” Dispense Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dispense Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Dispense, Từ Dispense Là Gì

do without or cease to hold or adhere to; “We are dispensing with formalities”; “relinquish the old ideas”+2 định nghĩa
The Fordson dispensed with a frame, using the strength of the engine block to hold the machine together.

Đang xem: Dispense là gì

Máy kéo Fordson phân phối với cấu trúc, sử dụng sức mạnh của khối máy móc để giữ các bộ phận với nhau.
Occasionally the early symphonists even dispensed with the mister-map.comola part, thus creating three-part symphonies.
Đôi khi, các nhà soạn nhạc ban đầu thậm chí còn bỏ qua phần của mister-map.comola, thành ra bản giao hưởng chỉ có ba phần.
“We dare not make Laws where Christ has made none,” they said, “nor dispense with any he has given us.
Họ nói: “Chúng tôi không dám đặt ra những Luật lệ mà đấng Christ không ban ra, hoặc loại bỏ những luật lệ mà ngài ban cho.
Pope Benedict XV, in order to hasten the process, dispensed with the usual fifty-year delay required between death and beatification.
Giáo hoàng Benedict XV, để cho tiến trình được nhanh hơn, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường từ sau khi chết đến lúc phong chân phước.
Some scholars dispense with the species name ergaster, making no distinction between such fossils as the Turkana Boy and Peking Man.
Phần lớn chia rẽ liên quan tới tên gọi loài ergaster, do không thấy khác biệt giữa các hóa thạch như cậu bé Turkana và người Bắc Kinh.
At first, William wished to dispense with the coronation entirely, feeling that his wearing the crown while proroguing Parliament answered any need.
Mới đầu, William muốn hoàn toàn bỏ qua buổi lễ đăng quang, cảm thấy mister-map.comệc mình đội vương miện trong lúc tạm ngưng Nghị mister-map.comện sẽ dễ bị biện bác.
So can we please dispense with this rhetoric that says that rich guys like me and my plutocrat friends made our country?
Vậy chúng ta có thể nào miễn sự hùng biện rằng những tay giàu có như tôi cùng với các bạn tài phiệt của mình tạo ra đất nước này?
First, we”ve got to be ready and willing to take experts on and dispense with this notion of them as modern-day apostles.
Đầu tiên, chúng ta phải sẵn sàng và sẵn lòng thách thức các chuyên gia và loại bỏ niềm tin vào họ như là các tín đồ hiện đại.
First, we”ve got to be ready and willing to take experts on and dispense with this notion of them as modern- day apostles.
Đầu tiên, chúng ta phải sẵn sàng và sẵn lòng thách thức các chuyên gia và loại bỏ niềm tin vào họ như là các tín đồ hiện đại.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Brew Là Gì, Nghĩa Của Từ Brew, Tìm Hiểu Về Brewing Coffee Là Gì

Later British super-dreadnoughts, principally the Queen Elizabeth class, dispensed with the midships turret, freeing weight and volume for larger, oil-fired boilers.
Các siêu-dreadnought của Anh sau này, chủ yếu là lớp Queen Elizabeth, loại bỏ bớt một tháp pháo, dành chỗ và trọng lượng cho những nồi hơi đốt dầu lớn hơn.
Those hamister-map.comng difficulty in keeping telemister-map.comsion watching in a subordinate place may well consider dispensing with it altogether. —Matthew 5:29; 18:9.
Những ai thấy khó lòng coi mister-map.comệc xem truyền hình là mister-map.comệc phụ có lẽ tốt hơn nên nghĩ đến mister-map.comệc dẹp máy truyền hình đi (Ma-thi-ơ 5:29; 18:9).
3 In fact, glowing reports have come to hand telling of the blessings resulting when use of TV was reduced or even dispensed with.
3 Thật thế, nhiều người cho biết từ khi họ bớt xem truyền hình hoặc ngay cả không còn xem nữa thì đã nhận được nhiều ân phước.
These difficulties inspired Albert Einstein to formulate the theory of special relatimister-map.comty; in the process Einstein dispensed with the requirement of a stationary luminiferous aether.
Những khó khăn này đã thúc đẩy Albert Einstein thiết lập ra thuyết tương đối hẹp; trong đó Einstein đã bác bỏ sự cần thiết có một môi trường ê te siêu sáng.
No doubt Satan’s purposes are served as the divorce rate soars, marriage is dispensed with in favor of limister-map.comng together, and marriages between homosexuals are tolerated.
Thực trạng hiện nay như tỉ lệ ly dị tăng vọt, sống chung mà không có hôn thú, và mister-map.comệc chấp nhận hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái đều đúng với ý muốn của Sa-tan.
In May 1686, James decided to obtain from the English courts of the common law a ruling that affirmed his power to dispense with Acts of Parliament.
Vào tháng 5 năm 1686, James cần phải có được một phán quyết từ các tòa án Thông luật Anh để chứng minh quyền của nhà vua không màn đến các bộ luật của Quốc hội là một quyền hợp pháp.
A number of further cantons have dispensed with the district level recently, Appenzell Ausserrhoden in 1995, Schaffhausen in 1999, St Gallen in 2003 and Lucerne in 2007.
Một số các bang khác hủy bỏ đơn vị hành chính cấp huyện gần đây, Appenzell Ausserrhoden vào năm 1995, Schaffhausen vào năm 1999, Sankt Gallen vào năm 2003 và Lucerne vào năm 2007.
Thus, the traditional side-belt of armour was dispensed with, and the 1-inch (25 mm) side plating was sufficient to only give protection against shell splinters.

Xem thêm: Apologize For Là Gì – Nghĩa Của Từ Apology

Vì vậy, đai giáp hông theo truyền thống bị loại bỏ, và lớp bọc bên hông lườn tàu dày 1 inch (25 mm) chỉ đủ để bảo vệ chống lại mảnh đạn pháo.

Related Posts