Nghĩa Của Từ Inner Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Inner là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

She met life’s challenges with courage and inner strength (= the strength of her character or spirit).

Xem thêm: alternate là gì

Now the inner landscape became a crucial site where the battle of the pious for the good took place.
By contrast, this study sees participants” accounts as not necessarily relating to fixed inner attitudes or feelings about body size.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
How else could we know that our intended action is going wrong if we didn”t have an inner representation of what it should look like?
The initial doctrine in this domain was the behaviorist claim that inner speech is the material carrier of internal processes.
The probability of beetles being recaptured in the inner circle was higher than in the outer circles because of the higher trap density.
The massive destruction of old sacred monuments can be better conceived as a ritual purification of the inner circle of unchristian, pagan elements.
One proclaims that no progress is possible unless certain changes take place in the inner being of the individual.
Tracing individual immigrants has shown that there was little or no movement of immigrants from the inner city to the new suburbs.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: harry potter và chiếc cốc lửa wiki

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts