Nghĩa Của Từ ' Focal Point Là Gì, Focal Point

điểm mà các tia hoặc sóng gặp nhau sau khi phản xạ hoặc khúc xạ, hoặc điểm mà từ đó các tia hoặc sóng phân kỳ xuất hiện để tiến hành.

Đang xem: Focal point là gì

Ví dụ: Accommodative effort and retinal blur can be minimised by bifocal glasses, which change the focal point for near work.

Xem thêm: What Does “I Got Ripped Off Là Gì, Rip Somebody Off

Nỗ lực thích nghi và làm mờ võng mạc có thể được giảm thiểu bằng kính hai tròng, thay đổi tiêu điểm cho công việc gần.

Ví dụ: The hotel has always been and will continue to be the central focal point in Robertstown.

Khách sạn luôn luôn và sẽ tiếp tục là tâm điểm trung tâm ở Robertstown.

Ví dụ: For they were all eager to be the focal point of unification and centralization.

Vì tất cả họ đều mong muốn trở thành tâm điểm của sự thống nhất và tập trung hóa.

Ví dụ: Norms can also impart a sense of identity and shared values which can provide a focal point to energize and revitalize the group.

Các tiêu chuẩn cũng có thể truyền đạt ý thức về bản sắc và các giá trị được chia sẻ có thể cung cấp một tiêu điểm để tiếp thêm sinh lực và hồi sinh cho nhóm.

Ví dụ: Accommodative effort and retinal blur can be minimised by bifocal glasses, which change the focal point for near work.

Nỗ lực thích nghi và làm mờ võng mạc có thể được giảm thiểu bằng kính hai tròng, thay đổi tiêu điểm cho công việc gần.

Ví dụ: For three weeks, Meadowlands forms a focal point for soccer lovers across the social spectrum.

Trong ba tuần, Meadowlands tạo thành tâm điểm cho những người yêu bóng đá trên toàn xã hội.

Ví dụ: In the early twentieth century, the focal point of social interaction was the local market town.

Đầu thế kỷ XX, tâm điểm của sự tương tác xã hội là thị trấn thị trường địa phương.

Ví dụ: It seems the car park has become something of a focal point for young people to meet and play music from car stereos.

Có vẻ như bãi đậu xe đã trở thành một tâm điểm cho những người trẻ tuổi gặp gỡ và chơi nhạc từ dàn âm thanh xe hơi.

Ví dụ: The focal point of the memorial is a circular emblem on the central pillar.

Tâm điểm của đài tưởng niệm là một biểu tượng hình tròn trên cột trụ trung tâm.

Ví dụ: They were all or nothing, the focal point of the whole three years of study.

Chúng là tất cả hoặc không là gì, tâm điểm của cả ba năm học.

Ví dụ: The festival is a focal point for moral reflection and being especially charitable to others.

Lễ hội là một tâm điểm để phản ánh đạo đức và đặc biệt là từ thiện cho người khác.

Ví dụ: almost every sizable city can have a junior college that can act as a focal point for cultural activity

hầu hết mọi thành phố lớn đều có thể có một trường cao đẳng cơ sở có thể đóng vai trò là đầu mối cho hoạt động văn hóa

Ví dụ: The plane will be the focal point of a new static aircraft display which is expected to attract thousands of visitors when it opens in May.

Máy bay sẽ là tâm điểm của màn hình máy bay tĩnh mới dự kiến ​​sẽ thu hút hàng ngàn du khách khi khai trương vào tháng 5.

Ví dụ: The lens that picks up the light from the focal point is called the eyepiece lens.

Thấu kính thu ánh sáng từ tiêu điểm được gọi là thấu kính thị kính.

Ví dụ: They may serve either as the focal point of a piece of jewelry or as components of the overall design.

Chúng có thể đóng vai trò là tâm điểm của một món đồ trang sức hoặc là thành phần của thiết kế tổng thể.

Ví dụ: These marae are community focused and they provide a focal point for community action.

Những marae này được cộng đồng chú trọng và họ cung cấp một đầu mối cho hành động cộng đồng.

Ví dụ: This spreads the light away from the center of the lens and moves the focal point forward.

Điều này lan tỏa ánh sáng ra khỏi trung tâm của ống kính và di chuyển tiêu điểm về phía trước.

Ví dụ: It's the home of The Bandwagon, a night that has become a focal point for a new wave of Liverpool groups.

Đó là ngôi nhà của The Bandwagon, một đêm đã trở thành tâm điểm cho một làn sóng mới của các nhóm Liverpool.

Ví dụ: The focal point is adjusted for a second different set of wavelengths of light.

Tiêu điểm được điều chỉnh cho một tập hợp bước sóng ánh sáng khác nhau thứ hai.

Ví dụ: the community shop is the focal point of the village

cửa hàng cộng đồng là tâm điểm của làng

Ví dụ: An ellipse is a flattened circle whose properties are governed by two ‘foci’, or focal points , equidistant from its centre.

Hình elip là một vòng tròn dẹt có các thuộc tính được chi phối bởi hai 'tiêu điểm' hoặc tiêu điểm, cách đều nhau từ tâm của nó.

Ví dụ: This was one of the focal points of Central European modern dance just prior to, and during, the First World War.

Đây là một trong những tâm điểm của điệu nhảy hiện đại Trung Âu ngay trước và trong Thế chiến thứ nhất.

Ví dụ: Wheeler's love and Bell's book are twin focal points for the enigmas of truth and semblance.

Tình yêu của Wheeler và cuốn sách của Bell là hai tiêu điểm cho sự bí ẩn của sự thật và ngữ nghĩa.

Ví dụ: In this chapter, however, two approaches will be examined that treat language as their central focal points .

Tuy nhiên, trong chương này, hai cách tiếp cận sẽ được xem xét coi ngôn ngữ là tiêu điểm trung tâm của chúng.

Ví dụ: Who assigns focal points to a given risk issue?

Ai chỉ định đầu mối cho một vấn đề rủi ro nhất định?

Ví dụ: It was a comparative analysis of the Legislature's performance with all its core sections being focal points .

Đó là một phân tích so sánh về hiệu suất của Cơ quan lập pháp với tất cả các phần cốt lõi của nó là tiêu điểm.

Ví dụ: Each cell is shown at seven different focal points separated by 1-m distances in the z-axis (dist.).

Mỗi ô được hiển thị tại bảy tiêu điểm khác nhau cách nhau 1 m trong trục z (dist.).

Ví dụ: Such areas of prestige form focal points which transmit innovations into the surrounding hinterland.

Những khu vực như vậy của các đầu mối uy tín truyền tải những đổi mới vào vùng nội địa xung quanh.

Ví dụ: This year, however, the two divergent focal points converged more seamlessly.

Tuy nhiên, năm nay, hai tiêu điểm khác nhau hội tụ liền mạch hơn.

FM (frequency modulation) receiver, FM (frequency modulation) wave, FMP (Function Management Protocol), focal length, focal plane, focus coil, focus servo system, focusing magnet, foil capacitor, folded dipole antenna, font element, font family, font sample, foreground job, foreground mode,

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: ” Teenager Là Gì Trong Tiếng Anh? Teenagers Có Nghĩa Là Gì

Mua tại: vimexcopharma.com

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com

Related Posts