” Current Address Là Gì – Current Address Trong Tiếng Tiếng Việt

If you’ve updated your business address, only the code requested for your current address will work.

Đang xem: Current address là gì

Nếu bạn đã cập nhật địa chỉ doanh nghiệp của mình, chỉ mã được yêu cầu cho địa chỉ hiện tại của bạn sẽ hoạt động.
Accessibility attributes currently address whether your business’s entrance, toilets, seating, parking and lift are accessible for people in wheelchairs.
Thuộc tính hỗ trợ đi lại cho người khuyết tật hiện cho biết người ngồi xe lăn có thể tiếp cận lối vào, chỗ ngồi, chỗ đỗ xe và thang máy của doanh nghiệp bạn hay không.
So it is good for publishers to keep the secretary and their book study overseer informed of their current address and telephone number(s).
Vì vậy, người công bố nên cho anh thư ký hội thánh và giám thị buổi học cuốn sách biết địa chỉ và các số điện thoại có thể liên lạc.
Can”t find a current address, but a search of FAA records turned up a passenger manifest from Thai Airways that says he was out of the country on the night in question.
Không tìm thấy địa chỉ hiện tại, nhưng theo hồ sơ FAA trong danh sách hành khách của hãng hàng không Thai Airways anh ta rời khỏi đất nước vào đêm xảy ra chuyện.
Once you”ve created the new Google Account, remove access for your current email address so that you no longer get notifications at that email address.
Sau khi bạn đã tạo Tài khoản Google mới, xóa quyền truy cập của địa chỉ email hiện tại của bạn để bạn không còn nhận được thông báo ở địa chỉ email đó nữa.

Xem thêm: ” Thi Thử Tiếng Anh Là Gì ? Thi Thử Ielts 3 Kỹ Năng Với Hội Đồng Anh

Vậy thì hãy đem theo bên mình bảng liệt kê địa chỉ của những Phòng Nước Trời sau đây cùng với giờ giấc nhóm họp.
You can find the public IP address you are currently using by searching “what is my ip address” on google.com.
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP công khai bạn đang sử dụng bằng cách tìm kiếm “địa chỉ ip của tôi là gì” trên google.com.vn.
Một tiến trình dược tìm thấy cho phép người dùng đăng ký những địa chỉ email sai hoặc đã được sử dụng.
Participants discussed the importance of measuring multiple dimensions of poverty, the need to address current fragmentation in poverty reduction programs and ensure more integrated planning.
Các đại biểu thảo luận tầm quan trọng của mister-map.comệc đo lường các khía cạnh nhiều mặt của nghèo đói, cần phải giải quyết sự manh mún hiện nay trong các chương trình giảm nghèo và đảm bảo có một kế hoạch lồng ghép tốt hơn.
Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng ngân hàng của bạn có số điện thoại và địa chỉ email bạn đang dùng để đảm bảo bạn nhận được mã.
Before using it however, the user was allowed to change the e-mail address to one that did not exist, or to an e-mail address currently used by someone else.
Tuy nhiên, trước khi sử dụng nó, người dùng được phép thay đổi địa chỉ email ban đầu đến một email khác chưa tồn tại, hoặc một địa chỉ mail đang được dùng bởi một người dùng khác.

Xem thêm: Drum Là Gì ? Chức Năng Của Drum Trong Máy Photocopy Drum Up Business (To…

The IUCN report urges the global community to act, stating that “human and financial resources must be mobilised at between 10 and 100 times the current level to address this crisis.”
Bản tường trình của IUCN kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hành động, nói rằng “cần phải huy động nguồn nhân lực và tài chính gấp 10 tới 100 lần mức hiện tại để đối phó với cuộc khủng hoảng này”.

Related Posts