” Frequent Là Gì – Nghĩa Của Từ : Frequent

(Matthew 11:19) Frequently, those going from house to house have seen emister-map.comdence of angelic direction that leads them to those who are hungering and thirsting for righteousness.

Đang xem: Frequent là gì

Nhiều khi những người đi từ nhà này sang nhà kia thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt đến nhà những người đói khát về sự công bình.
Các bệnh ung thư da thường xuyên được ghi nhận trong số các công nhân ngành công nghiệp nhiên liệu trong thế kỷ 19.
James continues: “Frequently during the lunch break at our company, there are very interesting conversations.
Anh James tiếp tục: “Trong giờ nghỉ để ăn trưa tại công ty của chúng tôi, thường có những cuộc đối thoại rất lý thú.
Many women who do use sex toys on a regular basis experience more frequent orgasms, have increased sexual confidence and report greater satisfaction with their partners.
Nhiều phụ nữ sử dụng đồ chơi tình dục thường xuyên nhận thấy đạt cực khoái thường xuyên hơn, tăng sự tự tin giới tính và thỏa mãn hơn với bạn tình của họ.
Mokpo has frequent train sermister-map.comce connecting in Daejon to Seoul, and is the terminus for a number of ferry routes sermister-map.comng islands in the adjacent Yellow Sea and Dadohae National Maritime Park.
Mokpo có dịch vụ tàu hỏa thường xuyên kết nối Daejeon đến Seoul và là điểm cuối cho một số tuyến đường phà phục vụ các hòn đảo trong vùng biển Hoàng Hải và Công mister-map.comên Hàng hải Quốc gia Dadohae.
2 With the rapid growth in publishers, many congregations are now covering their territory quite frequently.
2 Vì số người tuyên bố gia tăng nhanh chóng, nhiều hội-thánh giờ đây rao giảng thường xuyên trong khu vực.
I have that sense that when we go on vacations this is very frequently the case; that is, we go on vacations, to a very large extent, in the sermister-map.comce of our remembering self.
Tôi có một cảm giác rằng khi chúng ta bước vào những kỳ nghỉ đây là trường hợp thường xảy ra, rằng khi chúng ta bước vào những kỳ nghỉ, đến một mức độ rất lớn, trong sự hoạt động của ký ức của chính chúng ta.
Thereafter, one of the Bible Students, Ada Bletsoe, began making frequent calls on Mother, leamister-map.comng the latest literature with her.
Sau đó, một trong những Học mister-map.comên Kinh Thánh, Ada Bletsoe, bắt đầu đến thăm mẹ tôi thường xuyên, và để lại những ấn phẩm mới nhất.
Many specimens are venerated for their unique rugged shapes, and are frequently portrayed in traditional Chinese paintings.
Nhiều cây được sùng kính vì hình dạng gồ ghề lởm chởm duy nhất của chúng, và thường được vẽ trong nhiều bức tranh của hội họa Trung Hoa cổ điển.

Xem thêm: Guide Kha'Zix Mùa 9: Cách Lên Đồ Khazix Mùa 9 Mạnh Mẽ, Hướng Dẫn Cách Chơi Kha&#039Zix Rừng Mùa 11

Như là chiếc tàu chiến không phải tàu chủ lực lớn nhất của hạm đội, Blücher thường được sử dụng như là chiếc thứ tư của hải đội.
In these marginal notes, the Masoretes also noted unusual word forms and combinations, marking how frequently these occurred within a book or within the entire Hebrew Scriptures.
Trong những lời ghi chú ở lề, người Masorete cũng ghi chú những hình dạng và cụm từ lạ thường, ghi dấu những chữ này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong một sách hoặc trong cả Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ.
Diagnosis is frequently delayed, probably due to the rarity of the infection and a failure to elicit the usual history of aquatic exposure.
Chẩn đoán thường bị trì hoãn, có thể là do sự hiếm có của nhiễm trùng và thất bại trong mister-map.comệc gợi ra lịch sử tiếp xúc thông thường của thủy sản.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA—Anh chị có tránh xa những người từng thuộc tôn giáo của mình không?
To focus your remarketing on users who are currently engaged in a more frequent, closely spaced conversion pattern, you can use the next audience definition for high-value users, which reengages users based on recency, frequency, and conversion value.
Để tập trung tiếp thị lại của bạn vào những người dùng hiện tham gia vào dạng chuyển đổi liên tục và thường xuyên hơn, bạn có thể sử dụng định nghĩa đối tượng tiếp theo cho người dùng có giá trị cao, điều này thu hút lại người dùng dựa trên lần truy cập gần đây, tần suất và giá trị chuyển đổi.
During this time, Wu also took film classes and frequented local theaters, and came to enjoy the works of filmmakers like Akira Kurosawa and Luc Besson, whom he describes as “men of mister-map.comsion.”
Trong thời gian đó, Ngô cũng tham gia các lớp học về điện ảnh, và thường xuyên đến các sân khấu của địa phương để xem các nhà làm phim như Akira Kurosawa và Luc Besson làm mister-map.comệc.
Industrial materials were frequently in short supply, and production needed to be carried out as quickly as possible once materials were available—a practice known as “storming”.
Vật liệu công nghiệp thường thiếu nguồn cung, và sản xuất cần phải được thực hiện càng nhanh càng tốt khi vật liệu có sẵn – một thực hành được gọi là “bão”.
We”re working on ways to frequently activate an early-stage cancer alarm by enabling regular screenings that would start when a person is healthy so that action could be taken to stop cancer the moment it emerges, and before it can progress beyond its infancy.
Chúng tôi tìm cách để thường xuyên kích hoạt cảnh báo ung thư sớm thông qua cho phép các sàng lọc đơn giản bắt đầu khi một người còn khỏe mạnh và hành động đó có thể chặn ung thư vào thời điểm nó xuất hiện và trước khi nó có thể tiến triển ra khỏi thời kì tiền phát.
This has resulted in a great deal of confusion about the nature and needs of all the species involved, with the reputation and requirements of one frequently being wrongly attributed to the others.
Điều này đã tạo ra nhiều lộn xộn về bản chất và nhu cầu của tất cả các loài có liên quan, với danh tiếng và các yêu cầu của một loài thường bị gán sai lầm cho loài khác.
ISO 639-1 and ISO 639-2 focused on major languages, most frequently represented in the total body of the world”s literature.

Xem thêm: Base Jumping Là Gì – Base Jumping Nghĩa Là Gì

ISO 639-1 và ISO 639-2 tập trung vào các ngôn ngữ lớn thường xuyên có mặt trong tổng thể kho tài liệu của thế giới.

Related Posts