Các Cụm Từ Định Lượng Tiếng Anh Là Gì, Các Cụm Từ Định Lượng Trong Tiếng Anh

Từ chỉsố lượng tiếng Anh là gì? Từ chỉ số lượngdướitiếng Anh đúng với tên gọi của nó là từ chỉ số lượng của một vật, một điều gì đó và có thể thay thế chomột sốtừ hạn định. Loại từ nàynhữngđi với danh từ đếm được,nhữngđi với danh từ không đếm được, vànhữnglại có thể đi với cảdanh từ đếm được và không đếm được, cụ thể:

Từ chỉ số lượng đi cùng danh từ đếm được Từ chỉ số lượng đi cùng danh từ không đếm được Từ chỉ số lượng đi cùng danh từ đếm được và không đếm được
many, a large number of, few, a few, a larger number of, hundreds of, thousands of, a couple of, several much, a great deal of, little, a little, a large amount of – some, any, most, of, no– plenty,of, a lot of, heaps of– lots of, all, none of, tons of

Cụm từ định lượng trong tiếng Anh

Nội dung chính

TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNGCÁC CỤM TỪ ĐỊNH LƯỢNG TRONG TIẾNG ANHBài tập về từ chỉ số lượng trong tiếng Anh

TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNG

1. Some

Dùng trong câu khẳng định

Some + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Some pens are on the table.There are some pens on the table.

Đang xem: định lượng tiếng anh là gì

Some + uncountable noun + V(số ít)

There is some ink in the inkpot.

2. Many/ much

Dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. “Much” thường không được dùng trong câu khẳng định. “Many” có thể dùng được trong câu khẳng định nhưng “a lot of” thường được dùng nhiều hơn trong câu đàm thoại.

Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

There are many books on the table.There are not many boys here.Are there many teachers in your school?

Much + uncountable noun + V(số ít)

There isn’t much fresh water on earth.There is much milk in the bottle.We didn’t spend much money.Nhưng chú ý rằng , chúng ta dùng “too much” và “so many” trong các câu khẳng định:We spent too much money.

3. A lot of/ lots of/ plenty of

Dùng trong câu khẳng định

A lot of/ lots of/ plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

A lot of pupils/ lots of pupils are in the library now.Plenty of shops take checks.

*
*

Dưới đây là bảng tóm tắt cách sử dụng các từ định lượng đã nêu ở trên:

Danh từ đếm đượcDanh từ không đếm được
Câu khẳng định I have some apples. I have some rice.
Câu phủ định I don’t have any cabbages.

Xem thêm: Điều Kiện D/P ( Document Against Payment Là Gì ? Điều Kiện D/P X Days Sight

I don’t have any milk.
Câu nghi vấn Do you have any onions? Do you have any meat?
A lot of(Câu khẳng định) We have a lot of sweets in the cupboard. We have a lot of ice cream in the freezer.
Much/Many(Câu phủ định & nghi vấn) How many carrots do we need?He doesn’t have many friends. How much water do I put in?You don’t need to add much oil.

cách sử dụng các từ định lượng

Bài tập về từ chỉ số lượng trong tiếng Anh

Lý thuyết về từ chỉ số lượng dưới tiếng Anh thực sự quá nhiều, ngày một ngày hai dường như là chẳng thể tiếp thu được hết. Do đó, bạn cần luyện tập thường xuyên và ứng dụng vào nhiều dạng bài tập về từ chỉ số lượng dưới tiếng Anh để có kết quả học tập tốt nhất. Dưới đây là những dạng có đáp án bạn có thể tham khảo.

Xem thêm: gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta tiểu thuyết

Bài 1: Hoàn thành những câu sau với “some” hoặc “any”

We didn’t buy …………flowers.This afternoon I’m going out with ………….friends of mine.“Have you seen ………..good films recently?”I didn’t have ……………cash, so I had to borrow………..Can I have ………sugar in my coffee, please?

Bài 2: Hoàn thành câu với “much, many, few, a few, little, a little”

She isn’t very popular. She has ………..friends.Na is very busy these days. He has ………..free time.Did you take …………….photos when you were on vacation?The stadium was very crowded. There were too………..people.Most of the town is modern. There are …………..old buildings.

Những kiến thức cung cấp phía trênliên quan đến lý thuyết về từ chỉ số lượng và cách ứng ứng dụng, mister-map.com hy vọng giúp bạn hiểu thêm phần nào về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất.Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm đa dạng các chủ điểmngữ pháp tiếng Anh IELTS tại mister-map.com

Đáp án bài tập về từ chỉ số lượng trong tiếng Anh

Bài 1: 1. any 2. some 3. any 4. any/some 5. some

Related Posts