” From Time To Time Là Gì – Nghĩa Của Từ From Time To Time

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

English term or phrase: as updated from time to time.

Đang xem: From time to time là gì

Vietnamese translation: được cập nhật liên tục/bất cứ khi nào
Entered by: This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Nam Vo

08:53 Nov 21, 2017
English to Vietnamese translationsLaw/Patents – Law (general)

English term or phrase: as updated from time to time.

Xem thêm: Cách Hack Kim Cương Free Fire, Hack Kim Cương Free Fire Search Results

Em không dịch xuôi gắn kết được với phần trước câu này. Nhờ anh chị giúp em! Context: Statement of rights: ……. ……. By using or accessing our Services, you agree to this Statement, as updated from time to time. Phương án tạm của em: Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Tuyên Bố này, được cập nhật theo thời gian.

Xem thêm: Bảng Jayce – Jayce Mùa 11

This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

*

Local time: 17:28
được cập nhật liên tục/bất cứ khi nào
Explanation:được cập nhật liên tục/bất cứ khi nào

*

This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Doan QuangVietnamLocal time: 17:28

Summary of answers provided

5 (như) được cập nhật vào từng thời điểm. This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*

5 đươc cập nhật theo thời gian This person is a mister-map.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGO

*

*

4 được cập nhật liên tục/bất cứ khi nào This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Doan Quang
This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Doan Quang

Related Posts