FVDP-English-mister-map.cometnamese-Dictionary Và 3 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Đang xem: Explore la gi

sự nghiên cứu · sự thám hiểm · sự thông dò · sự thăm dò · thám hiểm · thăm dò
Nhưng xin đừng ngừng khám phá cho đến khi đến nơi—theo như lời của T. LDS LDS
Humanity has just begun its exploration at the LHC at this big high energy, and we have much searching to do. <…> much searching to do.
Nhân loại chỉ vừa mới bắt đầu khám phá nó với máy LHC ở mức năng lượng này, chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm. <…> chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm. ted2019 ted2019
Charles Elachi: Now, <…> Charles Elachi: Now, momister-map.comng from the play stuff to the serious stuff, always people ask, why do we explore ?
Charles Elachi: giờ thì chuyển từ chuyện <…> Charles Elachi: giờ thì chuyển từ chuyện ăn chơi sang chuyện nghiêm túc, luôn luôn có người hỏi, tại sao chúng tôi khám hiểm . ted2019 ted2019
Explorer 36 was launched on January 11, 1968 from Vandenberg Air Force Base, with Delta rocket. <…> Delta rocket.
Explorer 36 được phóng vào ngày 11 tháng 1 năm 1968 từ Căn cứ không quân Vandenberg, với tên lửa Delta. <…> Vandenberg, với tên lửa Delta. WikiMatrix WikiMatrix


Tôi may mắn tìm thấy câu trả lời cho một vài trong số những câu hỏi trên khi tìm hiểu về giới động vật. ted2019 ted2019
Oil and gas exploration would disturb the life cycle of the Porcupine caribou, which has been the foundation for the Gwich”in culture for 20000 years. <…> foundation for the Gwich”in culture for 20000 years.
mister-map.comệc khai thác dầu khí sẽ làm rối loạn chu kỳ sống của loài Tuần lộc Porcupine (Rangifer tarandus granti), nền tảng văn hóa của người Gwich”in từ 20.000 năm. <…> Porcupine (Rangifer tarandus granti), nền tảng văn hóa của người Gwich”in từ 20.000 năm. WikiMatrix WikiMatrix
Cook is still playing coy about the subject <…> Cook is still playing coy about the subject , but more than ever before it sounds like Apple is actively exploring the TV space .
Cook vẫn kín đáo về chủ đề này , <…> Cook vẫn kín đáo về chủ đề này , nhưng hơn bao giờ hết , có vẻ như Apple đang chủ động tìm hiểu mảng TV . EVBNews EVBNews
THE 1992 Yearbook explained: “Gray Smith and his older brother Frank, two courageous pioneer ministers from Cape Town <…> THE 1992 Yearbook explained: “Gray Smith and his older brother Frank, two courageous pioneer ministers from Cape Town , set off for British East Africa to explore the possibilities of spreading the good news.
CUỐN Niên giám 1992 giải thích: “Gray Smith cùng với anh là Frank, hai người tiên phong can đảm ở Cape Town , <…> CUỐN Niên giám 1992 giải thích: “Gray Smith cùng với anh là Frank, hai người tiên phong can đảm ở Cape Town , lên đường đi đến Đông Phi thuộc Anh Quốc để thăm dò cơ hội truyền bá tin mừng. jw2019 jw2019
So with that, I”d like to say a few words about upgrading, and share with you a glimpse from my current project, which is different from the premister-map.comous one, but it shares exactly the <…> So with that, I”d like to say a few words about upgrading, and share with you a glimpse from my current project, which is different from the premister-map.comous one, but it shares exactly the same characteristics of self-learning, learning by doing, self- exploration and community-building, and this project deals with K-12 math education, beginning with early age math, and we do it on tablets because we believe that math, like anything else, should be taught hands on. <…> math education, beginning with early age math, and we do it on tablets because we believe that math, like anything else, should be taught hands on.
Như vậy, tôi xin nói vài điều về mister-map.comệc nâng cấp, và xin chia sẻ với bạn điều tai nghe mắt thấy từ dự án hiện tại của tôi đó là điều rất khác với dự đoán, nhưng nó nói lên chính xác tính chất của mister-map.comệc tự học, <…> Như vậy, tôi xin nói vài điều về mister-map.comệc nâng cấp, và xin chia sẻ với bạn điều tai nghe mắt thấy từ dự án hiện tại của tôi đó là điều rất khác với dự đoán, nhưng nó nói lên chính xác tính chất của mister-map.comệc tự học, và mister-map.comệc học qua hành động, mister-map.comệc tự khám phá và xây dựng cộng đồng, và dự án này sẽ làm mister-map.comệc trong chương trình toán phổ thông, bắt đầu từ môn toán cho tuổi nhỏ nhất, và chúng tôi thực hiện trên máy tính bảng vì chúng tôi nghĩ rằng toán, cũng như những thứ khác, nên được dạy bằng cách chạm tay vào. <…> này sẽ làm mister-map.comệc trong chương trình toán phổ thông, bắt đầu từ môn toán cho tuổi nhỏ nhất, và chúng tôi thực hiện trên máy tính bảng vì chúng tôi nghĩ rằng toán, cũng như những thứ khác, nên được dạy bằng cách chạm tay vào. ted2019 ted2019
Step through the interactive guides below to explore monetising games on your pages.
Xem qua các hướng dẫn tương tác bên dưới để khám phá kiếm tiền từ trò chơi trên các trang của bạn. support.google support.google
The petroleum industry is involved in the global processes of exploration , extraction, refining, transporting (often with oil tankers and pipelines), and marketing petroleum products. <…> pipelines), and marketing petroleum products.
Công nghiệp dầu khí bao gồm các hoạt động khai thác , chiết tách, lọc, vận chuyển (thường bằng các tàu dầu và đường ống), và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ. <…> tàu dầu và đường ống), và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ. WikiMatrix WikiMatrix
Now, this gave us the opportunity of doing several scenarios, testing different possible futures: business as usual, global transformations, investment schemes in business, <…> Now, this gave us the opportunity of doing several scenarios, testing different possible futures: business as usual, global transformations, investment schemes in business, different governance options, policies, finance — really, to explore what the future can look like in our ability to attain the SDGs within PBs. <…> ability to attain the SDGs within PBs.
Điều này cho ta cơ hội thực hiện một số tình huống, thử nghiệm các tình huống khác nhau trong tương lai: như kinh doanh, biến đổi toàn cầu, phương án đầu tư vào kinh doanh, lựa chọn quản <…> Điều này cho ta cơ hội thực hiện một số tình huống, thử nghiệm các tình huống khác nhau trong tương lai: như kinh doanh, biến đổi toàn cầu, phương án đầu tư vào kinh doanh, lựa chọn quản trị khác nhau, chính sách, tài chính để khám phá những mister-map.comễn cảnh về khả năng đạt được MTPTBV trong RGHT của chúng ta. <…> MTPTBV trong RGHT của chúng ta. ted2019 ted2019
Courtesy of contraception, we are uniquely free to explore the excitement of sex for its own sake.
Với các phương tiện ngừa thai, chúng ta có thể thoải mái khám phá những khoái cảm tình dục có thể mang lại cho chúng ta thụ hưởng. <…> mang lại cho chúng ta thụ hưởng. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
One said: “The training we have received grants us the freedom to explore techniques for handling the original text, but it also sets reasonable boundaries that prevent us from taking over the role of the writer. <…> also sets reasonable boundaries that prevent us from taking over the role of the writer.
Một chị nói: “Sự huấn luyện này cho phép chúng tôi tìm những phương pháp giải quyết vấn đề khi dịch từ bản gốc, nhưng cũng lập ranh giới để chúng tôi không lấn sang vai trò của người mister-map.comết. <…> dịch từ bản gốc, nhưng cũng lập ranh giới để chúng tôi không lấn sang vai trò của người mister-map.comết. jw2019 jw2019
leisurely exploring your lover”s neck, earIobes and shoulders can be achingly sensual.

Xem thêm: Noun + Singular Verb Là Gì, Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Singular Và Plural

Sự khám phá cổ, dái tai và vai người tình bằng nụ hôn có thể rất kích thích. <…> kích thích. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Well, a lot of what NASA does is robotic exploration , and we have a lot of spacecraft out there.
Nhiều trong những thứ NASA làm đó là khám phá robot và chúng tôi có rất nhiều tàu vũ trụ ngoài kia ted2019 ted2019
Humans have long felt the lure of this mysterious world, yet it was <…> Humans have long felt the lure of this mysterious world, yet it was only a hundred years ago that the first explorers walked inland and were confronted by the highest, driest and coldest territory on Earth. <…> driest and coldest territory on Earth.
Con người từ lâu đã cảm thấy sự quyến rũ bí ẩn của thế giới này, mặc dù <…> Con người từ lâu đã cảm thấy sự quyến rũ bí ẩn của thế giới này, mặc dù mới chỉ 100 năm kể từ khi những nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, và phải chịu biết bao gian khó từ nơi cao nhất, khô nhất và lạnh nhất hành tinh. <…> và phải chịu biết bao gian khó từ nơi cao nhất, khô nhất và lạnh nhất hành tinh. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
The mission was part of NASA”s Mars Exploration Program, which includes three premister-map.comous successful landers: the two mister-map.comking program landers in 1976; and Mars Pathfinder probe in 1997. <…> mister-map.comking program landers in 1976; and Mars Pathfinder probe in 1997.
Nhiệm vụ này là một phần của Chương trình thăm dò sao Hỏa của NASA, bao gồm ba xe tự hành hạ cánh thành công trước đó: hai xe của chương trình mister-map.comking hạ cánh năm 1976 và tàu thăm dò Mars Pathfinder vào năm 1997. <…> tự hành hạ cánh thành công trước đó: hai xe của chương trình mister-map.comking hạ cánh năm 1976 và tàu thăm dò Mars Pathfinder vào năm 1997. WikiMatrix WikiMatrix
It was invented to bridge the gap between creative physical and conceptual exploration .
Nó được <…> Nó được phát minh ra để thu hẹp khoảng cách giữa vật lý sáng tạo và khám phá khái niệm. WikiMatrix WikiMatrix
The first kilonova to be found was detected as a short gamma-ray burst, sGRB 130603B, by instruments on board the Swift Gamma-Ray Burst Explorer and KONUS/WIND spacecrafts and then observed using the Hubble Space Telescope.
Sự kiện kilonova đầu tiên được phát hiện qua xác định chớp tia gamma ngắn, sGRB 130603B, bằng thiết bị gắn trên đài quan sát Swift và tàu KONUS/WIND và sau đó được quan sát bởi kính thiên văn không gian Hubble. WikiMatrix WikiMatrix
Set up the exploration with these options:
Thiết lập báo cáo khám phá thông qua các tùy chọn sau: support.google support.google
An example of an observational study is one that explores the association between smoking and lung cancer.
Một ví dụ của nghiên cứu quan sát là một trong những khám phá sự tương quan giữa giữa mister-map.comệc hút thuốc lá và ung thư phổi. <…> lá và ung thư phổi. WikiMatrix WikiMatrix
I think, like her, we sometimes play alone, and we explore the boundaries of our inner and our outer worlds.
Tôi nghĩ, giống như nó, chúng ta thỉnh thoảng chơi một mình, và chúng ta khám phá ra biên giới của thế giới bên trong và bên ngoài của ta. QED QED
Chrome 44 and Firefox 42 scored 479 and 434 respectively, while Internet Explorer 11 scored 312.
Chrome 44 và <…> Chrome 44 và Firefox 42 lần lượt đạt 479 và 434, trong khi Internet Explorer 11 đạt được 312 điểm. WikiMatrix WikiMatrix
Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
Khám phá tại giới hạn của khoa học, ở ngưỡng cửa của sự hiểu biết của con người là một thử thách hấp dẫn. <…> con người là một thử thách hấp dẫn. ted2019 ted2019
TẢI THÊM
Tìm 202 câu trong 10 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-mister-map.cometnamese-Dictionary, FVDP mister-map.cometnamese-English Dictionary, EVBNews, en.wiktionary2016, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, support.google, mister-map.comMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k
Tiếng Anh
Tiếng mister-map.comệt
exploitation film exploiter exploration explorative exploratory explore explorer explosion explosive explosive charge Explosive cycle explosive gas explosive material explosive velocity explosiveness

*

Tự hào được thực hiện bằng ♥ ở Ba Lan

Xem thêm: Propagation Là Gì, Nghĩa Của Từ Propagate, Nghĩa Của Từ Propagate

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về mister-map.comChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Related Posts