What Is Cost Breakdown Là Gì ? Cost Breakdown

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Đang xem: Cost breakdown là gì

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.

*

hi! Mình thấy cả nhà chưa có hồi âm gì cả! Mình chỉ biết được phần này thôi, Lợi nhuận sau thuế :After-fax income Dự phòng trợ cấp mất việc làm: loan unemployment benefit :cheesebur Không biết có đúng theo thuật ngữ kế toán không các bạn !!!!!11:coffee:

Xem thêm: #1 Ex Là Gì Trong Tiếng Anh ? Ex Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Mấy anh chi giúp em dịch giùm mấy từ này nhé. Thanks -Bảng kê khai quyết toán thuế -Các khoản giảm trừ -Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -Chi phí chờ chuyển kết -Tổng lợi nhuận trước thuế -Các khoản thuế phải nộp -Đại diện theo pháo luật của cơ sở kinh doanh
Dịch hộ kế toán tiếng Anh
Các anh chi nao biết tiếng anh chuyên ngành tài chính dịch hộ em cái này với. Em chẳng mấy khi sử dụng TA về kế toán mấy nên dịch không chuẩn tẹo nào: Profit and Loss – Please express sales by product for the half year to June 2007 and June 2006 – Please specify the average selling price (including discounts) for the following categories , differentiate between 2006 and 2007, if possible – Please estimate the gross margin per product category – Which line is depreciation expense recorded in? – Please specify depreciation for the half year to June 2007 and 2006 – How much depreciation expense recorded for the first 6 months of 2006 and 2007 – Sales for the first 6 months to June 2007 are only 49.7% of the prior year, it seems that the sales is going down, pls explain why? – What is the key to achieving greater growth in sales? – Gross margin is down 0.3% points in 2007, compared to 2006, what is the reason for this? -Why increase percentage of selling exps was higher than increase percentage of revenue when comparing H1 2007 vs. FY 2006 – What is the full year 2007 expectation for the following (please explain significant deviations from the half year result): – revenue – gross profit – operating profit – Are there any one-off or non-recurring items in the first 6 months of 2007 P&L (including donations, etc.), if yes please specify Balance Sheet – Is there any bad debt still sitting in account receivables? If yes, pls provide the amount – What is the ‘normal’ level of debtor days – Why did provision for doubtful debt have positive balance – Why the level of days’ sales in inventory increase over the years (25 days, 49 days and 63 days for 2004, 2005 and 2006, respectively) – Please provide the breakdown of raw materials, goods on consignment – Please provide further details about prepayments, deffered expenses – What is included in intangible assets? – What are the ‘normal’ payment terms to suppliers? – How many years are fixed assets depreciated over? – Why did current liabilities increase so much in June 2007, compared to 2006 – Please provide further details on other long term liabilities – Why did welfare and other funds have positive balance Em cần lắm xin mọi người giúp:wall:

*

Xem thêm: Don'T Download This Song Chords By “Weird Al” Yankovic @ Ultimate

Bạn có thể tham khảo nhé Profit and Loss – Lãi & Lỗ Please express sales by product for the half year to June 2007 and June 2006 Vui lòng trình bày doanh thu theo sản phẩm cho nữa năm 2007 và nữa năm 2006 Please specify the average selling price (including discounts) for the following categories , differentiate between 2006 and 2007, if possible Vui lòng nêu rõ giá bán bình quân ( bao gồm cả phần chiết khấu ) cho những chuẩn loại / nhóm / tiêu chí sau. Biedesn động giữa năm 2006 và 2007 nếu có thể – Please estimate the gross margin per product category Vui lòng ước tính lợi nhuận gộp cho 1 sản phẩm ( mức chênh giá gộp ) cho từng loại sản phẩm – Which line is depreciation expense recorded in? Chi phí khấu hao được ghi nhận ở phần mục nào? Ví dụ như trước lãi gộp hay sau lãi gộp – Please specify depreciation for the half year to June 2007 and 2006 Vui lòng nêu rõ chi phí khấu hao cho 6 tháng đầu năm 2007 và 6 tháng đầu năm năm 2006 – How much depreciation expense recorded for the first 6 months of 2006 and 2007 Chi phí khấu hao cho 6 tháng đầu năm 2006 & 6 tháng đầu năm 2007 là bao nhiêu? – Sales for the first 6 months to June 2007 are only 49.7% of the prior year, it seems that the sales is going down, pls explain why? Doanh thu của 6 tháng đầu năm 2007 chỉ đạt 49.7% của năm trước, điều đó có nghĩa rằng doanh thu đang đi xuống, giải thích vì sao? – What is the key to achieving greater growth in sales? Yếu tố nào là yếu tố quan trọng để đạt được sự tăng trưởng cao trong doanh thu? – Gross margin is down 0.3% points in 2007, compared to 2006, what is the reason for this? Lợi nhuận gộp cho 1 sản phẩm ( Giá bán – giá vốn hàng bán ) của năm 2007 giảm 0.3% điểm so với năm 2006, lý do gì gây ra sự sụt giảm này? -Why increase percentage of selling exps was higher than increase percentage of revenue when comparing H1 2007 vs. FY 2006 Vì sao % gia tăng chi phí bán hàng cao hơn so với % tăng trưởng doanh thu khi so sánh H1 2007 và FY 2006. – What is the full year 2007 expectation for the following (please explain significant deviations from the half year result): Hãy cho biết kết quả mong muốn thực hiện được cho những mục sau: ( hãy giải thíchd rõ những chênh lệch lớn cho nữa năm qua ) – revenue – Doanh thu – gross profit – Lợi nhuận gộp – operating profit – Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh – Are there any one-off or non-recurring items in the first 6 months of 2007 P&L (including donations, etc.), if yes please specify Có những khoản mục nào mà chỉ phát sinh một lần trong báo cáo lãi lỗ năm 2007 ( gồm những phần quyên góp v.v.) Nếu có hãy nêu rõ. Balance Sheet – Bản cân đối kế toán – Is there any bad debt still sitting in account receivables? If yes, pls provide the amount Có khoản nợ khó đòi nào trong phần công nợ phải thu không? Nếu có, vui lòng cung cấp số tiền – What is the ‘normal’ level of debtor days Mức độ bình thường cho các khoản nợ là bao nhiêu ngày? – Why did provision for doubtful debt have positive balance Tại sao khoản dự phòng nợ khó đòi lại có số âm – Why the level of days’ sales in inventory increase over the years (25 days, 49 days and 63 days for 2004, 2005 and 2006, respectively) Tai sao số ngày quay vòng của hàng hóa tăng qua các năm ( 25 ngày, 49 ngày và 63 ngày cho các năm 2004, 2005 và năm 2006 ) – Please provide the breakdown of raw materials, goods on consignment Vui lòng cung cấp chi tiết các loại nguyên liệu, hàng hóa ký gửi – Please provide further details about prepayments, deffered expenses Vui lòng cung cấp chi tiêt hơn nữa các khoản trả trước, chi phí chờ phân bổ – What is included in intangible assets? Tài sản cố định vô hình bao gồm những gì? – What are the ‘normal’ payment terms to suppliers? Điều khoản chi trả cho khách hàng thông thường như thế nào? – How many years are fixed assets depreciated over? Tài sản cố định được khấu hao bao nhiêu năm? – Why did current liabilities increase so much in June 2007, compared to 2006 Tại sao khoản nợ ngắn hạn tăng nhiều trong tháng 6 năm 2007 so vowis năm 2006? – Please provide further details on other long term liabilities Cung cấp chi tiết hơn nữa về khoản nợ dài hạn? – Why did welfare and other funds have positive balance Tai sao quỹ phúc lợi và các quỹ khác có số dư âm

Related Posts