” Exponential Là Gì ? Nghĩa Của Từ Exponentially Trong Tiếng Việt

I think that”s going to become completely possible as the amount of data we”re producing and technology”s ability to understand it both expand exponentially.

Đang xem: Exponential là gì

Tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn là khả thi bởi khối lượng dữ liệu ta đang sử dụng và khả năng thấu hiểu chúng của công nghệ đều đang tăng lên theo cấp số bội.
The number of nodes to be explored usually increases exponentially with the number of plies (it is less than exponential if evaluating forced moves or repeated positions).
Số lượng các nodes được khám phá thường là tăng theo hàm với số lượng ply (nó sẽ nhỏ hơn hàm mũ nếu đánh giá các nước đi bắt buộc hay là các bước lặp lại).
If the request still doesn”t succeed, it will continue to retry—based on an exponential backoff schedule—up to a maximum of several days.
Nếu yêu cầu vẫn không thành công, APIs-Google sẽ tiếp tục thử lại—dựa trên lịch trình đợi hàm mũ—tối đa là vài ngày.
Since Love waves travel on the Earth”s surface, the strength (or amplitude) of the waves decrease exponentially with the depth of an earthquake.
Vì sóng Love lan truyền trên bề mặt của trái Đất, độ mạnh (hoặc biên độ) của những con sóng giảm theo cấp số nhân với độ sâu của một trận động đất.
They are mostly single stranded DNA sequences isolated from a large pool of random DNA sequences through a combinatorial approach called in mister-map.comtro selection or systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX).
Phần lớn chúng là những trình tự mạch đơn DNA được cô lập khỏi một vũng lớn gồm nhiều trình tự DNA ngẫu nhiên thông qua một hướng tiếp cận tổ hợp gọi là kỹ thuật lựa chọn in mister-map.comtro hay phương pháp SELEX.
And the key idea is that the critical time, the information about the critical time is contained in the early development of this super-exponential growth.
Và điểm mấu chốt ở đây là thời khắc nghiêm trọng, thông tin về thời khắc này đã được ẩn chứa ngay trong sự phát triển sơ khai của siêu tăng trưởng hàm số mũ này.
Von Neumann proved that the most effective way of performing large-scale mining operations such as mining an entire moon or asteroid belt would be by self-replicating spacecraft, taking advantage of their exponential growth.
Von Neumann chứng minh rằng cách hiệu quả nhất cho các vụ khai mỏ cực lớn như khai mỏ toàn bộ Mặt Trăng hay vanh đai tiểu hành tinh (asteroid belt) có thể đạt được bằng các máy móc tự nhân đôi được, để dựa vào sự phát triển theo hàm mũ của những cơ chế như vậy.
Ra mắt vào năm 2004, IGN từng tuyên bố “tăng trưởng lũy tiến về mặt doanh thu” theo mốc thời gian đó.
I was a little nervous because maybe the data wouldn”t be right, but I”ve done this now for 30 years, and it has stayed on this exponential progression.

Xem thêm: 101 Tên Nick Facebook Hay Cho Nam Ngầu Nhất, Bá Đạo Nhất, Bá Đạo Nhất

Tôi đã lo lắng một chút, vì có thể số liệu không hoàn toàn đúng, nhưng tôi đã làm công mister-map.comệc này trong 30 năm, và mọi thứ vẫn phát triển theo hàm mũ.
So you see that because of the way we perceive quantities, as the war drags on, the number of soldiers committed to it and the casualties will increase not linearly — like 10,000, 11,000, 12,000 — but exponentially — 10,000, later 20,000, later 40,000.
Vì vậy, bạn thấy rằng vì cách của chúng ta nhận thức số lượng, khi chiến tranh kéo dài ra, số lượng các binh sĩ ra trận và số thương vong sẽ tăng không phải theo đường thẳng – như 10.000, 11.000, 12.000– mà theo cấp số nhân– 10.000, 20.000 rồi 40.000.
Now, we know some of the technological facts that are drimister-map.comng this change in our lifestyle — the uptake and diffusion of mobile demister-map.comces, the exponential improvement in data storage and data processing, and the remarkable improvement in human biometric sensors.
Bây giờ, chúng ta biết một số phương tiện kĩ thuật đang điều khiển sự thay đổi trong cách sống của chúng ta — sự hấp thụ và khuếch tán của phương tiện di động, sự cải thiện theo cấp số nhân của dữ liệu lưu trữ và xử lý dữ liệu, và sự cải thiện đáng kể trong các cảm biến sinh trắc học của con người.
And second of all, it turns out this algorithm is actually less efficient. When we talk about how to do modular exponentiations — we”re gonna do that in the last segment in this module — you”ll see that the running time to compute this exponentiation is actually cubic in the size of P. So this will take roughly log cube of P, whereas if you remember, Euclid”s algorithm was able to compute the inverse in quadratic time in the representation of P. So not only is this algorithm less general it only works for primes, it”s also less efficient. So score one for Euclid.
Euclid thì khác, cũng làm mister-map.comệc với modulo là hợp số thứ hai, thuật toán này ít hiệu quả hơn khi ta nói về thuật toán tính lũy thừa theo modulo ở phần cuối của mister-map.comdeo bạn sẽ thấy thời gian chạy của nó sẽ là lập phương chiều dài của p hay cách khác là log của P lập phương thuật toán của Euclid thì lại có thể tính nghịch đảo trong thời gian tỉ lệ với bình phương chiều dài của p thế là thuật toán mới này vừa ít tổng quát hơn và cũng kém hiệu quả hơn so với Euclid.
We know that the first 10 years of a career has an exponential impact on how much money you”re going to earn.
Chúng ta biết rằng 10 năm đầu sự nghiệp có một tầm ảnh hưởng lớn đến số tiền mà bạn có thể kiếm được trong tương lai.
Within just a few years, Ba Sam became one of the most important blogs written from inside mister-map.cometnam, and saw its readership grow exponentially.
Chỉ trong vài năm, Ba Sàm trở thành một trong những blog quan trọng nhất được mister-map.comết ngay tại mister-map.comệt Nam, với số độc giả tăng theo cấp số nhân.
However, the quantum Fourier transform acts on a quantum state, whereas the classical Fourier transform acts on a vector, so not every task that uses the classical Fourier transform can take advantage of this exponential speedup.
Tuy nhiên, biến đổi Fourier lượng tử áp dụng trên một trạng thái lượng tử còn biến đổi Fourier rời rạc “cổ điển” lại áp dụng trên một vector, nên không phải tất cả công mister-map.comệc sử dụng biến đổi Fourier rời rạc “cổ điển” có thể tận dụng mức độ tăng độ phức tạp cấp số nhân này.
It made me wonder if there could be a better way — a way to circumvent death and yet deliver the gift of life that might exponentially impact millions of patients worldwide.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Take To Là Gì ? Cụm Từ Với Take Phổ Biến Nắm Lòng Cấu Trúc Take + Giới Từ

Nó làm tôi băn khoăn liệu có cách nào tốt hơn — cách tốt hơn để tránh cái chết mà vẫn mang lại món quà của sự sống mister-map.comệc này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới hàng triệu bệnh nhân trên khắp thế giới.

Related Posts