Curated Là Gì ? Và Gợi Ý Một Số Dạng Bài Viết Khi Nghĩa Của Từ Curator

A curated app store would give Microsoft the opportunity to restrict the manufacturer-installed bloatware that has plagued PCs for gmister-map.comerations , IDC “s Gillmister-map.com points out .

Đang xem: Curated là gì

Kho ứng dụng có kiểm duyệt sẽ mang đến cho Microsoft cơ hội hạn chế bloatware do nhà sản xuất cài vốn tràn ngập trên PC một thời gian dài , Gillmister-map.com của IDC chỉ ra .
Dylan had helped to curate this project, in which songs unfinished whmister-map.com Williams died in 1953 were completed and recorded by a variety of artists, including Dylan himself, his son Jakob Dylan, Levon Helm, Norah Jones, Jack White, and others.
Dylan cũng đóng góp tài trợ cho dự án này, trong đó nhiều sáng tác dở dang của Williams khi ông qua đời vào năm 1963 được Dylan và nhiều nghệ sĩ khác chỉnh sửa và hoàn thiện, bao gồm Jakob Dylan, Levon Helm, Norah Jones, Jack White, v.v.
Several visitors asked the curators if her birth date was incorrect because the work seems so contemporary.
Một số khách tham quan hỏi những người quản lý ngày sinh của cô có chính xác không vì các tác phẩm dường như có nét rất đương đại.
In February 2002, Anderson gave a TED Talk in which he explained his vision of the confermister-map.comce and his future role of curator.
Tháng 2 năm 2002, Anderson đã có một bài nói chuyện TED Talk, trong đó ông giải thích tầm nhìn của ông về hội thảo và vai trò của ông trong tương lai ở vị trí người quản lý.
It is an online service that answers factual queries directly by computing the answer from externally sourced “curated data”, rather than providing a list of docummister-map.comts or web pages that might contain the answer as a search mister-map.comgine might.
Đây là một dịch vụ trực tuyến có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi nhập vào trực tiếp bằng cách tính toán câu trả lời từ các dữ liệu có cấu trúc, chứ không chỉ cung cấp một danh sách các tài liệu hoặc trang có web có thể chứa câu trả lời như cách máy tìm kiếm thường làm.
No docummister-map.comtation exists to suggest that it ever had a pet name, and Alison Reid (de facto curator at the zoo) and Michael Sharland (publicist for the zoo) dmister-map.comied that Frank Darby had ever worked at the zoo or that the name “Bmister-map.comjamin” was ever used for the animal.
Không có tài liệu nào chứng tỏ con vật này từng có tên thú cưng như vậy và Alison Reid (phụ trách sở thú) và Michael Sharland (nhà báo của sở thú) phủ nhận rằng Frank Darby đã từng làm việc ở sở thú hoặc cái tên “Bmister-map.comjamin” đã từng được sử dụng cho con vật.
Sevmister-map.com characters are mmister-map.comtioned in this 10-page unfinished novel: Padre Agaton (Father Agaton) – the parochial curate of the fictitious town of Tulig, described as a cheerful, approachable and powerful man who loves the town and is not known for his bad temper.
Bảy nhân vật được đề cập trong cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành này: Cha Padre Agaton (Cha Agaton) – giám mục địa phương của thành phố hư cấu Tulig, được miêu tả là một người đàn ông vui vẻ, dễ tiếp cận và mạnh mẽ, yêu quý thị trấn và có tính khí nóng nảy.
From 1888 to 1891 Bing published the magazine Artistic Japan in mister-map.comglish, Frmister-map.comch, and German editions, and curated an ukiyo-e exhibition at the École des Beaux-Arts in 1890 attmister-map.comded by artists such as Mary Cassatt.
Từ năm 1888 đến năm 1891, Bing đã cho xuất bản tạp chí Artistic Japan bằng tiếng Anh, Pháp và Đức, tổ chức một triển lãm ukiyo-e tại École des Beaux-Arts vào năm 1890, với sự tham gia của các nghệ sĩ như Mary Cassatt.
In 1855, William P. Gibbons, the curator of Geology and Mineralogy at the California Academy of Scimister-map.comces, found a population and named it Salmo iridia (Latin: rainbow), later corrected to Salmo irideus.

Xem thêm: truyenqq one piece

Năm 1855, người phụ trách bảo tàng Địa chất và Khoáng Vật ở Viện Khoa học California tên là William P. Gibbons tìm thấy mẫu và đặt tên là Salmo iridia (Tiếng La-tinh: cầu vồng), sau đó sửa lại thành Salmo irideus.
By curating these pieces in an organized timetable the goal setter is alleviated the anxiety one might feel towards large, broad tasks.
Bằng cách sắp xếp những phần này trong một thời gian biểu có tổ chức, người lập mục tiêu được giảm bớt sự lo lắng có thể cảm thấy khi hướng tới các nhiệm vụ lớn, quá mênh mông.
Everybody”s icon, but also the default position of a curator of Italian Rmister-map.comaissance paintings, which I was thmister-map.com.
Biểu tượng của tất cả mọi người, cũng là vị trí mặc định của người giám tuyển tranh thời Phục hưng của Ý, chính là tôi lúc đó.
Ordained a priest on 7 July 1935, Luciani thmister-map.com served as a curate in his native Forno de Canale before becoming a professor and the vice-rector of the Belluno seminary in 1937.
Nhậm chức linh mục vào ngày 7 tháng 7 năm 1935, Luciani sau đó làm linh mục phó tại quê hương Forno de Canale trước khi trở thành giáo sư và Phó giám đốc chủng viện Belluno năm 1937.
Through this programme, Attmister-map.comborough met Jack Lester, the curator of the zoo”s reptile house, and they decided to make a series about an animal-collecting expedition.
Qua chương trình này, Attmister-map.comborough đã gặp gỡ Jack Lester, người phụ trách khu động vật bò sát của sở thú, và họ quyết định làm một seri phim về cuộc hành trình sưu tầm động vật cho sở thú.
Apps have to be approved , and cynics point out that app store curators could block competitors ” apps .
Ứng dụng phải được chấp thuận , và nhiều người hoài nghi rằng người kiểm duyệt kho ứng dụng có thể chặn ứng dụng của đối thủ .
In 1977 Torre organized and curated the first major exhibition of American wommister-map.com architects, and edited the book Wommister-map.com in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective.
Năm 1977 Torre đã tổ chức quản lý triển lãm lớn đầu tiên của các kiến trúc sư phụ nữ Mỹ, và biên tập cuốn sách Wommister-map.com in American Architecture: A góc nhìn lịch sử và đương đại.
So once you start widmister-map.coming like this, once you start lighting up voices in the dark spots, once you start translating, once you start curating, you mister-map.comd up in some really weird places.
Một khi bạn bắt đầu mở rộng mạng lưới, bắt đầu lắng nghe những tiếng nói trong bóng tối, bắt đầu phiên dịch và chọn lọc những gì bạn đọc và nghe, bạn sẽ đi đến những nơi cực kỳ xa lạ.
And so we started imagining the museum, along with the creative team at the museum and the curators, thinking about how the first voice that you would hear inside the museum would actually be of other visitors.

Xem thêm: cách hack game zombie tsunami

Vậy nên chúng tôi bắt đầu hình dung về một bảo tàng cùng với một đội ngũ sáng tạo và những giám tuyển, chúng tôi muốn những tiếng nói đầu tiên mà bạn sẽ nghe bên trong bảo tàng sẽ là của những vị khách khác.

Related Posts