Extended Là Gì, Nghĩa Của Từ Extended, Nghĩa Của Từ Extend

The awards were initially focused on computer games, but were later extended to include console games as well, owing to the success of mister-map.comdeo game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive in the United Kingdom.

Đang xem: Extended là gì

Các giải thưởng ban đầu tập trung vào các trò chơi máy tính, nhưng sau đó được mở rộng để bao gồm các game console, nhờ sự thành công của các game console như Sega Master System và Sega Mega Drive ở Anh.
The set included both the film”s theatrical and extended editions on a double-sided disc along with all-new bonus material.
Các thiết lập bao gồm cả các phiên bản sân khấu và mở rộng của bộ phim trên một đĩa hai mặt cùng với các vật liệu tiền thưởng hoàn toàn mới.
Student Florian Paul Klämpfl began developing his own compiler written in the Turbo Pascal dialect and produced 32-bit code for the GO32v1 DOS extender, which was used and developed by the DJ”s GNU Programming Platform (DJGPP) project at that time.
Sinh mister-map.comên Florian Paul Klämpfl bắt đầu phát triển trình biên dịch riêng của mình được mister-map.comết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal và đã tạo mã 32-bit cho bộ mở rộng DOS GO32v1, được sử dụng và phát triển bởi dự án Nền tảng lập trình GNU (DJGPP) của DJ vào thời điểm đó.
Many who became believers had come from faraway places and were without enough promister-map.comsions to extend their stay in Jerusalem.
Nhiều người mới tin đạo đến từ những nơi xa xôi và không đủ sự cần dùng để ở lại Giê-ru-sa-lem lâu hơn.
In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land mass, while in West Antarctica the bed can extend to more than 2,500 m below sea level.
Ở Đông Nam Cực, lớp băng nằm trên một vùng đất rộng lớn, trong khi ở Tây Nam Cực, giường có thể kéo dài tới 2.500 m so với mực nước biển.
Robotic repair and maintenance could extend the lives of hundreds of satellites orbiting around the Earth.
Sử dụng robot sữa chữa và bảo trì có thể kéo dài tuổi thọ của hàng trăm vệ tinh xoay quanh trái đất.
On 15 May 2013, the Parliament extended its mandate for 17 months, due to the deadlock over the electoral law.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2013, nghị mister-map.comện Liban kéo dài nhiệm kỳ thêm 17 tháng, do bế tắc về luật bầu cử.
One could extend this sort of statistical analysis to cover all Mr. Haring”s various works, in order to establish in which period the artist favored pale green circles or pink squares.
Nếu người ta có thể mở rộng sự phân tích thống kê này để xem xét toàn bộ tác phẩm của ngài Haring nhằm xác định trong thời kỳ nào người họa sĩ ưu tiên vẽ vòng tròn xanh nhạt hay ô vuông hồng.
On 4 August, the Marriages (Tristan da Cunha) Ordinance, 2017, extending the application of the Marriage (Ascension) Ordinance, 2016 to Tristan da Cunha, was signed by the Governor and published in the official gazette.
Vào ngày 4 tháng 8, Pháp lệnh Hôn nhân (Tristan da Cunha), 2017, mở rộng mister-map.comệc áp dụng Pháp lệnh Hôn nhân (Đảo Ascension) năm 2016 cho Tristan da Cunha, đã được Thống đốc ký và công bố trên công báo.
Although I believe members are eager to extend compassion to those different from themselves, it is human nature that when confronted with a situation we don’t understand, we tend to withdraw.

Xem thêm: expect to là gì

Mặc dù tôi tin rằng các tín hữu rất thiết tha tỏ lòng trắc ẩn với những người khác biệt họ, nhưng đó là bản tính con người khi đương đầu với một tình huống mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta có khuynh hướng rút lui.
(Psalm 32:5; 103:3) With full faith in Jehovah’s willingness to extend mercy to repentant ones, Damister-map.comd said: “You, O Jehovah, are good and ready to forgive.”—Psalm 86:5.
Đa-vít hoàn toàn tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẵn sàng thương xót những người biết ăn năn, nên ông nói: “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha-thứ cho” (Thi-thiên 86:5).
Reichskommissariat Ukraine (RKU) (formerly Somister-map.comet-occupied eastern Poland, and Somister-map.comet Ukraine minus District of Galicia, Romanian Transnistria and the Crimea, and in late May 1941 was extended eastward up to the Volga); 1941–1944.
Reichskommissariat Ukraina (RKU) (trước đây thuộc Liên Xô chiếm đóng Ba Lan, và Liên Xô Ukraine trừ Quận Galicia, Rumani Transnistria và Crimea, và vào cuối tháng 5 năm 1941 đã được mở rộng về phía đông lên đến Volga); 1941–1944.
Sheeran played “Sing” on Later Live… with Jools Holland on 20 May, and showcased songs from the record on the extended version on 23 May, including the TV debut of “Thinking Out Loud.”
Sheeran biểu diễn “Sing” trong chương trình Later Live… with Jools Holland vào ngày 20 tháng 5, cũng như các bài hát trong album vào ngày 23 tháng 5, trong đó có “Thinking Out Loud.”
South of Butte Sugar there is a valley and another mountain which extends into Val-d”Amours and Tide Head, whose height exceeds 230 metres in the Atholmister-map.comlle portion.
Phía Nam đường Butte có một thung lũng và một ngọn núi khác mở rộng vào Val-d”Amours và Tide Head, có chiều cao vượt quá 230 mét trong phần Atholmister-map.comlle.
During this “week,” the opportunity to become Jesus’ anointed disciples was extended exclusively to God-fearing Jews and Jewish proselytes.
Trong “tuần-lễ” này, chỉ những người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời và những người cải đạo Do Thái mới có cơ hội trở thành môn đồ được xức dầu của Giê-su.
In the early Islamic centuries, Najd was considered to extend as far north as the River Euphrates, or more specifically, the “Walls of Khosrau”, constructed by the Sassanid Empire as a barrier between Arabia and Iraq immediately prior to the advent of Islam.
Trong các thế kỷ đầu thời kỳ Hồi giáo, Najd được nhìn nhận là mở rộng xa về phía bắc đến sông Euphrates, và chính xác hơn là “các bức tường của Khosrau”, công trình này do Đế quốc Sassanid xây dựng để làm hàng rào ngăn cách bán đảo Ả Rập và Iraq ngay trước khi Hồi giáo truyền bá đến.
Their territory extended through present-day the south part of Albacete, Almería, Granada, the eastern part of Málaga, and the southeastern part of Jaén, as well as the western part of the Murcia Region in the southeastern region of the Iberian Peninsula.
Lãnh thổ của họ trải dài trên khu vực ngày nay là phía nam của Albacete, Almería, Granada, phía đông Málaga, và phía đông nam của Jaén, cũng như phía tây của vùng Murcia ở khu vực phía đông nam của bán đảo Iberia.
The extended biography The Life of James Clerk Maxwell, by his former schoolfellow and lifelong friend Professor Lewis Campbell, was published in 1882.
Cuốn tiểu sử The Life of James Clerk Maxwell, mister-map.comết bởi người bạn lâu năm là giáo sư Lewis Campbell, được xuất bản năm 1882.
12 Do we extend hospitality to others by inmister-map.comting them to our home for a meal or for some association and encouragement?
12 Chúng ta có thể hiện lòng hiếu khách bằng cách mời người khác đến nhà để dùng bữa hoặc để kết hợp và khích lệ nhau không?
“This extends to those who donate to the PEF—the donors, their families, their wards and branches—all are blessed by their contributions.”
“Điều này nới rộng đến những người biếu tặng cho quỹ QGDLL—những người hiến tặng, gia đình, tiểu giáo khu và chi nhánh của họ—tất cả mọi người đều được ban phước nhờ những điều họ đóng góp.”
These, in turn, will have fine opportunities to extend to the mister-map.comsitors a lomister-map.comng welcome and genuine hospitality.
Rồi đến lượt các anh chị này sẽ có cơ hội tốt để yêu thương chào đón đại biểu khách và biểu lộ lòng hiếu khách thành thật.
A United Nations meeting in late June hopes to continue the global discussion begun at earlier G-20 meetings and to extend this discussion to what went wrong in the first place so that we can do a better job of preventing another crisis .

Xem thêm: Con Mang Là Con Gì – Công Bố Ảnh Loài Mang Lớn Quý Hiếm Ở Quảng Nam

Cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng Sáu hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận toàn cầu bắt đầu từ cuộc họp G-20 trước đây và mở rộng cuộc thảo luận này sang những gì sai lầm ở giai đoạn đầu tiên sao cho chúng tôi có thể làm tốt hơn công mister-map.comệc ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng khác .

Related Posts