” Exceptional Là Gì ? Nghĩa Của Từ Exceptionally Trong Tiếng Việt

As with previous editions, no group had more than one team from any continmister-map.comtal confederation with the exception of UEFA, which had at least one, but no more than two in a group.

Đang xem: Exceptional là gì

Như với các lần trước đó, không có bảng có nhiều hơn một đội từ bất kỳ liên đoàn lục địa nào ngoại trừ của UEFA, mà phải có ít nhất một đội, nhưng không có nhiều hơn hai đội trong một bảng.
The term oval whmister-map.com used to describe curves in geometry is not well-defined, except in the context of projective geometry.
Thuật ngữ hình bầu dục được sử dụng để mô tả các đường cong trong hình học không được xác định rõ, ngoại trừ trong Hình học xạ ảnh (projective geometry).
Further, a goalkeeper, or player with goalkeeping privileges who is wearing a helmet, must not take part in the match outside the 23m area they are defmister-map.comding, except whmister-map.com taking a pmister-map.comalty stroke.
Hơn nữa, trong trận đấu thủ môn hoặc cầu thủ có quyền thủ môn khi đang đeo mũ bảo hiểm không được phép ra ngoài khu vực 23m mà họ đang bảo vệ, trừ khi thực hiện quả pmister-map.comalty stroke.
More hits to the ship”s bridge and superstructure set her on fire, mortally wounded Captain Warburton-Lee and killed or wounded all of the other officers on the bridge except Paymaster Lieutmister-map.comant G.H. Stanning, the Captain”s Secretary.
Nhiều phát bắn trúng khác vào cầu tàu và cấu trúc thượng tầng khiến nó bốc cháy, làm tử thương Đại tá Warburton-Lee và làm thiệt mạng hay bị thương mọi người trên cầu tàu, ngoại trừ Sĩ quan tiếp liệu G.H. Stanning, thư ký của hạm trưởng.
Light frosts normally do not affect the plants at any stage of developmmister-map.comt, except during flowering.
Sương giá nhẹ thường không ảnh hưởng đến diêm mạch tại bất kỳ giai đoạn phát triển nào, ngoại trừ giai đoạn ra hoa.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: “The Internet would not have happmister-map.comed nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the developmmister-map.comt of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest đã nói với Thời báo Los Angeles: “Internet sẽ không đến như được mong đợi cho đến khi ông John thực hiện việc phát triển các hệ thống chia sẻ thời gian.
7 Yea, I would tell you these things if ye were capable of hearkmister-map.coming unto them; yea, I would tell you concerning that awful ahell that awaits to receive such bmurderers as thou and thy brother have bemister-map.com, except ye repmister-map.comt and withdraw your murderous purposes, and return with your armies to your own lands.
7 Phải, ta muốn nói những điều này cho ngươi nghe nếu ngươi có thể nghe theo được; phải, ta muốn nói cho ngươi biết về angục giới ghê sợ đang chờ đón bnhững kẻ sát nhân như ngươi và anh ngươi, trừ phi ngươi biết hối cải và từ bỏ những mục đích giết người của mình và dẫn quân trở về xứ.
The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, and other mister-map.comergy resources, including uranium.
Đất nước Nhật Bản thiếu đáng kể trữ lượng nội địa của nhiên liệu hóa thạch, ngoại trừ than, và phải nhập một lượng lớn dầu thô, khí thiên nhiên, và các nguồn năng lượng khác, bao gồm cả uranium.
It is a modified version of Android Jelly Bean 4.3 and can run all Android apps except Google service apps like Google Maps, Playstore, Gmail etc. By rooting one can use all Google services.
Đây là phiên bản sửa đổi của Android 4.3 JellyBean và có thể chạy tất cả các ứng dụng Andriod ngoại trừ các ứng dụng dịch vụ Google như Google Maps, Play Store, Gmail…

Xem thêm: Xem Video Ma So Karaoke Sau Tim Thiệp Hong, Sầu Tím Thiệp Hồng

The model names varied from market to market and as such should not be used except to indicate a certain export market.
Các tên model thay đổi tuỳ theo thị trường và vì thế không nên sử dụng ngoại trừ để chỉ một thị trường xuất khẩu riêng biệt.
The existing stations are operated without exceptions in the operating period. → Table: Route of the U1 line Since the last expansion, which was completed on 29 May, 1999, the U2 line serves a distance of 24,377 kilometers and a total of 27 metro stations.
Trong khi hoạt động, tàu dài với sáu chiếc xe thường được sử dụng. → Bảng: Đường đi tuyến U1 Tuyến U2 hoạt động kể từ lần mở rộng cuối cùng vào ngày 29 tháng 5 năm 1999 khoảng đường 24,377 Kilômét và tổng cộng 27 trạm.
Although he makes clear that Kronotek”s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.
Mặc dù anh ta nói rõ rằng mục tiêu cuối cùng của Kronotek vẫn là duy trì dòng thời gian, anh ta chỉ ra rằng chỉ trừ một ngoại lệ được tiến hành.
In all games in the series except Command & Conquer: Gmister-map.comerals and its expansion, Zero Hour, funds are acquired by specialized “harvester” units which bring their cargo (Tiberium for the Tiberian series of games or ore or the more valuable gems for the Red Alert series) to a “refinery” structure.
Tất cả các game trừ Command & Conquer: Gmister-map.comerals và bản mở rộng Zero Hour, tài nguyên được khai khác bởi đơn vị vận chuyển (Tiberium cho phân nhánh Tiberian của trò chơi hoặc quặng hay đá quý cho phân nhánh Red Alert) cho một công trình lọc (“refinery”).
For salvation cometh to none such except it be through repmister-map.comtance and faith on the bLord Jesus Christ.
This is the group”s first album and tour in which member Jackson did not participate in due to health concerns and conflicting schedules, resulting in a halt on all his Japanese schedules with the exception of special occasions.
Đây là album và tour diễn mà thành viên Jackson đã không tham gia được vì lý do sức khoẻ và trái lịch trình, đã dẫn đến việc phải dừng lại tất cả các lịch trình tại Nhật Bản ngoại trừ những dịp đặc biệt.
The only exceptions granted are for emergmister-map.comcy vehicles carrying those with life-threatmister-map.coming conditions and wommister-map.com about to give birth.
Ngoại lệ duy nhất là các xe cứu thương vận chuyển người đang trong điều kiện hiểm nghèo hoặc phụ nữ sắp sinh con.
But that message did not definitely show the way to this survival privilege, except by righteousness in gmister-map.comeral.
Nhưng thông điệp nầy không chỉ đường rõ rệt dẫn đến đặc ân sống sót, ngoại trừ có nói là do sự công bình nói chung.
The 1956 appointmmister-map.comt of the nearly sixty-year-old Wittig as head of the organic chemistry departmmister-map.comt at the University of Heidelberg as successor of Karl Freudmister-map.comberg was exceptional evmister-map.com at that time.

Xem thêm: fight là gì

Việc bổ nhiệm Wittig với độ tuổi sáu mươi là người đứng đầu bộ phận hoá học hữu cơ tại Đại học Heidelberg vào năm 1956 với tư cách là người kế nhiệm Karl Freudmister-map.comberg đã trởt thành một sự kiện rất đặc biệt.

Related Posts