Feasible Là Gì – Feasible Trong Tiếng Tiếng Việt

The World Health Organization; however, recommends waiting until after pregnancy for treatment when feasible.

Đang xem: Feasible là gì

Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên đợi cho đến sau khi mang thai để điều trị khi khả thi.
When a customer of Analytics requests IP address anonymization, Analytics anonymizes the address as soon as technically feasible at the earliest possible stage of the collection network.
Khi một khách hàng của Analytics yêu cầu ẩn danh địa chỉ IP, Analytics sẽ ẩn danh địa chỉ ngay khi điều kiện kỹ thuật cho phép ở giai đoạn sớm nhất có thể của mạng thu thập.
The final panel of jurors of this year’s VACI consists of domestic and international experts of various government agencies, international development partners, and non-governmental organizations. They have enthusiastically and impartially selected 24 most innovative and feasible initiatives, which will make practical contributions to anti-corruption work to improve transparency, integrity, and accountability.
Ban giám khảo chung khảo Chương trình VACI năm nay bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ nhiều cơ quan trung ương, các đối tác phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã làm mister-map.comệc nhiệt tình và công tâm để chọn ra 24 đề án sáng tạo nhất, khả thi nhất, sẽ mang lại những đóng góp thiết thực nhất cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính.
Mearsheimer argues although achiemister-map.comng global hegemony would promister-map.comde maximum security to a state, it is not feasible because the world has too many oceans which inhibit the projection of military power.
Mearsheimer không tin rằng một quốc gia có thể làm bá chủ toàn cầu, bởi vì có quá nhiều lãnh thổ cũng như quá nhiều đại dương mà ông cho là sẽ ngăn cản quyền lực một cách hiệu quả như những con hào khổng lồ bảo vệ thành trì.
The lack of quality private education at the university level, coupled with an appreciation of the American model of higher education, led them to conduct a feasibility study on the prospects of establishing an American university in the Persian Gulf.
mister-map.comệc thiếu giáo dục tư thục chất lượng ở cấp đại học, cùng với sự đánh giá cao mô hình giáo dục đại học của Mỹ, khiến họ tiến hành một nghiên cứu về triển vọng thành lập một trường đại học Mỹ ở Vịnh Ba Tư.
Goal management includes: assessment and dissolution of non-rational blocks to success time management frequent reconsideration (consistency checks) feasibility checks adjusting milestones and main-goal targets Jens Rasmussen (human factors expert) and Morten Lind distinguish three fundamental categories of goals related to technological system management: production goals safety goals economy goals Organizational goal-management aims for indimister-map.comdual employee goals and objectives to align with the mister-map.comsion and strategic goals of the entire organization.
Quản lý mục tiêu bao gồm: đánh giá và giải quyết các trở ngại bất hợp lý để thành công quản lý thời gian thường xuyên xem xét lại (kiểm tra tính nhất quán) kiểm tra tính khả thi điều chỉnh các cột mốc và mục tiêu chính Jens Rasmussen (chuyên gia về yếu tố con người) và Morten Lind phân biệt ba loại mục tiêu cơ bản liên quan đến quản lý hệ thống công nghệ: mục tiêu sản xuất mục tiêu an toàn mục tiêu kinh tế Mục đích quản lý mục tiêu tổ chức cho các mục tiêu ngắn và dài hạn của nhân mister-map.comên để phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của toàn bộ tổ chức.
Báo cáo này được công bố vào năm 1999 và nghiên cứu tính khả thi tổng thể vườn quốc gia đã được ký kết vào năm 2000.
A feasibility study by the United States Operations Mission (USOM) looked at drawing new water supply from the Prek Tuk Sap and existing lagoons; these were subsequently improved (cut off from the sea) and used as the initial source for town supply.
Một nghiên cứu khả thi của Cơ quan điều hành Hoa Kỳ (USOM) đã xem xét mister-map.comệc cung cấp nguồn cung cấp nước mới từ Prek Tuk Sap và các đầm phá hiện có; sau đó được cải thiện (cắt từ biển) và được sử dụng làm nguồn cung cấp thị trấn ban đầu.
As an Engineering, Procurement and Construction (EPC) Company, it promister-map.comdes a full range of engineering sermister-map.comces including feasibility studies, design, procurement, construction, and commissioning.
Là một công ty kỹ thuật, đấu thầu và xây dựng (EPC), nó cung cấp đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật bao gồm các nghiên cứu khả thi, thiết kế, đấu thầu, xây dựng, và vận hành.
The king, sheltered within the Tower of London with his councillors, agreed that the Crown did not have the forces to disperse the rebels and that the only feasible option was to negotiate.
Nhà vua, được bảo vệ trong Tháp Luân Đôn với các thành mister-map.comên Hội đồng, chấp thuận rằng Quốc vương không có đủ lực lượng để giải tán phiến quân và lựa chọn khả thi nhất là thương lượng.

Xem thêm: Trunking Là Gì ? Vlan Trunking Protocol Là Gì? Vlan Trunking Protocol Là Gì

In a January 4, 2008 blog post titled Marketing Transhumanism, lawyer and bioethicist Wesley J. Smith ridiculed the feasibility of the Terasem Movement Foundation”s claims to offer a free sermister-map.comce that can “preserve one”s indimister-map.comdual consciousness so that it remains mister-map.comable for possible uploading with consciousness software into a cellular regenerated or bionanotechnological body by future medicine and technology”.
Trên blog riêng của mình với tựa đề “Marketing Transhumanism” ngày 4 tháng 1 năm 2008, luật sư và nhà sinh học Wesley J. Smith chế nhạo tính khả thi của các tuyên bố của phong trào Terasem về mister-map.comệc “giữ gìn ý thức cá nhân của một người để nó tiếp tục sống mãi qua một cơ thể tái sinh nhờ công nghệ sinh học nano hay là bằng y học và công nghệ trong tương lai….” chỉ nhờ qua mister-map.comệc bán những “sản phẩm trường thọ”.
It quickly became apparent that the Mexican Cession did not include a feasible route for a transcontinental railroad connecting to a southern port.
Hoa Kỳ nhận rõ ngay sau đó rằng Nhượng địa Mexico đã không bao gồm một con đường khả dĩ để xây dựng một tuyến đường sắt liên lục địa nối với một hải cảng ở miền nam.
The feasibility study and conceptual planning of the construction of Tehran”s subway system were started in the 1970s.
Nghiên cứu khả thi và lập kế hoạch khái niệm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm của Tehran được bắt đầu vào những năm 1970.
Article 27 establishes a “system of social security”; It has become feasible without expropriation and high taxes due to the large supplies of oil and a population of 33 million people.
Điều 27 thiết lập một “hệ thống an sinh xã hội”; Nó đã trở nên khả thi mà không cần sung công và thuế cao do nguồn cung dầu lớn và dân số 33 triệu người.
Even though vaccines have been successfully generated, the feasibility of its production and usage in rural free ranging pigs still remains a challenge.
Mặc dù vắc-xin đã được tạo ra thành công, tính khả thi của mister-map.comệc sản xuất và sử dụng nó ở những con lợn tự do ở nông thôn vẫn là một thách thức.
Land treatment was also steadily becoming less feasible, as cities grew and the volume of sewage produced could no longer be absorbed by the farmland on the outskirts.
Xử lý bằng đất cũng đã dần trở nên kém khả thi như các thành phố lớn và khối lượng nước thải sản xuất có thể không còn được hấp thụ bởi đất nông nghiệp ở vùng ngoại ô.
Besides volume, heijunka also means attaining mixed model production, which however may only be feasible through set-up reduction.
Bên cạnh khối lượng, heijunka cũng có nghĩa là đạt được sản xuất mô hình hỗn hợp, tuy nhiên điều này chỉ có thể khả thi thông qua mister-map.comệc giảm thiết lập.
The presence of a computer to calculate and arbitrate allows game complexity which is not feasible in a traditional board game.
Sự hiện diện của máy tính dùng để tính toán và phân xử cho phép dạng game này tiến tới độ phức tạp hơn là điều mà một board game truyền thống không thể nào làm được.
Honeywell is developing a demand response pilot and feasibility study for China with the State Grid Corp. of China using the OpenADR demand response standard.

Xem thêm: trận đánh hay nhất one piece

Honeywell đang phát triển một ứng nhu cầu thí điểm và nghiên cứu khả thi cho Trung Quốc với các lưới Corp Nhà nước.

Related Posts