Nghĩa Của Từ Demonstration Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Demonstration là gì

*
*
*

demonstration

*

demonstration /,deməns”treiʃn/ danh từ sự thể hiện, sự biểu hiệna demonstration of joy: sự biểu hiện nỗi vui mừnga demonstration of love: sự biểu hiện tình yêu thương sự chứng minh, sự thuyết minh luận chứng (chính trị) cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành, cuộc biểu dương lực lượng (quân sự) cuộc thao diễn
biểu diễnchứng minhanalytic demonstration: phép chứng minh giải tíchdemonstration by deduction: chứng minh bằng suy diễndemonstration by induction: chứng minh bằng quy nạpdemonstration program: chương trình chứng minhdirect demonstration: chứng minh trực tiếpindirect demonstration: chứng minh gián tiếpindirect demonstration: phép chứng minh gián tiếpLĩnh vực: điện lạnhsự trình diễndemonstration programchương trình trình bàydemonstration roomphòng diễn tậpsự trưng bày giới thiệu (sản phẩm mới)demonstration effecthiệu quả phô trươngdemonstration effecthiệu ứng biểu thịdemonstration expenseschi phí giới thiệu hàng mớidemonstration farmnông trường kiểu mẫudemonstration modelmẫu trưng bày giới thiệu (sản phẩm mới)demonstration plantnhà máy kiểu mẫu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): demonstration, demonstrator, demonstrate, demonstrable, demonstrative, demonstrably

*

*

Xem thêm: Dsa Là Gì – Kỹ Thuật Chụp

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

demonstration

Từ điển Collocation

demonstration noun

1 public protest/march

ADJ. big, huge, large, large-scale, major, massive | mass, popular, public mass demonstrations against cuts in the health service The president”s decision provoked public demonstrations. | street | spontaneous | peaceful Thousands gathered for a peaceful demonstration. | violent | hostile | protest a protest demonstration against the war | student | opposition | anti-war, pro-democracy, etc.

VERB + DEMONSTRATION hold, organize, stage Taxi drivers staged a demonstration against the new law. | go on, join, participate in, take part in | call off The demonstration was called off at the last minute. | break up, disperse Police in riot gear dispersed the demonstration. | ban, suppress | provoke, spark (off) The minister does not wish to provoke further demonstrations.

DEMONSTRATION + VERB take place | call for sth demonstrations calling for an end to sanctions | greet The visiting president was greeted by hostile demonstrations.

PREP. at a/the ~ police intervention at demonstrations | during a/the ~ Hundreds were arrested during demonstrations in the capital. | ~ against, ~ in protest at demonstrations in protest at the arrests | ~ in favour of, ~ in support of student demonstrations in favour of a multi-party system

2 showing/explaining sth

ADJ. physical, practical physical demonstrations of affection | cookery, product, etc.

VERB + DEMONSTRATION do, give sb I”ll give a quick demonstration of some knitting techniques. | watch

3 sth that shows clearly that sth is true

ADJ. clear, convincing, dramatic, impressive, perfect, vivid The strike was a dramatic demonstration of the power of the workforce.

Từ điển WordNet

n.

a show of military force or preparedness

he confused the enemy with feints and demonstrations

Xem thêm: hoàn thành tiếng anh là gì

English Slang Dictionary

gang fight

English Synonym and Antonym Dictionary

demonstrationssyn.: demo manifestation monstrance presentation presentment

Related Posts