“New Generation Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ New Generation Trong Tiếng Việt

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Y học3.3 Điện lạnh3.4 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa

/ˌdʒɛnəˈreɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự sinh ra, sự phát sinh ra Thế hệ, đời (điện học) sự phát điệnthe generation gapsự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối

Chuyên ngành

Toán & tin

sự sinh ra, sự tạo thành, thế hệgeneration of random numbers (xác suất ) sự tạo ra các số ngẫu nhiênsingular generation of a ruled surface đường kỳ dị của một mặt kẻ

Y học

sự sinh, phát sinh thế hệ

Điện lạnh

sự sinhrefrigerant vapour generationsự sinh hơi môi chất lạnh sự sản sinh sự tạo

Kỹ thuật chung

đời sự hình thành sự phátAC current generationsự phát dòng xoay chiềucold generationsự phát lạnhebb generationsự phát sinh triều ròngelectricity generationsự phát điệnelectrochemical power generationsự phát điện hóa nănggeneration of electricitysự phát điệngeneration of electricitysự phát sinh điệnheat generationsự phát nhiệtinformation generationsự phát sinh thông tinmessage generationsự phát thông báopower generationsự phát côngspontaneous generationsự phát sinh ngẫu nhiênspontaneous generationsự phát sinh tự nhiên, sự tự phátsteam generationsự phát hơi (nước)tone generationsự phát sinh âm hưởngtraffic generationsự phát sinh giao thông sự phát điệnelectrochemical power generationsự phát điện hóa năng sự phát sinhebb generationsự phát sinh triều rònggeneration of electricitysự phát sinh điệninformation generationsự phát sinh thông tinspontaneous generationsự phát sinh ngẫu nhiênspontaneous generationsự phát sinh tự nhiên, sự tự pháttone generationsự phát sinh âm hưởngtraffic generationsự phát sinh giao thông sự sinh ra sự sinh sản sự tạo thànhwaste generationsự tạo thành chất thải sản lượngsteam generationsản lượng hơi

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbearing , begetting , breeding , bringing forth , engenderment , formation , fructifying , genesis , multiplying , origination , procreation , propagation , reproduction , spawning , aeon , breed , contemporaries , crop , day , days , eon , epoch , peers , period , rank , span , step , time , times , age , creation , descendants , development , era , family , lifetime , offspring , posterity , production , progeny , prolification

Từ trái nghĩa

noundestruction

Related Posts