Cấu Trúc ” In Order To Nghĩa Là Gì, Phân Biệt In Order For Và In Order To

Trong bài học này, chúng ta cùng học các cụm từ thông dụng dùng để chỉ mục đích ngoài “in order to” nhé. Những cụm từ này đều có nghĩa là “để”.

Đang xem: In order to nghĩa là gì

1. To

Ví dụ:

 Mary studied very hard to pass this exam.

Mary đã rất chăm học để qua kỳ thi này.

2. So as to

Ví dụ:

I will move to countryside so as to take care for my parents better.

Tội sẽ chuyển nhà ra ngoại ô để chăm sóc bố mẹ tốt hơn.

3. So that

Ví dụ:

You should study this book carefully so that you can understand what it is talking about.

Cậu cần đọc cuốn sách này thật cẩn thận để có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

4. With the aim of

Ví dụ:

Jane required her 3 years old daughter to do the house work with the aim of teaching her duty and responsibility.

Jane yêu cầu con gái cô ấy làm việc nhà để dạy cô ấy về trách nhiệm và bổn phận.

5. With the intention of

Ví dụ:

I don’t want you to do that work with the intention of earning money but knowing the way to solve problem.

Xem thêm: ảnh avata

Ta không muốn con làm công việc đó vì kiếm tiền mà để biết cách giải quyết vấn đề.

6. For to

Ví dụ:

For to succeed in life, we had to be truthful, hardworking and sympathizing with others.

Để thành công trong cuộc đời, chúng ta cần phải chân thành, chăm chỉ và biết thông cảm với người khác.

7. Aiming to

Ví dụ:

The builders are aiming to get the job done by the end of the month.

Những người thợ xây định làm xong công việc vào cuối tháng này.

8. As a means to

Ví dụ:

The guide can be used an introduction to the hobby or as a means to brush up skills.

Hướng dẫn có thể được dùng như một lời giới thiệu về sở thích hoặc để cải thiện kỹ năng.

9. Intending to

Ví dụ:

I am finishing this job with intending to leave office early.

Xem thêm: In Transitive Là Gì ? Cách Phân Biệt Intransitive Verb Và Transitive Verb

Tôi đang định kết thúc công việc để về sớm.

10. For the purpose of

Ví dụ:

They call for people understand the dangerous circumstance for the purpose of saving them. 

Related Posts