Introduction Là Gì ? Nghĩa Của Từ Introduction Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Introduction là gì

*
*
*

introduction

*

introduction /,intrə”dʌkʃn/ danh từ sự giới thiệu, lời giới thiệu sự đưa vào (phong tục, cây lạ…) sự đưa (đạo luật dự thảo) ra nghị viện sự bước đầu làm quen cho, sự khai tâm, sự vỡ lòng lời mở đầu; lời tựa; đoạn mở đầu (âm nhạc) khúc mở đầu; nhạc mở đầu
giới thiệulời giới thiệulời mở đầulời tựanhập đềnhập mônsự đưa vàosự thêm vàoLĩnh vực: toán & tinsự giới thiệusự mở đầuintroduction (into a market)tung ra (thị trường)bán giới thiệu (cổ phiếu)phát hành có tính giới thiệusự đưa ra bánintroduction for foreign capitalsự đưa vốn nước ngoài vàointroduction goodsmặt hàng mới đưa vàointroduction goodsmặt hàng mới giới thiệuintroduction stagegiai đoạn mới giới thiệuletter of introductionthư giới thiệuletter of introductionthư gởi gắmletter of introductionthư tiến dẫn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): introduction, introduce, introductory

*

*

Xem thêm: nick là gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

introduction

Từ điển Collocation

introduction noun

1 first use

ADJ. early, gradual, recent, widespread

PREP. ~ into the gradual introduction of modern farming methods into traditional societies

2 first part of a book/talk

ADJ. brief, short He began with a brief introduction.

PREP. in an/the ~ His mother is mentioned in the introduction. | ~ to the introduction to her latest book

3 book for studying a subject

ADJ. excellent, general, useful It serves as an excellent introduction to 19th-century painting.

PREP. ~ to

4 telling people each other”s names

ADJ. formal

VERB + INTRODUCTION make I can never remember names, so I don”t like to make the introductions.

PHRASES a letter of introduction He gave me a letter of introduction to the manager.

Từ điển WordNet

n.

the first section of a communicationa basic or elementary instructional texta new proposal

they resisted the introduction of impractical alternatives

Xem thêm: Học Cụm Từ: Face To Face Là Gì, Nghĩa Của Từ Face To Face, Face To Face

English Synonym and Antonym Dictionary

introductionssyn.: creation debut entry first appearance foundation founding initiation innovation insertion instauration institution intro intromission launching origination presentation unveiling

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Related Posts