Vật sáng chế ra (để dùng vào mục đích gì); thiết bị, dụng cụ, máy móc a control device dụng cụ điều khiển an electronic device dụng cụ điện tử

dụng cụ adaptive device dụng cụ tương hợp adjusting device dụng cụ điều chỉnh antistatic device dụng cụ chống tĩnh điện auxiliary device dụng cụ hỗ trợ ball prover flow measuring device dụng cụ đo dòng thử bi blocking device dụng cụ chặn branching device dụng cụ phân nhánh bucket brigade device dụng cụ kiểu nhóm vật chứa bucket brigade device (BBD) dụng cụ BBD bus lane equipped with guiding device làn đường xe buýt có dụng cụ dẫn hướng CD (charge-coupled device) dụng cụ ghép điện tích charge coupled device (CCD) dụng cụ ghép điện tích charge transfer device (CTD) dụng cụ chuyển điện tích checking device dụng cụ kiểm tra chucking device dụng cụ kẹp chucking device dụng cụ kẹp chặt clamping device kẹp dụng cụ kẹp clamping device dụng cụ kẹp clamping device dụng cụ kẹp gỗ compound device dụng cụ pha trộn control and measuring device dụng cụ đo kiểm tra control device dung cụ điều khiển counting device dụng cụ đếm cryoelectronic device dụng cụ điện tử cryo cryogenic device dụng cụ cryo cryogenic device dụng cụ làm lạnh sâu cryogenic device dụng cụ siêu dẫn cryogenic refrigeration device dụng cụ lạnh cryo cryogenic refrigeration device dụng cụ làm lạnh cryo CTD (chargetransfer device) dụng cụ chuyển điện tích device under test dụng cụ đang thử diagnosis device dụng cụ chuẩn đoán drafting device dụng cụ vẽ drawing device dụng cụ vẽ electromechanical display device dụng cụ hiển thị cơ điện electronic device dụng cụ điện tử error control device (ECD) dụng cụ chống lỗi error control device (ECD) dụng cụ kiểm soát lỗi fastening device dụng cụ kẹp feeding device dụng cụ cấp phôi ferrite device dụng cụ ferit flow restricting device dụng cụ tiết lưu dòng chảy flow-counting device dụng cụ tính lưu lượng frequency-selective device dụng cụ chọn tần số gas warning device dụng cụ cảnh báo khí rò gluing device dụng cụ dán Gunn device dụng cụ điện tử chuyển Gunn device dụng cụ Gunn heat-sealing device dụng cụ hàn bằng nhiệt heating device dụng cụ nung hold open device dụng cụ cầm tay holding device dụng cụ giữ hot electron device dụng cụ electron nóng humidity detecting device dụng cụ cảm biến ẩm humidity sensing device dụng cụ cảm biến ẩm ice cutter device dụng cụ cắt đá ice cutter device dụng cụ cắt nước đá icing device dụng cụ láng băng ignition device dụng cụ đánh lửa input device dụng cụ nhập intrautenne device dụng cụ trong tử cung known-good device dụng cụ chuẩn known-good device dụng cụ đã biết rõ LED device dụng cụ LED length measuring device dụng cụ đo chiều dài ligging device dụng cụ ghi light-emitting diode device dụng cụ đi-ốt phát quang light-emitting diode device dụng cụ LED locking device dụng cụ chặn locking device dụng cụ khóa loss angle measuring device dụng cụ đo góc tổn hao magnetic wave device dụng cụ sóng từ make-and-break device dụng cụ đóng và cắt mark sense device dụng cụ cảm biến dấu hiệu measuring device dụng cụ đo measuring device dụng cụ đo lường metering device dụng cụ đo nonlinear optical device dụng cụ quang phi tuyến optoelectronic device dụng cụ quang điện tử P-channel device dụng cụ kênh P p-n-p-n device dụng cụ p-n-p-n (bán dẫn) packing device dụng cụ bó photoconductive device dụng cụ quang dẫn photoelectric device dụng cụ quang điện photovoltaic device dụng cụ quang điện pipe-grabbing device dụng cụ lấy ống pipe-grabbing device dụng cụ móc ống plotting device dụng cụ vẽ đường cong proportioning device dụng cụ định liều lượng raster scan device dụng cụ quét mành recording device dụng cụ ghi refrigerant flow control device dụng cụ (bộ) điều chỉnh môi chất lạnh refrigerant flow control device dụng cụ điều chỉnh môi chất lạnh refrigerating device dụng cụ làm lạnh refrigerating device thiết bị (dụng cụ) của máy lạnh relief device dụng cụ bảo vệ safety device dụng cụ an toàn safety device dụng cụ bảo vệ sampling device dụng cụ lấy mẫu scanning device dụng cụ quét Schottky device dụng cụ Schottky sealing device dụng cụ cặp chì semiconductor device dụng cụ bán dẫn semiconductor device dụng cụ mạch rắn sensing device dụng cụ đo setting device dụng cụ điều chỉnh shunting device dụng cụ mắc mạch rẽ shunting device dụng cụ mắc sun signalling device dụng cụ báo hiệu silicon device dụng cụ silic silicon on sapphire device (SOS) device

dụng cụ SOS solid state device dụng cụ bán dẫn solid state device dụng cụ mạch rắn speed control device dụng cụ điều chỉnh tốc độ square root extracting device dụng cụ khai căn bậc hai starting device dụng cụ khởi động superconducting device dụng cụ cryo superconducting device dụng cụ làm lạnh sâu superconducting device dụng cụ siêu dẫn superconducting quantum interference device (SQUID) dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫn superconductive device dụng cụ siêu dẫn switching device dụng cụ đóng ngắt mạch telemetering device dụng cụ đo xa temperature measuring device dụng cụ đo nhiệt độ temperature sensing device dụng cụ cảm biến nhiệt độ testing device for magnetic materials dụng cụ thử vật liệu từ testing device, testing instrument dụng cụ đo thick film device dụng cụ màng dày throttling device dụng cụ (thiết bị) tiết lưu throttling device dụng cụ tiết lưu transference electron device (TED) dụng cụ điện tử chuyển transference electron device (TED) dụng cụ Gunn transit time device dụng cụ thời gian vượt quãng ultrasonic test device dụng cụ thử siêu âm vertical MOS device dụng cụ VMOS vertical MOS device (VMOSdevice)

dụng cụ bán dẫn ôxit kim loại dọc warning device dụng cụ (thiết bị) báo động warning device dụng cụ báo động warning device dụng cụ cảnh báo washing device dụng cụ rửa workholding device dụng cụ gá kẹp chặt workholding device dụng cụ kẹp chặt YIG device dụng cụ YIG

Related Posts