Nghĩa Của Từ Individual Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ : Individual

Nghe phát âm

Đang xem: Individual là gì

Nghe phát âm
1 /indivídʤuəl/ 2 Thông dụng 2.1 Tính từ 2.1.1 Riêng, riêng lẻ, cá nhân ,tách biệt 2.1.2 Độc đáo, riêng biệt, đặc biệt 2.2 Danh từ 2.2.1 Cá nhân; người 2.2.2 Vật riêng lẻ 2.2.3 (sinh vật học) cá thể 3 Chuyên ngành 3.1 Kỹ thuật chung 3.1.1 riêng lẻ 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 adjective 4.1.2 noun 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 adjective 4.2.2 noun /indivídʤuəl/

Thông dụng

Tính từ

Riêng, riêng lẻ, cá nhân ,tách biệt individual interestquyền lợi cá nhânto give individual attention to someonechú ý đến ai

Độc đáo, riêng biệt, đặc biệt an individual style of writingmột văn phong độc đáo

Danh từ

Cá nhân; người Vật riêng lẻ (sinh vật học) cá thể

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

riêng lẻ individual channel flow controlsự kiểm tra dòng kênh riêng lẻindividual controlsự kiểm tra riêng lẻindividual driveđiều khiển riêng lẻindividual drivesự dẫn động riêng lẻindividual elevationsự nâng riêng lẻindividual measuring valuegiá trị đo riêng lẻindividual section machine (ISmachine)máy cắt riêng lẻindividual suspensionsự treo riêng lẻ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective alone , characteristic , definite , diacritic , diagnostic , different , discrete , distinct , especial , express , idiosyncratic , indivisible , lone , odd , only , original , own , particular , peculiar , personal , personalized , proper , reserved , respective , secluded , select , separate , several , single , singular , sole , solitary , special , specific , uncommon , unique , unitary , unusual , private , typical , vintage , diverse , explicit , idiomatic , ontogenetic , subjective noun being , body , character , child , creature , dude * , entity , existence , human being , man , material , matter , mortal , number , party , person , personage , self , singleton , somebody , something , soul , stuff , substance , type , unit , woman , homo , human , life , existent , object , alone , distinctive , exclusive , explicit , individuality , one , particular , private , separate , single , sole , solitary , solo , special , specific , thing , unique

Từ trái nghĩa

adjective common , general , ordinary noun group

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

Individual address
địa chỉ cá nhân, địa chỉ riêng, lan individual address, địa chỉ riêng trên mạng lan
Individual income
thu nhập cá nhân, individual income tax, thuế thu nhập cá nhân
Indifference curve
đường cong tmister-map.com lập, đường không thiên vị, đường bàng quang, individual indifference curve, đường cong tmister-map.com lập cá nhân
Chief of staff
thông dụng, a chief of staff is traditionally the coordinator of the supporting staff of an important individual , usually a high-level politician, military leader or business executive

Xem thêm: Ioe Go Là Gì, Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Thi Ioe Là Gì, Cách Tạo Tài Khoản Ioe

Gas bottle
bình ga, bình khí, chai ga, chai ga nạp, chai môi chất lạnh, individual gas-bottle storage unit, đơn vị kho chứa bình ga
Individual retirement account
tài khoản hưu trí cá nhân, tài khoản lương hưu cá nhân, individual retirement account rollover, chuyển dịch tài khoản hưu trí cá nhân
Accident insurance
nạn, aircraft accident insurance, bảo hiểm tai nạn máy bay, aviation personal accident insurance, bảo hiểm tai nạn nhân thân hàng không, individual …
All-electric interlocking
liên khóa điện, thiết bị điều khiển tập tmister-map.com bằng điện, all-electric interlocking with individual
Homo
nước hoặc sữa), Từ đồng nghĩa : noun, being , body , creature , human , individual , life , man , mortal…
Wash-basin

Xem thêm: Supporter Là Gì ? (Từ Điển Anh Support Là Gì

/ “wɔʃ,beisn /, chậu rửa, lavabô (để rửa tay.. ở phòng tắm) (như) basin, chậu rửa, danh từ, group wash basin, chậu rửa cụm, individual

Related Posts