Trái Nghĩa Của Created Là Gì ? Nghĩa Của Từ Create Trong Tiếng Việt

tạo ra·sáng tác·tạo thành·gây·làm·bày đặt·chế thành·chế tác·cấu thành·gây ra·làm rối lên·làn nhắng lên·phong tước·đào tạo·đóng lần đầu tiên·mister-map.comết·tạo tác

*

The low nutrient level, extreme pressure and lack of sunlight create hostile limister-map.comng conditions in which few species are able to exist.

Đang xem: Created là gì

Mật độ dinh dưỡng thấp, áp lực nước cực mạnh cùng với mister-map.comệc không có ánh sáng chiếu tới đã tạo nên điều kiện sống bất lợi làm cho nơi đây có rất ít các loài sinh vật có khả năng tồn tại.
On 29 May 2014, Russia, Belarus, and Kazakhstan signed a treaty to create a Eurasian Economic Union which created a single economic space of 170,000,000 people and came into effect in January 2015.
Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Nga, Belarus và Kazakhstan đã ký kết hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á Âu theo khuôn mẫu của EU, mà có hiệu quả từ ngày 01.01.2015.
You can create a climate to foster growth, nourish, and protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).
Các anh chị em có thể tạo ra một bầu không khí để thúc đẩy sự tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ; nhưng các anh chị em không thể ép buộc hay cưỡng chế: các anh chị em phải chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).
However, a fair fraction of material should have been vaporized by this impact, creating a rock-vapor atmosphere around the young planet.
Tuy nhiên, một phần đáng kể các vật chất có lẽ đã bị hóa hơi bởi va chạm này, tạo thành một bầu khí quyển dày dặc hơi đá xung quanh hành tinh non trẻ.
For example, a film editing app may edit your mister-map.comdeo and upload it to your YouTube channel, or an event planning app may create events on your Google Calendar, with your permission.
Ví dụ: một ứng dụng biên tập phim có thể chỉnh sửa và tải mister-map.comdeo lên kênh YouTube của bạn, hoặc một ứng dụng lập kế hoạch sự kiện có thể tạo sự kiện trên Lịch Google của bạn nếu bạn cho phép.
Employee engagement exercises allow teams to create solutions that are meaningful to them, with direct impact on the indimister-map.comduals, the team and the organization.
Các bài tập tham gia của nhân mister-map.comên cho phép các nhóm tạo ra các giải pháp có ý nghĩa đối với họ, với tác động trực tiếp đến các cá nhân, nhóm và tổ chức.
“Settlers met at Monticello to sign a petition asking Congress to create a separate territory north of the Columbia River”.
Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2012. ^ “Settlers met at Monticello to sign a petition asking Congress to create a separate territory north of the Columbia River”.
“(Console) port” is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.
“(Console) port” là một trò chơi ban đầu được thực hiện cho một console (giống như Wii hay Xbox 360) trước khi một phiên bản giống hệt nhau được tạo ra có thể được chơi trên một máy tính cá nhân hoặc bất kỳ nền tảng console khác.
The album was recorded on 2-inch tape, a traditional style of recording said to create a more “raw” sound that is popular with musicians preceding the era of digital recording technology.

Xem thêm: hing nen may tinh

Album được thu trên một băng 2-inch, phong cách thu âm truyền thống tạo ra nhiều âm “chân thực” hơn, phổ biến với các nghệ sĩ trước thời kì công nghệ thu âm số ra đời.
The guilt that the Clinton administration expressed, that Bill Clinton expressed over Rwanda, created a space in our society for a consensus that Rwanda was bad and wrong and we wish we had done more, and that is something that the movement has taken advantage of.
Cảm giác tội lỗi mà chính phủ Clinton bày tỏ, mà Bill Clinton đã chia sẻ về Rwanda, tạo điều kiện cho một sự đồng thuận trong xã hội rằng sự mister-map.comệc ở Rwanda thật sai trái, ước gì chúng ta đã làm nhiều hơn, và rằng đó là điều mà phong trào đã biết tận dụng.
(Genesis 2:17) Though they were created perfect, they now missed the mark of complete obedience to their Father, became sinners, and were accordingly condemned to die.
Dù họ được tạo ra là hoàn toàn, nhưng bây giờ họ đã sai trật mục tiêu là giữ sự vâng lời trọn vẹn đối với Cha của họ, họ đã trở thành những kẻ tội lỗi, và do đó bị kết án phải chết.
The tarte Tatin was created accidentally at the Hotel Tatin in Lamotte-Beuvron, France, about 100 miles (160 km) south of Paris, in the 1880s.
Các nghiên cứu cho thấy bánh tarte Tatin được tạo ra một cách “bất đắc dĩ” tại khách sạn Tatin ở Lamotte-Beuvron, Pháp, khoảng 100 dặm về phía Nam (160 km) Paris, vào những năm 1880s.
It ultimately floated and accumulated creating continents that would change in size and shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên và chất chồng lên nhau tạo ra các lục địa sẻ thay đổi kích cở và hình dạng trong liên tục.
You need to create a similar filter for each mister-map.comew in which you want to include Google Ads data, and make sure that you apply each filter to the correct mister-map.comew.
Bạn cần phải tạo bộ lọc tương tự cho mỗi chế độ xem mà bạn muốn bao gồm dữ liệu Google Ads và đảm bảo rằng bạn áp dụng từng bộ lọc cho chế độ xem chính xác.
Due to aircraft fatigue, scarcity of spare parts and replacement problems, the US Fifth Air Force and Royal Australian Air Force created a joint P-40 management and replacement pool on 30 July 1942 and many P-40s went back and forth between the air forces.
Do những vấn đề về phụ tùng dự trữ và thay thế, Không lực 5 Hoa Kỳ và Không quân Hoàng gia Australia đã thành lập một cơ chế quản lý và dự trữ chung cho P-40 cho cả hai lực lượng vào ngày 30 tháng 7 năm 1942, và nhiều chiếc P-40 được chuyển đổi qua lại giữa hai lực lượng không quân.
Heron of Alexandria created the world’s first steam engine over a thousand years before it was finally reinvented during the Industrial Revolution.
Heron xứ Alexandria đã chế tạo động cơ hơi nước đầu tiên trên thế giới mà tận 1,000 năm sau nó cuối cùng được phát minh lại trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp.
Use a remarketing list created mister-map.coma Google Marketing Platform”s remarketing feature (formerly known as Boomerang) or other remarketing list sermister-map.comce for the purposes of Google Ads remarketing campaigns, unless the websites and apps from which those lists were compiled meet the requirements of this policy
Sử dụng một danh sách tiếp thị lại được tạo qua tính năng tiếp thị lại của Google Marketing Platform (trước đây gọi là Boomerang) hoặc dịch vụ danh sách tiếp thị lại khác để phục vụ cho mục đích của các chiến dịch tiếp thị lại trong Google Ads, trừ khi những trang web và ứng dụng mà các danh sách đó thu thập dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu của chính sách này
Create a new Geographical Data Set following the example below to hold your mapping of Criteria IDs to sales regions.

Xem thêm: Martial Arts Là Gì – Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Martial Arts Và Kung Fu

Tạo Tập dữ liệu địa lý mới theo ví dụ dưới đây để giữ mister-map.comệc ánh xạ ID tiêu chí của bạn tới khu vực bán hàng.

Related Posts