extract là gì

Dòng giống, nguồn gốc to be of Chinese extraction nguồn gốc Trung-hoa extraction rate tỷ lê xay bột (giữa trọng lượng bột xay được và gạo đưa xay)

Đang xem: Extract là gì

phương pháp chiết Frazer-Brace extraction method phương pháp chiết xuất Frazer-Brace liquid-liquid extraction phương pháp chiết lỏng-lỏng single solvent extraction phương pháp chiết dung môi đơn

trích ly extraction liquor chất lỏng trích ly extraction process quá trình trích ly phenol extraction trích ly bằng phenol selective extraction trích ly chọn lọc solvent extraction trích ly bằng dung môi

chiết absorption extraction chiết hấp thụ acetone extraction sự chiết axeton countercurrent extraction chiết xuất ngược differential extraction chiết xuất vi phân extraction apparatus thiết bị chiết xuất extraction column ống chiết xuất extraction flask bình chiết extraction liquor chất lỏng chiết extraction plant thiết bị chiết extraction process quá trình chiết extraction rate tốc độ chiết extraction solvent dung môi chiết extraction thimble ống chiết extraction tower tháp chiết fractional extraction sự chiết phân đoạn Frazer-Brace extraction method phương pháp chiết xuất Frazer-Brace furfural extraction chiết xuất furfural helium extraction chiết heli helium extraction sự chiết heli jantzen”s spinning rod extraction column cột chiết jantzen có đệm kín quay liquid-liquid extraction chiết xuất chất lỏng ra khỏi chất lỏng liquid-liquid extraction phương pháp chiết lỏng-lỏng phenol extraction chiết bằng phenol phenol extraction chiết suất bằng phenol selective extraction chiết chọn lọc selective solvent extraction chiết bằng dung môi chọn lọc single solvent extraction phương pháp chiết dung môi đơn smoke extraction system hệ thống chiết khói solvent extraction chiết bằng dung môi solvent extraction chiết xuất dung môi solvent extraction sự chiết bằng dung môi stage extraction chiết phân đoạn steam extraction sự chiết bằng hơi nước supercritical extraction chiết tách siêu (tới) hạn supercritical fluid extraction chiết xuất chất lỏng trên hạn tritium extraction sự chiết tách triti

chọn lọc selective extraction chiết chọn lọc selective extraction trích ly chọn lọc selective solvent extraction chiết bằng dung môi chọn lọc

khai căn extraction of a roof phép khai căn extraction of a root sự khai căn

Xem thêm: Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp Cho Nunu & Willump Runes

khai thác coal extraction sự khai thác than energy extraction sự khai thác năng lượng extraction of groundwater sự khai thác nước ngầm extraction shaft giếng khai thác groundwater extraction sự khai thác nước ngầm oil-extraction equipment thiết bị khai thác dầu potter”s clay extraction sự khai thác sét đồ gốm re-extraction sự khai thác lại sand extraction sự khai thác cát water extraction structure công trình khai thác nước

lựa chọn
sự chiết acetone extraction sự chiết axeton fractional extraction sự chiết phân đoạn helium extraction sự chiết heli solvent extraction sự chiết bằng dung môi steam extraction sự chiết bằng hơi nước tritium extraction sự chiết tách triti

sự ép ra
sự hút
sự khai căn

Xem thêm: Hematocrit Là Gì? Quy Trình Xét Nghiệm Hct Là Gì ? Có Ý Nghĩa Thế Nào?

sự khai thác coal extraction sự khai thác than energy extraction sự khai thác năng lượng extraction of groundwater sự khai thác nước ngầm groundwater extraction sự khai thác nước ngầm potter”s clay extraction sự khai thác sét đồ gốm re-extraction sự khai thác lại sand extraction sự khai thác cát

Related Posts