inspection là gì

kiểm tra acceptance inspection kiểm tra chấp nhận acceptance inspection kiểm tra thu nhận acceptance inspection sự kiểm tra nghiệm thu annual inspection sự kiểm tra hàng năm automatic part inspection kiểm tra bộ phận tự động batch inspection by samples sự kiểm tra lô bằng lấy mẫu brake inspection kiểm tra hệ thống hãm building inspection sự kiểm tra thi công check inspection chuyến đi kiểm tra contact inspection sự kiểm tra tiếp xúc Contractor”s Drawings, inspection of kiểm tra bản vẽ của nhà thầu curtailed inspection kiểm tra rút ngắn curtailed inspection sự kiểm tra rút ngắn dam inspection gallery hành lang kiểm tra đập Dates, for Inspection and Testing thời gian kiểm tra và thử nghiệm degree of inspection mức độ kiểm tra dimensional inspection kiểm tra kích thước fatigue inspection sự kiểm tra độ mỏi field inspection kiểm tra hiện trường field inspection kiểm tra ngoài trời field inspection sự kiểm tra ngoại nghiệp final inspection kiểm tra lần cuối fire safety inspection sự kiểm tra an toàn cháy fluorescent inspection lamp đèn huỳnh quang kiểm tra food inspection sự kiểm tra thực phẩm high-speed inspection sự kiểm tra nhanh incoming inspection sự kiểm tra đầu vào incoming inspection sự kiểm tra đến incoming inspection sự kiểm tra nghiệm thu incoming inspection sự kiểm tra nhận incoming inspection sự kiểm tra thu nhận increased inspection sự kiểm tra tăng cường Indepemdent Inspection kiểm tra độc lập initial inspection sự kiểm tra lần đầu initial inspection sự kiểm tra sơ bộ inspection and test documents hồ sơ kiểm tra và thử nghiệm inspection and test point điểm kiểm tra và thử nghiệm inspection and test records biên bản kiểm tra và thử nghiệm inspection and test schedule kế hoạch kiểm tra inspection and test schedule kế hoạch kiểm tra và thử inspection and test schedule lịch kiểm tra inspection and test schedule lịch kiểm tra và thử inspection and test sequence plan kế hoạch trình tự kiểm tra và thử inspection and test sequence plan lịch kiểm tra inspection and test sequence plan lịch kiểm tra và thử Inspection and Testing, dates for thời gian kiểm tra và thử nghiệm inspection by attributes kiểm tra theo các thuộc tính inspection by variables sự kiểm tra theo các biến inspection cap nắp kiểm tra inspection cap lỗ kiểm tra inspection certificate chứng từ kiểm tra inspection chamber buồng kiểm tra inspection chamber ngăn kiểm tra inspection characteristic đặc trưng kiểm tra inspection checklist phiếu kiểm tra thử nghiệm inspection cover nắp kiểm tra (giếng) inspection cycle chu trình kiểm tra inspection device thiết bị kiểm tra inspection diagram biểu đồ kiểm tra inspection door cửa kiểm tra inspection equipment máy kiểm tra inspection eye cửa kiểm tra inspection eye lỗ kiểm tra inspection fitting cửa kiểm tra inspection fitting lỗ kiểm tra inspection fitting thiết bị kiểm tra inspection gallery hầm kiểm tra inspection gallery hành lang kiểm tra inspection hole lỗ kiểm tra inspection interval khoảng kiểm tra inspection junction chỗ nối kiểm tra inspection junction đoạn nối kiểm tra inspection junction lỗ kiểm tra inspection junction giếng kiểm tra inspection lamp đèn kiểm tra inspection level mức kiểm tra inspection lid nắp kiểm tra inspection list bảng kiểm tra inspection lot lô (đưa vào) kiểm tra inspection lot lô kiểm tra inspection lot lô kiểm tra (ngẫu nhiên) inspection lot loạt kiểm tra inspection lottery lô (đưa vào) kiểm tra inspection manhole lỗ kiểm tra inspection manhole giếng vào để kiểm tra Inspection of by Contractor Site nhà thầu kiểm tra công trường inspection of construction sự kiểm tra thi công Inspection of Contractor”s Drawings kiểm tra vấn đề của nhà thầu inspection of drill holes sự kiểm tra lỗ khoan inspection of equipment sự kiểm tra thiết bị inspection of files sự kiểm tra các hồ sơ inspection of the workplace sự kiểm tra chỗ làm việc Inspection opening (IO) lỗ kiểm tra inspection opening bend khuỷu nối có lỗ kiểm tra inspection opening bend khuỷu nối hở để kiểm tra inspection opening cover nắp lỗ kiểm tra inspection opening cover nắp mở kiểm tra inspection peep hole lỗ kiểm tra inspection peep hole giếng kiểm tra inspection pit hố kiểm tra inspection pit giếng kiểm tra inspection pit hầm kiểm tra gầm xe inspection plan kế hoạch kiểm tra inspection platform sàn kiểm tra inspection point điểm kiểm tra inspection procedure phương pháp kiểm tra inspection procedure thủ tục kiểm tra inspection record bản ghi kiểm tra inspection record báo cáo kiểm tra inspection report bản ghi kiểm tra inspection report báo cáo kiểm tra inspection routine chương trình kiểm tra inspection routine thủ tục kiểm tra inspection schedule lịch kiểm tra inspection schedule lịch kiểm tra và thử inspection shaft giếng kiểm tra inspection sheet phiếu kiểm tra inspection specification sự đặc tả kiểm tra inspection stamp nhãn kiểm tra inspection sticker sự dán nhãn kiểm tra inspection test quantity lượng đem kiểm tra inspection tests việc kiểm tra định kỳ inspection tunnel đường hầm kiểm tra inspection well giếng kiểm tra lot-by-lot inspection sự kiểm tra từng lô magnetic particle inspection sự kiểm tra bằng hạt từ manufacture”s inspection sự kiểm tra tại xưởng materials inspection sự kiểm tra vật liệu meticulous inspection sự kiểm tra tỉ mỉ more exact inspection kiểm tra chính xác hơn normal inspection kiểm tra chuẩn normal inspection sự kiểm tra bình thường on-receipt inspection kiểm tra nghiệm thu on-receipt inspection sự kiểm tra đến on-receipt inspection sự kiểm tra nhận original inspection kiểm tra lần đầu patrol inspection kiểm tra thường kỳ patrol inspection kiểm tra thường xuyên periodic inspection sư kiểm tra định kỳ place of inspection vị trí kiểm tra preacceptance inspection kiểm tra tiền ngiệm thu prevention inspection sự kiểm tra dự phòng process inspection sự kiểm tra quá trình random inspection sự kiểm tra bất thường random inspection sự kiểm tra xác suất receiving inspection sự kiểm tra đến receiving inspection sự kiểm tra nghiệm thu receiving inspection sự kiểm tra tiếp nhận rectifying inspection kiểm tra có thay thế reduced inspection kiểm tra rút gọn reduced inspection sự kiểm tra rút gọn results of the inspection kết quả kiểm tra rountne inspection sự kiểm tra thường xuyên routine inspection sự kiểm tra thông lệ rust inspection sự kiểm tra gỉ sét safety inspection kiểm tra an toàn sampling inspection sự kiểm tra lấy mẫu sanitary inspection kiểm tra vệ sinh sanitary inspection station trạm kiểm tra vệ sinh screening inspection kiểm tra chọn lọc screening inspection sự kiểm tra bằng sàng screening inspection sự kiểm tra sàng lọc single sampling inspection sự kiểm tra lấy mẫu đơn tablet sorting and inspection machine máy phân loại và kiểm tra viên (thuốc) technical inspection sự kiểm tra kỹ thuật technical inspection report biên bản kiểm tra kỹ thuật technical inspection station trạm kiểm tra kỹ thuật Testing and Inspection dates for thời gian thử nghiệm và kiểm tra tightened inspection kiểm tra ngặt tightened inspection sự kiểm tra chặt chẽ tightened inspection sự kiểm tra tăng cường total inspection kiểm tra toàn bộ track inspection kiểm tra đường sắt type sample inspection and test report báo cáo thử và kiểm tra mẫu điển hình ultrasonic inspection sự kiểm tra siêu âm variable inspection kiểm tra định lượng variable inspection kiểm tra theo biến visual inspection sự kiểm tra bằng mắt visual inspection result kết quả kiểm tra bằng mắt walkaround inspection sự kiểm tra quay vòng walkaround inspection sự kiểm tra vòng quanh (tàu vũ trụ)

Related Posts