Định Nghĩa Của Từ ” Empty Là Gì Trong Tiếng Việt? Định Nghĩa Của Từ Empty Trong Từ Điển Lạc Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Empty là gì

*
*
*

empty

*

empty /”empti/ tính từ trống, rỗng, trống không, khôngthe car is empty of petrol: xe không còn xăng, xe đã hết xăng rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà) rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa) (thông tục) đói bụng; rỗngempty stomach: bụng rỗngto feel empty: thấy đói bụngthe empty vessel makes the greatest sound (tục ngữ) thùng rỗng kêu to danh từ (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không…) ngoại động từ đổ, dốc (chai…); làm cạn, uống cạn (cốc…) trút, chuyên chảy vào (đổ ra (sông)the Red River empties itself into the sea: sông Hồng đổ ra biển
chảy ra hếtrỗngempty barrel: thùng rỗngempty directory: thư mục rỗngempty file: tệp rỗngempty function: hàm rỗngempty level: mức rỗngempty link set: tập liên kết rỗngempty medium: môi trường rỗngempty set: tập hợp rỗngempty set: tập (hợp) rỗngempty slot: khe rỗngempty slot: bó rỗngempty statement: câu lệnh rỗngempty string: xâu rỗngempty string (null string): chuỗi rỗngempty weight: tải trọng rỗngempty word: từ rỗngoptically empty: rỗng quang họcoptimization of empty wagon stream: tối ưu hóa luồng toa xe hàng rỗngtrốngempty class: lớp trốngempty directory: thư mục trốngempty font: phông trốngempty function: hàm trốngempty list: danh sách trốngempty map: ánh xạ trốngempty medium: vật trữ tin trốngempty medium: phương tiện tải tin trốngempty medium: phương tiện trốngempty medium: mối trường trốngempty set: tập trốngempty set: tập hợp trốngempty signal unit-ESU: bộ báo hiệu trốngempty slot: khe trốngempty space: khoảng trốngempty string: chuỗi trốngempty string (null string): chuỗi trốngempty time slot: khe thời gian trốngvoid set, empty set: tập trốngLĩnh vực: xây dựngđổ hếttrút hếtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhxả hếtempty and load valvevan không tải-có tảiempty casecấu trúc trần hỏa tiễnempty settập trắngbên trong trống khôngdốc cạn đổ cạnkhông có chở hànglàm trống rỗngtrống khôngvỏ khôngweight empty: trọng lượng vỏ khôngweight when empty: trọng lượng vỏ khôngweight when empty: trọng lượng vỏ không (thùng, chai, túi ..)contents emptykhông có hàng bên trongempty can conveyorbăng tải bầu rỗngempty herringcá trích chưa có trứngreturned emptytoa trống trả lạiweight emptytrọng lượng bì

*

Xem thêm: Ibox – Online Store

*

*

empty

Từ điển Collocation

empty adj.

VERBS appear, be, feel, lie, look, seem The box lay empty on the bed. | become, end up The reservoirs could end up empty if this dry weather continues. | remain, stand, stay The council is letting useful housing stand empty. | leave sth The house had been left empty for several weeks.

ADV. completely, quite, totally, utterly There was a vast expanse of utterly empty sky to look at. | almost, nearly, practically, virtually | largely, mostly | half a half-empty box of chocolates | fairly, relatively Some parts of the city are desperately overcrowded while others are relatively empty. | apparently | curiously, horribly The house felt curiously empty without the children.

PREP. of The streets were empty of people.

Từ điển WordNet

n.

a container that has been emptied

return all empties to the store

v.

make void or empty of contents

Empty the box

The alarm emptied the building

remove

Empty the water

adj.

holding or containing nothing

an empty glass

an empty room

full of empty seats

empty hours

having nothing inside

an empty sphere

emptied of emotion

after the violent argument he felt empty

Xem thêm: Vẽ Sketch Là Gì ? Nên Học Vẽ Sketch Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

English Synonym and Antonym Dictionary

empties|emptied|emptying|emptier|emptiestsyn.: barren blank discharge drain eliminate evacuate hollow let out run out vacant voidant.: fill full

Related Posts