Da Hỗn Hợp Tiếng Anh Là Gì ? Dung Dịch Hỗn Hợp Tiếng Anh Là Gì

Các khối này được tạo ra bằng cách trộn lẫn mangan dioxit với các tác nhân liên kết và ép hỗn hợp vào khuôn.

Đang xem: Hỗn hợp tiếng anh là gì

These blocks were made by mixing the manganese dioxide with binding agents and pressing the mixture into moulds.
Justine thật sự đã tụ họp được rất nhiều nhóm hỗn hợp vào tối hôm đó, từ những người nhân đạo cho đến kẻ “”hiếp con khốn đó””.
Justine was really uniting a lot of disparate groups that night, from philanthropists to “rape the bitch.”
Nhập cư đa dạng đã mang thêm nhiều chủng tộc hỗn hợp vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như một số lượng lớn người gốc Tây Ban Nha xác định là mestizos.
Diverse immigration has brought more mixed race people into the United States, such as a significant population of Hispanics identifying as mestizos.
Ủy ban Chính sách Hỗn hợp tạo nên Quỹ đầu tư Phát triển Hỗn hợp vào tháng 6 băn 1944, do Groves làm chủ tịch, để thu mua urani và thorium trên thị trường quốc tế.
The Combined Policy Committee created the Combined Development Trust in June 1944, with Groves as its chairman, to procure uranium and thorium ores on international markets.
Cả hai bài hát này đều đã được Fabian trình diễn trước đó theo kiểu một hỗn hợp vào năm 1997, trong một buổi hòa nhạc tại Québec vào thời điểm Pure được phát hành.
These two songs had been premister-map.comously performed in medley by Lara, back in 1997, during a concert in Québec at the time “Pure” was released.
7UP đã được hợp nhất với Dr Pepper năm 1988; Cadbury Schweppes đã mua lại công ty hỗn hợp này vào năm 1995.
In the U.S., 7 Up merged with Dr Pepper in 1988; Cadbury Schweppes bought the combined company in 1995.
Để thực hiện điều này ta lắp đặt miếng ghép bằng vật liệu hỗn hợp này vào những chổ đã có sẵn trên máy bay.
So how this actually works is we would install this piece of composite material into these existing spots that are already in the plane.
Đây là cái mà một ai đó đang làm đó là trộn các chất hóa học trong khói và đơn giản là phun hỗn hợp đó vào môi trường.
Here what someone is doing is mixing up chemical in a smoke and basically spreading that through the enmister-map.comronment.
Iwo Jima trở thành chiến dịch tác chiến cuối cùng của Liên đội Hỗn hợp VC–76, khi họ rời tàu tại Guam và được thay phiên bởi Liên đội Hỗn hợp VC–93 vào ngày 10 tháng 3.

Xem thêm: home la gi

Iwo Jima was the last operation for the ship”s original squadron, VC–76, and at Guam they were disembarked and Composite Squadron 93 (VC–93) embarked on 10 March.
Thay vào đó, trong những tháng mùa hè, băng đã được thêm vào hỗn hợp và nó đã được đổ vào ban đêm khi không khí mát hơn và độ ẩm cao hơn.
Instead, during the summer months, ice was added to the mixture and it was poured at night when the air was cooler and the humidity was higher.
Không khí không được bơm vào hỗn hợp, cũng không được thêm vào như một “thành phần” mà rơi vào trạng thái đông lạnh bởi sự khuấy trộn của chất lỏng tương tự như đánh một Bánh trứng đường.
Air is not pumped into the mix, nor is it added as an “ingredient” but gets into the frozen state by the agitation of liquid similar to whisking a meringue.
Điểm eutecti của hỗn hợp lỏng này vào khoảng 176 K. Nếu nhiệt độ hạ xuống thấp hơn thì đại dương này hiện nay có thể đã bị đóng băng.
The eutectic temperature of this mixture is 176 K. If the temperature dropped below this value the ocean would have frozen by now.
Các chất như đồng, canxi clorua và kali clorua có thể thêm màu sắc đặc trưng của riêng chúng vào hỗn hợp.
Substances like copper, calcium chloride, and potassium chloride can add their own characteristic hues to the mix.
Cho dù vị tiên tri sáng lập Minh giáo là Mani (216 – 276) không hề tuyên bố sự khải huyền tôn giáo đầu tiên của ông cho tới khoảng năm 228/229, Bivar khẳng định rằng đức tin mới của ông gồm thâu “những yếu tố của đức tin Mandae, thuyết nguồn gốc vũ trụ của người Iran, và thậm chí cả những tiếng vang của Ki-tô giáo… có thể được coi là một phản ánh điển hình của những học thuyết tôn giáo hỗn hợp vào cuối triều Arsaces, cái mà quốc đạo Bái Hỏa của triều Sassanid sớm quét sạch hết.”
Although Mani (216–276 AD), the founding prophet of Manichaeism, did not proclaim his first religious revelation until 228/229 AD, Bivar asserts that his new faith contained “elements of Mandaean belief, Iranian cosmogony, and even echoes of Christianity … may be regarded as a typical reflection of the mixed religious doctrines of the late Arsacid period, which the Zoroastrian orthodoxy of the Sasanians was soon to sweep away.”
Tại nội dung 4×100-m hỗn hợp, diễn ra vào ngày 11 tháng 4, Hardy cùng các đồng đội Margaret Hoelzer, Rachel Komisarz, và Kara Denby giành huy chương vàng với kỷ lục thế giới mới 3:51.36.
In the 4×100-meter medley, on April 11, Hardy teamed with Margaret Hoelzer, Rachel Komisarz, and Kara Denby to win gold in a world record time of 3:51.36.
Bằng cách điều chỉnh API thay vì các công thức thuốc cụ thể, chính phủ cho phép các nhà sản xuất tự do pha chế các thành phần hoặc kết hợp các thành phần vào hỗn hợp độc quyền.
By regulating APIs instead of specific drug formulations, governments allow manufacturers the freedom to formulate ingredients, or combinations of ingredients, into proprietary mixtures.
Ông được đưa vào Lữ đoàn hỗn hợp số 7 mới thành lập sau khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1950, ngay trước khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra.
He was deployed in the newly established 7th Mixed Brigade after graduating in June 1950, just before the Korean War broke out.

Xem thêm: Mua Robot Đấm Bốc Battroborg, Robot Boxing, Tay Đấm Thép

Được lập trình để cung cấp một hỗn hợp chính xác của ga và hỗn hợp lỏng từ bồn dự trữ vào nhà máy chính.

Related Posts