Đang xem: Exchange la gi

Sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi exchange of goods sự trao đổi hàng hoá exchange of prisoners of war sự trao đổi tù binh exchange of blows cuộc ẩu đả, sự đấm đá lẫn nhau exchange of words cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu

Sự đổi tiền; nghề đổi tiền; sự hối đoái; cơ quan hối đoái rate of exchange giá hối đoái, tỷ giá hối đoái

Đổi, đổi chác, trao đổi to exchange goods trao đổi hàng hoá to exchange words lời đi tiếng lại, đấu khẩu to exchange blows đấm đá nhau to exchange glances liếc nhau; lườm nhau

Xem thêm: Heredity Là Gì – Nghĩa Của Từ Heredity Trong Tiếng Việt

( + for) đổi ra được, ngang với (tiền) a pound can exchange for more than two dollars một đồng bảng có thể đổi ra được hơn hai đô la

(quân sự), (hàng hải) thuyên chuyển (từ trung đoàn này sang trung đoàn khác, từ tàu này sang tàu khác)
sự trao đổi air exchange sự trao đổi không khí automatic exchange sự trao đổi tự động base exchange sự trao đổi bazơ cation-exchange sự trao đổi cation convective heat exchange sự trao đổi nhiệt đối lưu data exchange (datex) sự trao đổi dữ liệu datex (dataexchange) sự trao đổi dữ liệu DDE (dynamicdata exchange sự trao đổi dữ liệu động digital data exchange (DDX) sự trao đổi dữ liệu số dry heat exchange sự trao đổi nhiệt khô dynamic data exchange (DDE) sự trao đổi dữ liệu động exchange identification frame khung nhận biết sự trao đổi exchange of drawings sự trao đổi các bản vẽ heat exchange sự trao đổi nhiệt internal heat exchange sự trao đổi nhiệt bên trong international exchange of signals sự trao đổi quốc tế tín hiệu ion exchange sự trao đổi ion ion exchange sự trao đổi iôn isotopic exchange sự trao đổi đồng vị liquid-to-liquid heat exchange sự trao đổi nhiệt lỏng-lỏng mass exchange sự trao đổi chất message exchange sự trao đổi tin tức moisture exchange sự trao đổi ẩm non-contact heat exchange sự trao đổi nhiệt qua vách programme exchange sự trao đổi chương trình radiant heat exchange sự trao đổi bức xạ technical information exchange (TIE) sự trao đổi thông tin kỹ thuật thermal exchange sự trao đổi nhiệt TIE (technicalinformation exchange) sự trao đổi thông tin kỹ thuật two-way exchange of laser pulses sự trao đổi xung laze hai chiều

thay chỗ
thay thế Alternate Local Exchange Carrier (ALEC) công ty điện thoại nội hạt được thay thế exchange axiom tiên đề thay thế

trạm điện thoại area exchange trạm điện thoại vùng automatic exchange trạm điện thoại tự động BEX (broadbandexchange) trạm điện thoại băng rộng branch exchange trạm điện thoại nhánh broadband exchange (BEX) trạm điện thoại trải rộng CAX (communityautomatic exchange) trạm điện thoại tự động công cộng office telephone exchange trạm điện thoại cơ quan office telephone exchange trạm điện thoại thuê bao

Xem thêm: Kết Bạn Qua Mạng Thì Sao? &Mdash; Thư Viện Trực Tuyến Tháp Canh

giao dịch American Stock Exchange sở giao dịch chứng khoán Mỹ Baltic Exchange sở giao dịch ban tích central exchange sở giao dịch trung tâm commodity exchange sở giao dịch hàng hóa Commodity Exchange of New York Sở Giao dịch Hàng hóa Nữu Ước (thành lập năm 1933) corn exchange átở giao dịch ngũ cốc corn exchange (CornExchange) sở giao dịch mễ cốc (Sở Giao dịch Mễ cốc) cotton exchange sở giao dịch bông equation of exchange phương trình giao dịch European Options Exchange Sở giao dịch Quyền chọn Châu Âu exchange acquisition sự mua số lượng lớn cổ phiếu tại Sở giao dịch exchange customs quán lệ của Sở giao dịch chứng khoán exchange deal giao dịch ngoại hối exchange list thông báo chính thức của Sở giao dịch exchange membership tư cách thành viên của Sở giao dịch exchange of letters giao dịch thư tín exchange price giá của Sở giao dịch exchange quotation giá yết của Sở giao dịch exchange tax thuế giao dịch chứng khoán exchange transactions giao dịch ngoại hối foreign exchange deal giao dịch hối đoái foreign exchange operation giao dịch hối đoái foreign exchange transaction giao dịch hối đoái forward exchange transaction giao dịch ngoại hối giao sau forward exchange transaction giao dịch ngoại hối kỳ hạn Futures and Options Exchange Sở giao dịch Hàng hóa kỳ hạn và Quyền chọn (mua bán) futures any options exchange sở giao dịch quyền chọn và hàng kỳ hạn grain exchange sở giao dịch mễ cốc Hong Kong Commodity Exchange giao dịch Hàng hóa Hồng Kông Hong Kong Commodity Exchange Sở giao dịch Hàng hóa Hồng Kông indirect exchange giao dịch gián tiếp inland shipping exchange sở giao dịch vận tải đường sông International Stock Exchange sở giao dịch chứng khoán quốc tế justice of exchange giao dịch công bằng kerb exchange sở giao dịch chứng khoán “lề đường” kerb exchange sở giao dịch lề đường Liverpool cotton Exchange Sở giao dịch Bông vải Liverpool London commodity exchange Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn London Metal Exchange Sở giao dịch kim khí London London metal exchange Sở giao dịch Kim thuộc Luân Đôn London rubber exchange Sở giao dịch Cao su Luân Đôn London Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán London London wool exchange Sở giao dịch Len Luân Đôn Luxemburg Stock Exchange Sở giao dịch Chứng khoán Lúc-xăm-bua Luxemburg stock exchange sở giao dịch chứng khoán luxemburg marine Exchange Sở giao dịch Vận tải biển mercantile exchange sở giao dịch hàng hóa National Stock Exchange sở giao dịch chứng khoán quốc gia New York Cocoa Exchange Sở giao dịch Ca cao Nữu Ước New York Coffee and Sugar Exchange Sở giao dịch Đường ăn và Cà phê Nữu Ước New York Commodity Exchange Sở giao dịch Hàng hóa Nữu Ước New York Cotton Exchange Sở giao dịch bông New York New York Cotton Exchange Sở giao dịch Bông vải Nữu Ước New York Curb Exchange Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước New York Curb Exchange Sở giao dịch lề đường New York New York Futures Exchange Sở giao dịch kỳ hạn New York New York Futures Exchange Sở giao dịch Kỳ hạn Nữu Ước New York Mercantile Exchange Sở giao dịch buôn bán New York New York Mercantile Exchange Sở giao dịch Thương mại Nữu Ước New York Produce Exchange Giao dịch Sản phẩm Nữu Ước New York Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán New York New York Stock Exchange Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước New York Stock Exchange index Chỉ số sở giao dịch chứng khoán New York nominal exchange giao dịch trên danh nghĩa options exchange sở giao dịch các quyền chọn options exchange sở giao dịch quyền chọn produce exchange sở giao dịch hàng hóa (nông phẩm) produce exchange sở giao dịch hàng hóa (nông sản phẩm) produce exchange sở giao dịch nguyên liệu re-exchange tái giao dịch reciprocal exchange giao dịch qua lại recognized Investment Exchange sở giao dịch đầu tư (được công nhận) chính quy seat on the exchange chỗ ngồi ở Sở giao dịch seat on the exchange chỗ ngồi ở Sở giao dịch (chứng khoán) seat on the exchange tư cách hội viên Sở giao dịch Securities and Exchange Commission ủy ban chứng khoán và giao dịch Securities and Exchange Commission ủy ban giao dịch chứng khoán Securities and Exchange Commission Rules quy chế của ủy ban chứng khoán và giao dịch securities exchange sở giao dịch chứng khoán shipping exchange sở giao dịch thuê tàu shipping exchange Sở giao dịch thuê tàu, Sở giao dịch vận tải hàng hóa shipping exchange sở giao dịch vận tải hàng hóa speculate on the stock exchange (to…) đầu cơ ở Sở giao dịch chứng khoán stock -exchange clearing house công ty thanh toán giao dịch chứng khoán stock -exchange holiday ngày nghỉ của sở giao dịch chứng khoán stock exchange sở giao dịch chứng khoán stock exchange sở giao dịch cổ phiếu stock exchange (the..) sở giao dịch chứng khoán stock exchange (the..) sở giao dịch cổ phiếu stock exchange quotation yết giá ở sở giao dịch chứng khoán stock-exchange circles giới giao dịch chứng khoán stock-exchange committee ủy ban sở giao dịch chứng khoán Stock-exchange committee ủy ban, Sở giao dịch Chứng khoán stock-exchange index chỉ số giao dịch (chứng khoán) Stock-exchange index Chỉ số Sở giao dịch (Chứng khoán) stock-exchange official list bảng giá chính thức của sở giao dịch chứng khoán stock-exchange operator người giao dịch chứng khoán Stock-exchange parlance Ngôn ngữ Sở giao dịch Stock-exchange parlance thuật ngữ, dụng ngữ dùng trong Sở giao dịch chứng khoán stock-exchange quotation sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán stock-exchange rules and regulations điều lệ sở giao dịch chứng khoán stock-exchange seat quyền hội viên sở giao dịch chứng khoán stock-exchange securities chứng khoán bán ở sở giao dịch Stock-exchange securities chứng khoán bán ở Sở giao dịch cổ phiếu stock-exchange securities chứng khoán của sở giao dịch Stock-exchange securities Chứng khoán của Sở giao dịch cổ phiếu stock-exchange session cuộc, kỳ họp của sở giao dịch chứng khoán stock-exchange session phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán stock-exchange share cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán stock-exchange transactions giao dịch chứng khoán Timber Exchange sở giao dịch Gỗ (Luân Đôn) Timber Exchange Sở giao dịch gỗ Luân Đôn Tokyo Stock Exchange sở giao dịch chứng khoán Tokyo transaction on exchange giao dịch trong sở giao dịch chứng khoán United Stock Exchange sở giao dịch chứng khoán liên hợp

Related Posts