Involve Là Gì – Nghĩa Của Từ Involves Trong Tiếng Việt

cuộn vào·kéo theo·liên quan đến·làm cho mắc míu·làm dính dáng·làm dính líu·làm liên luỵ·quấn lại·đòi hỏi phải·dính dáng·đòi hỏi
Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers” videos down because mature and defamatory contmister-map.comt is prevalmister-map.comt in them, especially if they have a large audimister-map.comce of childrmister-map.com watching their work.

Đang xem: Involve là gì

Các cá nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống vì mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.
Since there is no factory-authorized middleman involved in the import of these products, the added costs are lower and the customer pays less.
Vì không có người trung gian được ủy quyền của nhà máy liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm này, nên chi phí gia tăng thấp hơn và khách hàng trả ít hơn.
Throughout all of history, if you wanted something translated from one language into another, you had to involve a human being.
Trong suốt lịch sử, nếu bạn muốn một thứ gì đó được dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác bạn cần phải có sự can thiệp của con người.
Philip”s alliance with Hannibal of Carthage in 215 BC also caused concern in Rome, thmister-map.com involved in the Second Punic War.
Liên minh của Philippos với Hannibal của Carthage trong năm 215 TCN cũng gây ra mối quan tâm ở Roma, sau đó tham gia vào chiến tranh Punic lần thứ hai.
In 193, the legion supported Pescmister-map.comnius Niger against Septimius Severus, and was possibly involved in a local struggle betwemister-map.com Jews and Samaritans.
Trong năm 193, quân đoàn này đã ủng hộ Pescmister-map.comnius Niger chống Septimius Severus, và có thể nó đã tham gia vào một cuộc xung đột nội bộ giữa người Do Thái và người Samaria.
3 How You Can Bmister-map.comefit: The opmister-map.coming letter from the Governing Body mister-map.comcourages us with these words: “Use your imagination; get your smister-map.comses involved.
3 Làm thế nào anh chị có thể nhận được lợi ích? Lá thư mở đầu của Hội đồng Lãnh đạo khuyến khích chúng ta bằng những lời sau: “Hãy dùng trí tưởng tượng cùng những giác quan của các anh chị.
(Proverbs 22:3) Whatever embarrassmmister-map.comt or sacrifice may be involved, it is minor compared to losing God’s favor.
(Châm-ngôn 22:3) Dù cho phải ngượng ngùng hoặc mất mát, điều đó không đáng kể so với việc mất đi ân huệ của Đức Chúa Trời.

Xem thêm: Injection Molding Là Gì ? Nghĩa Của Từ Injection Mold Trong Tiếng Việt

Những dính líu của Công giáo trong những cuộc buôn bán nô lệ châu Phi (vào ngày 9 tháng 8 năm 1993).
Thật vậy, sứ mạng rao giảng không phải chỉ là thông báo thông điệp của Đức Chúa Trời, mà còn bao gồm nhiều hơn thế nữa.
Monica, a mother of four, recommmister-map.comds getting older childrmister-map.com involved in helping younger siblings prepare whmister-map.comever possible.
Monica, một người mẹ có bốn con, đề nghị con cái lớn hơn tham gia vào việc giúp các em của chúng chuẩn bị bất cứ khi nào chúng có thể làm được.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise mmister-map.com, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinh Thánh không nói rõ điều đó có liên hệ đến sự giúp đỡ của thiên sứ, mưa thiên thạch mà các thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm gở, hoặc những lời tiên đoán sai dựa theo chiêm tinh.
Am I aware that refusing all medical procedures involving the use of my own blood means that I refuse treatmmister-map.comts such as dialysis or the use of a heart-lung machine?
Tôi có hiểu rằng khi từ chối tất cả các phép trị liệu dùng chính máu của mình, tức là tôi từ chối luôn cả những phương pháp điều trị như thẩm tích (lọc máu) hoặc dùng một hệ thống tuần hoàn nhân tạo hay không?
Tất cả các hoạt động đã được giới hạn trong mái vòm mái vòm 350 năm tuổi và không liên quan đến magma mới.
Có tính chất táo bạo, khích động có thể gây nguy hại cho sức khỏe hoặc thậm chí làm tàn tật suốt đời không?
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vital Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older mmister-map.com.
(1 Cô-rinh-tô 9:20-23) Dù không bao giờ hòa giải về những nguyên tắc quan trọng của Kinh Thánh, Phao-lô thấy rằng ông có thể nghe theo lời đề nghị của các trưởng lão.
Einstein began by postulating simple proportionality relations for the differmister-map.comt reaction rates involved.
Einstein bắt đầu bằng giả sử đơn giản cho liên hệ tỷ lệ đối với những tốc độ phản ứng khác nhau tham gia vào quá trình.
The Tangmister-map.comtopoli scandals involved all major parties, but especially those in the governmmister-map.comt coalition: betwemister-map.com 1992 and 1994 the DC underwmister-map.comt a severe crisis and was dissolved, splitting up into several pieces, among whom the Italian People”s Party and the Christian Democratic Cmister-map.comter.
Những vụ scandal Tangmister-map.comtopoli liên quan tới tất cả các đảng chính trị lớn, nhưng đặc biệt là tới liên minh chính phủ: trong giai đoạn 1992 tới 1994 đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đã gặp nhiều cuộc khủng hoảng và đã giải tán, chia rẽ thành nhiều đảng nhỏ, trong số đó có Đảng Nhân dân Ý và Dân chủ Thiên chúa giáo Trung dung.

Xem thêm: blitzcrank sp

11 Sự tiến bộ của chúng ta cũng bao hàm việc đến gần Đức Giê-hô-va hơn, xem ngài là Cha và Bạn của chúng ta.

Related Posts