làm đau
75 inlay inlaid inlaid cẩn; khảm
76 input input input đưa vào (máy điện toán)
77 inset inset inset dát; ghép
78 keep kept kept giữ
79 kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
80 knit knit/ knitted knit/ knitted đan
81 know knew known biết
82 lay laid laid đặt, để (một cách nhẹ nhàng, cẩn thận)
83 lead led led dẫn đường, dẫn dắt
84 leap leapt leapt nhảy; nhảy qua
85 learn learnt, learned learnt, learned học
86 leave left left rời khỏi
87 lend lent lent cho mượn (vay)
88 let let let cho phép; để cho
89 lie lay lain nằm
90 light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
91 lose lost lost làm mất, thất lạc, không thể tìm thấy
92 make made made tạo ra, làm ra
93 mean meant meant có nghĩa
94 meet met met gặp
95 mislay mislaid mislaid để lạc mất
96 misread misread misread đọc sai
97 misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
98 mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
99 misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
100 mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
101 outbid outbid outbid trả hơn giá
102 outdo outdid outdone làm giỏi hơn
103 outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
104 output output output cho ra (dữ kiện)
105 outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt quá
106 outsell outsold outsold bán nhanh hơn
107 overcome overcame overcome khắc phục
108 overeat overate overeaten ăn quá nhiều
109 overfly overflew overflown bay qua
110 overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
111 overhear overheard overheard nghe trộm
112 overlay overlaid overlaid phủ lên
113 overpay overpaid overpaid trả quá tiền
114 overrun overran overrun tràn ngập
115 oversee oversaw overseen trông nom
116 overshoot overshot overshot đi quá đích
117 oversleep overslept overslept ngủ quên
118 overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
119 overthrow overthrew overthrown lật đổ
120 pay paid paid trả (tiền)
121 prove proved proven/proved chứng minh(tỏ)
122 put put put đặt, để, cho vào
123 read read read đọc
124 rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
125 redo redid redone làm lại
126 remake remade remade làm lại; chế tạo lại
127 rend rent rent toạc ra; xé
128 repay repaid repaid hoàn tiền lại
129 resell retold retold bán lại
130 retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
131 rewrite rewrote rewritten viết lại
132 rid rid rid giải thoát
133 ride rode ridden cưỡi
134 ring rang rung rung chuông
135 rise rose risen đứng dậy; mọc
136 run ran run chạy
137 saw sawed sawn cưa
138 say said said nói
139 see saw seen nhìn thấy
140 seek sought sought tìm kiếm
141 sell sold sold bán
142 send sent sent gửi
143 set set set đặt, để
144 sew sewed sewn/sewed may
145 shake shook shaken rung, lắc
146 shear sheared shorn xén lông cừu
147 shed shed shed rơi; rụng
148 shine shone shone chiếu sáng
149 shoot shot shot bắn
150 show showed showed, shown chỉ rõ; chứng minh điều gì
151 shrink shrank shrunk co rút
152 shut shut shut đóng lại
153 sing sang sung ca hát
154 sink sank sunk chìm; lặn
155 sit sat sat ngồi
156 slay slew slain sát hại; giết hại
157 sleep slept slept ngủ
158 slide slid slid trượt; lướt
159 sling slung slung ném mạnh
160 slink slunk slunk lẻn đi
161 smell smelt smelt ngửi
162 smite smote smitten đập mạnh
163 sow sowed sown/ sewed gieo; rải
164 speak spoke spoken nói chuyện
165 speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
166 spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
167 spend spent spent tiêu tiền
168 spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn đổ ra
169 spin spun/ span spun quay sợi
170 spit spat spat khạc nhổ
171 spoil spoilt/ spoiled spoilt/ spoiled làm hỏng
172 spread spread spread lan truyền
173 spring sprang sprung nhảy
174 stand stood stood đứng
175 stave stove/ staved stove/ staved đâm thủng
176 steal stole stolen đánh cắp
177 stick stuck stuck ghim vào; đính
178 sting stung stung châm ; chích; đốt
179 stink stunk/ stank stunk bốc muìi hôi
180 strew strewed strewn/ strewed rắc , rải
181 stride strode stridden bước sải
182 strike struck struck đánh đập
183 string strung strung gắn dây vào
184 strive strove striven cố sức
185 swear swore sworn tuyên thệ
186 sweep swept swept quét
187 swell swelled swollen/ swelled phồng ; sưng
188 swim swam swum bơi; lội
189 swing swung swung đong đưa
190 take took taken mang, lấy
191 teach taught taught dạy ; giảng dạy
192 tear tore torn xé; rách
193 tell told told nói, kể
194 think thought thought suy nghĩ, nghĩ
195 throw threw thrown ném ; liệng
196 thrust thrust thrust thọc ;nhấn
197 tread trod trodden/ trod giẫm ; đạp
198 unbend unbent unbent làm thẳng lại
199 undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
200 undergo underwent undergone kinh qua
201 underlie underlay underlain nằm dưới
202 underpay undercut undercut trả lương thấp
203 undersell undersold undersold bán rẻ hơn
204 understand understood understood hiểu
205 undertake undertook undertaken đảm nhận
206 underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
207 undo undid undone tháo ra
208 unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
209 unwind unwound unwound tháo ra
210 uphold upheld upheld ủng hộ
211 upset upset upset đánh đổ; lật đổ
212 wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
213 waylay waylaid waylaid mai phục
214 wear wore worn mặc, đeo
215 weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
216 wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
217 weep wept wept khóc
218 wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
219 win won won chiến thắng
220 wind wound wound quấn
221 withdraw withdrew withdrawn rút lui
222 withhold withheld withheld từ khước
223 withstand withstood withstood cầm cự
224 work wrought / worked wrought / worked rèn (sắt)
225 wring wrung wrung vặn ; siết chặt
226 write wrote written viết

Như vậy, bạn đã biết công dụng và ý nghĩa của Động từ bất quy tắc tiếng Anh là gì, và quy tắc để nhớ Động từ bất quy tắc tiếng Anh đầy đủ là phải học thuộc lòng, không có cách nào khác. Khi biết được Động từ bất quy tắc tiếng Anh thì chúng ta sẽ biết những động từ không nằm trong bảng danh sách Động từ bất quy tắc tiếng Anh sẽ là động từ quy tắc vậy. Chúc bạn vui và nhiều sức khỏe!

Related Posts