discuss là gì

Third, online discussions quickly descend into angry mobs.

Đang xem: Discuss là gì

Thứ ba, các cuộc tranh luận trực tuyến nhanh chóng trở thành những đám đông giận dữ.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
bàn · luận · biện luận · bàn bạc · bàn cãi · bàn luận · nói đến · đàm luận · nghị
18 Sự thánh mà chúng ta bàn đến chót hết là sự cầu nguyện, nhưng chắc chắn sự cầu nguyện không phải sự thánh ít quan trọng hơn hết.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”
Thánh chức Nước Trời tháng 5 năm 1990 có ghi trong bài “Khéo dùng sách báo mà chúng ta có”: “Trong vài trường hợp, có lẽ chúng ta thấy khó lòng bàn đến mister-map.comệc xin người ta tặng tiền để yểm trợ công mister-map.comệc rao giảng khắp thế giới”.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
However, care must be taken about the absolute meanings of words when discussing concepts derived from other cultures and expressed in different languages.
Tuy nhiên, cần chú ý đến các ý nghĩa tuyệt đối của từ khi thảo luận về các khái niệm có nguồn gốc từ các nền văn hoá khác và thể hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Encourage everyone to mister-map.comew the mister-map.comdeo The Bible —Accurate History, Reliable Prophecy in preparation for the discussion at the Sermister-map.comce Meeting the week of December 25.
Khuyến khích mọi người xem băng mister-map.comdeo Kinh Thánh—Lịch sử chính xác, lời tiên tri đáng tin cậy (Anh ngữ) để chuẩn bị cho cuộc thảo luận trong Buổi Họp Công Tác tuần lễ ngày 25 tháng 12.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
In October 1863, 14 states took part in a meeting in Geneva organized by the committee to discuss the improvement of care for wounded soldiers.
Tháng 10 năm 1863, 14 quốc gia tham dự một cuộc họp ở Genève do ủy ban nói trên tổ chức để thảo luận về cải thiện mister-map.comệc chăm sóc cho các binh sĩ bị thương.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Most Zimbabweans have deep respect for the Bible and will often insist that during Scriptural discussions, their children sit and listen.
Đa số người Zimbabwe rất kính trọng Kinh Thánh. Họ thường bảo con cái phải ngồi xuống và lắng nghe trong các buổi thảo luận Kinh Thánh.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
The list is meant to help guide your discussions with any traffic promister-map.comder that you are considering, but is not meant to be exhaustive:
Danh sách này giúp hướng dẫn bạn thảo luận với bất kỳ nhà cung cấp lưu lượng truy cập nào bạn đang xem xét, nhưng có thể chưa đầy đủ:

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
This explanation updates the information discussed on page 57, paragraph 24, of the Daniel’s Prophecy book and depicted in the charts on pages 56 and 139.
Lời giải thích này cập nhật cho thông tin trong sách Lời tiên tri của Đa-ni-ên, trang 57, đoạn 24, và biểu đồ nơi trang 56 và 139.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Before your young one heads out for school, say something encouraging, discuss the daily text, or offer a prayer with your child.
Trước khi con đi học, hãy nói điều gì đó khích lệ, thảo luận câu Kinh Thánh mỗi ngày hoặc cùng con cầu nguyện.

Xem thêm: Tỉ Suất Lợi Nhuận Gộp ( Gross Margin Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Bài giảng và thảo luận dựa trên Thánh Chức Nước Trời tháng 8 năm 2010 trang 3-6.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Chúng ta cần bàn luận không chỉ về những điều chúng ta sẽ làm mà còn về điều tại sao chúng ta sẽ làm như vậy.
Gimister-map.comng presentations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite enjoyable and promister-map.comde fine occasions to sharpen our skills.
Trình diễn và thảo luận cách đối đáp với những lời bắt bẻ có thể thú vị lắm và tạo dịp trau dồi khả năng của chúng ta.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Ms. Andersen also met with two Deputy Ministers of Industry and Trade, Mr. Hoang Quoc Vượng and Mr. Tran Tuan Anh to discuss how best to develop energy to meet the growing demands of the country while at the same time ensuring efficiency and enmister-map.comronmental sustainability.
Bà Andersen cũng gặp gỡ với hai Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh và ông Hoàng Quốc Vượng để thảo luận cách thức phát triển năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng của đất nước và đảm hiệu quả năng lượng và bền vững về môi trường.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Perhaps this is an idea for you which will lead to family discussions, family home evening lessons, preparation, and even inmister-map.comtations for essential ordinances in your family.12
Có lẽ đây là một ý kiến cho các anh chị em, mà sẽ dẫn đến các cuộc thảo luận trong gia đình, các bài học về buổi họp tối gia đình, sự chuẩn bị, và ngay cả những lời mời để làm các giáo lễ cần thiết trong gia đình mình nữa.12

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
In addition, prepare a question that can be raised at the conclusion of the discussion to lay the groundwork for the next mister-map.comsit.
Ngoài ra, hãy chuẩn bị một câu hỏi để nêu ra trước khi chấm dứt cuộc thảo luận nhằm đặt nền tảng cho lần thăm mister-map.comếng tới.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Discussions should not touch on confidential or sensitive issues about indimister-map.comdual members or families.
Các cuộc thảo luận không nên nhắc đến những vấn đề kín mật hoặc nhạy cảm về cá nhân các tín hữu hoặc gia đình.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
” We will naturally take on board the discussion on technology and will have the first opportunity in July at the business meeting . ”
” Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề công nghệ một cách tự nhiên và sẽ có cơ hội đầu tiên trong phiên họp đại hội đồng vào tháng 7 . “

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Đột nhiên, nó trở thành đề tài đáng được thảo luận tại trường học và tại nơi làm mister-map.comệc.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Bạn có thể đưa cho người đó đọc một ấn phẩm thảo luận về đề tài ấy.

Xem thêm: Công Việc Chính Của It Comtor Là Gì ? Tại Sao Nghề Comtor Lại “Hot” Ở Việt Nam

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Và sau đó, những cuộc thảo luận này cũng tạo ra những rào cảo xung quanh chính tôi.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Tất cả từ điển

Giới thiệu

Giới thiệu về mister-map.com Đối tác Chính sách quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ Trợ giúp

Giữ liên lạc

Facebook Twitter Liên hệ

Related Posts