Nghĩa Của Từ Destructive Là Gì, Destruction

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.

Đang xem: Destructive là gì

Lời tiên tri về mister-map.comệc thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt miêu tả rõ ràng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho dân Ngài biết các sự mới trước khi chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.
The moth referred to here is emister-map.comdently the webbing clothes moth, particularly in its destructive larval stage.
Mối mọt nói đến ở đây rất có thể là con nhậy cắn quần áo, đặc biệt khi còn là ấu trùng thì rất tai hại.
(Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms over the present world.—2 Peter 3:5-7.
The curse that Joshua pronounced at the time of Jericho’s destruction is fulfilled some 500 years later.
Lời rủa sả mà Giô-suê công bố vào lúc thành Giê-ri-cô bị hủy diệt được ứng nghiệm khoảng 500 năm sau.
Jehovah will also deliver people of godly devotion when he brings destruction on the wicked at Armageddon.
What does it mean to “hand man over to Satan for the destruction of the flesh, in order that the spirit may be saved”?
Nơi Phi-líp 1:3-7, sứ đồ Phao-lô khen các anh em vì những lý do nào, và làm thế nào chúng ta có thể được lợi ích từ gương mẫu của họ?
Likewise, prior to the destruction of Sodom and Gomorrah, in the eyes of his sons-in-law, Lot “seemed like a man who was joking.” —Genesis 19:14.
Cũng thế, trước khi thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt, các con rể của Lót đã nghĩ ông “nói chơi”.—Sáng-thế Ký 19:14.
Through a mold investigation, which may include destructive inspection, one should be able to determine the presence or absence of mold.
Qua một cuộc kiểm tra, mà có thể bao gồm mister-map.comệc làm hỏng vật liệu khi kiểm tra, người ta có thể xác định được sự hiện diện của mốc hay là không.
(Matthew 24:3-8, 34) However, it is a sad fact that most people today are on the broad road that leads to destruction.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, ngày nay phần đông người ta đang đi trên con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt (Ma-thi-ơ 7:13, 14).
But what follows is a series of earthquakes that level the whole world and bring about final destruction, Rena dying in the advent by trying to escape on Godo”s ship and Rock blinded by a lava emission.
Nhưng kế đó là hàng loạt trận động đất làm cho cả thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, Rena chết trong lúc cố trốn lên tàu của Godo và Rock bị mù bởi một đợt phun trào dung nham.
After he died the Oracle prophesied his return and that his coming would hail the destruction of the Matrix end the war bring freedom to our people.

Xem thêm: Lời Bài Hát (Lyrics) ” Thiên Tử Đan Trường, Thiên Tử (Single)

Sau khi anh ta chết đi… nhà tiên tri bảo rằng anh ta sẽ quay lại… để hủy bỏ Ma Trận… chấm dứt chiến tranh… mang tự do đến cho con người.
In mister-map.comew of the irresponsible and destructive ways of many of today’s youths —smoking, drug and alcohol abuse, illicit sex, and other worldly pursuits, such as wild sports and debased music and entertainment— this is indeed timely admister-map.comce for Christian youths who want to follow a healthful and satisfying way of life.
Vì cớ những lối sống vô trách nhiệm và tiêu cực của nhiều thanh niên thời nay—như hút thuốc, dùng ma túy và lạm dụng rượu, tình dục bất chính và mister-map.comệc theo đuổi những chuyện khác của thế gian, như những môn thể thao mạnh bạo, âm nhạc và thú tiêu khiển đồi trụy—đây thật là những lời khuyên hợp thời cho những thanh niên tín đồ đấng Christ nào muốn theo một lối sống lành mạnh và mãn nguyện.
After defeating all of the Robot Masters, Mega Man travels to a multi-stage fortress to confront Dr. Wily, the person responsible for the robotic enemies” destructive acts.
Sau khi đánh bại tất cả các bậc thầy người máy, Mega Man sẽ đến Pháo Đài Chủ để đối đầu với tiến sĩ Wily, người đứng sau quân đoàn người máy độc ác.
The prophecies conclude with a pope identified as “Peter the Roman”, whose pontificate will allegedly precede the destruction of the city of Rome.
Lời tiên tri này kết thúc với một vị giáo hoàng được xác định là “Phêrô người Rôma”, có triều đại được tiên đoán là mang đến sự sụp đổ cùa thành phố Roma.
If you have fallen into destructive, addictive behamister-map.comors, you may feel that you are spiritually in a black hole.
Nếu các anh chị em rơi vào các hành động đầy hủy diệt và nghiện ngập, thì các anh chị em có thể cảm thấy mình đã rơi vào hố sâu thuộc linh tối đen.
These are just some of the reasons that prostituting the true meaning of love—either with imagination or another person—is so destructive.
Đây chỉ là một số lý do làm hư hỏng ý nghĩa đích thực của tình yêu—hoặc là với óc tưởng tượng của mình hoặc là thật sự với một người khác—đều vô cùng hủy hoại.
(2 Timothy 4:3, 4, The Jerusalem Bible) These “myths,” of which we have considered a few, are spiritually destructive, whereas the truth of God’s Word builds up, and it leads to everlasting life.
(2 Ti-mô-thê 4:3, 4, Trịnh Văn Căn) “Những chuyện bày đặt”, mà chúng ta đã xem qua một ít rồi, có sức tàn phá thiêng liêng, trong khi lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời xây dựng, và dẫn đến sự sống đời đời.
(Genesis 19:12-16) We can be sure that Jehovah will show similar concern for righteous ones in the forthcoming destruction of this wicked system.
Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va sẽ tỏ lòng quan tâm giống như vậy đối với những người công bình trong sự hủy diệt của hệ thống gian ác này sắp tới.

Xem thêm: Script Hook V – Grand Theft Auto V Game Mod + Native Trainer V

23 Đức Giê-hô-va có nhiều mister-map.comệc khác cho Ha-ba-cúc làm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 607 TCN.

Related Posts