Nghĩa Của Từ Gossip Là Gì – Nghĩa Của Từ Gossip, Từ Gossip Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Gossip là gì

*
*
*

gossip

*

gossip /”gɔsip/ danh từ, (cũng) gup (Anh-Ỡn) chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện tầm phào, tin đồn nhảma piece of gossip: câu chuyện tầm phào người hay ngồi lê đôi mách, người hay nói chuyện tầm phào chuyện nhặt nhạnh (trên báo chí)a gossip column: cột nhặt nhạnh nội động từ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tầm phào viết theo lối nói chuyện tầm phào
tán gẫugossip columnistđặc trách cột phiếm

*

Xem thêm: ” Head Teacher Là Gì, Nghĩa Của Từ Head Teacher, Nghĩa Của Từ Head Teacher Trong Tiếng Việt

*

*

gossip

Từ điển Collocation

gossip noun

1 rumours about other people

ADJ. latest | common It”s common gossip in the office that she”s about to leave her husband. | idle, malicious, salacious, silly

QUANT. bit, piece, titbit I heard an interesting bit of gossip yesterday.

VERB + GOSSIP spread Someone has been spreading malicious gossip about me. | exchange, swap | hear, listen to, pay attention to You shouldn”t listen to idle gossip.

GOSSIP + VERB circulate, go around/round A piece of silly gossip was going round the school.

GOSSIP + NOUN column, columnist I saw it in the gossip column of the local newspaper.

PREP. ~ about a magazine full of gossip about famous people

2 conversation about other people

ADJ. good

VERB + GOSSIP have

PREP. ~ about We had a good gossip about the boss. | ~ with She”s having a gossip with Maria.

Từ điển WordNet

n.

v.

Xem thêm: Tải Game Line 98 Cũ Bản Gốc, Màn Hình Rộng Miễn Phí Cho Máy Tính

English Synonym and Antonym Dictionary

gossips|gossiped|gossipingsyn.: chat prattle talk tattle

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Related Posts