Nghĩa Của Từ Corresponding Là Gì, Corresponding

In Greek they said átheos and atheotēs; to these the mister-map.comglish words ungodly and ungodliness correspond rather closely.

Đang xem: Corresponding là gì

Trong tiếng Hy Lạp, người ta nói atheos và atheotēs; ứng với các từ này là các từ không gần nghĩa trong tiếng Anh: ungodly và ungodliness.
Town councils boundaries do not correspond to new town boundaries; differmister-map.comt parts of the same HDB town may be managed by differmister-map.comt town councils.
Khu vực quản lý của Hội đồng đô thị không liên quan đến phạm vi của đô thị mới (đô thị HDB); những khu vực khác nhau của cùng một đô thị HDB có thể được quản lý bởi những hội đồng đô thị khác nhau.
Each local Bureau or office is under the coequal authority of the local leader and the leader of the corresponding office, bureau or ministry at the next higher level.
Theo hệ thống lãnh đạo kép, mỗi Văn phòng hoặc Văn phòng địa phương thuộc thẩm quyền chung của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo của văn phòng, văn phòng hoặc bộ ngành tương ứng ở cấp cao hơn kế tiếp.
Its corresponding yomifuda features a proverb connected to the picture with the first syllable being the kana displayed on the torifuda.
Lá bài yomifuda tương ứng minh họa câu tục ngữ có liên quan tới hình vẽ và âm tiết kana đầu tiên được minh họa trên lá torifuda.
(b) The rider there corresponds with what rider addressed by the psalmist, and to whom does Paul, at Hebrews 1:8, 9, apply those prophetic words?
b) Người cỡi ngựa đó phù hợp với lời trong Thi-thiên về người kỵ-mã nào? Và sứ-đồ Phao-lô áp-dụng lời đó cho ai trong Hê-bơ-rơ 1:8, 9?
And it”s incredible to watch, but there”s nothing psychic or paranormal going on; it”s simply that these crabs have internal cycles that correspond, usually, with what”s going on around it.
Tôi thấy rất thú vị khi quan sát chú cua nhưng rõ ràng con cua không bị thần kinh hoặc mất trí; chỉ đơn giản vì cua có các chu kỳ nội khu phản ứng với những gì đang diễn ra quanh nó.
The Watchtower of April 15, 1992, announced that selected brothers mainly of the “other sheep” were being assigned to assist the Governing Body committees, corresponding to the Nethinim of Ezra’s day. —John 10:16; Ezra 2:58.
Some other large cities of France are also divided betwemister-map.com several postal codes, but the postal codes do not correspond to arrondissemmister-map.comts.
Một số thành phố lớn khác của Pháp cũng được phân chia thành các mã bưu điện khác nhau nhưng không có quận nội thị nào.
Part of this video was broadcast on the “Foreign Correspondmister-map.comt” programme on the Australian governmmister-map.comt”s ABC TV channel on 13 April 2010, as part of a half-hour docummister-map.comtary critical of the royal family of Thailand.
Một phần của đoạn video này đã được phát sóng trên kênh truyền hình ABC của chính phủ Úc ngày 13 tháng 4 năm 2010, như một phần của một phim tài liệu nửa giờ quan trọng của gia đình Hoàng gia Thái Lan.
In that correspondmister-map.comce betwemister-map.com us… we were trying to create something permanmister-map.comt… but you came instead… and brought the ephemeral.
Trong mối quan hệ đó giữa tụi anh, tụi anh muốn xây dựng một cái gì đó lâu dài. Nhưng thay vào đó em lại tới… và mang tới cái phù du.
It might surprise you to know that evmister-map.com though this report is some 3,500 years old, the evmister-map.comts in universal history described in it basically correspond to what scimister-map.comtists believe must have takmister-map.com place.
Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng dù đã được viết cách đây khoảng 3.500 năm, nhưng lời tường thuật của Kinh Thánh về lịch sử vũ trụ trùng khớp về cơ bản với những gì các nhà khoa học tin là đã diễn ra.
In German literature, particularly in the Walter terminology, the term is used similarly as biotope (a concrete geographical unit), while the biome definition used in this article is used as an international, non-regional, terminology – irrespectively of the continmister-map.comt in which an area is presmister-map.comt, it takes the same biome name – and corresponds to his “zonobiome”, “orobiome” and “pedobiome” (biomes determined by climate zone, altitude or soil).
Trong văn học Đức, đặc biệt là thuật ngữ Walter, thuật ngữ này được sử dụng tương tự như biotope (một đơn vị địa lý cụ thể), trong khi định nghĩa quần xã được sử dụng trong bài viết này được sử dụng như một thuật ngữ quốc tế, phi khu vực – không liên quan đến lục địa một khu vực có mặt, nó có cùng tên quần xã – và tương ứng với “zonobiome”, “orobiome” và “pedobiome” (quần xã được xác định theo vùng khí hậu, độ cao hoặc đất).

Xem thêm: Virus Wannacry Là Gì ? Ransomware Wannacry Là Gì

Một lượt nhấp phải trả tiền không nhất thiết phải có một phiên hoạt động tương ứng và trong nhiều trường hợp sẽ không có phiên hoạt động tương ứng nào.
But correspondmister-map.comts say that Japan is still dealing with the economic and political fallout of the disaster .
Nhưng các phóng viên cho hay Nhật Bản vẫn đang phải đối phó với ảnh hưởng của thảm hoạ về mặt kinh tế và chính trị .
A corresponding prophecy in the book of Isaiah helps us to locate the time whmister-map.com this marvelous spiritual condition begins to be realized.
Một lời tiên-tri tương ứng trong sách Ê-sai giúp chúng ta xác-định khi nào hoàn-cảnh thiêng-liêng tốt đẹp trên bắt đầu được thực-hiện.
Load cells can be connected in parallel; in that case, all the corresponding signals are connected together (Ex+ to Ex+, S+ to S+, …), and the resulting signal is the average of the signals from all the smister-map.comsing elemmister-map.comts.
Các cảm biến tải trọng có thể được kết nối song song; trong trường hợp đó, tất cả các tín hiệu tương ứng sẽ được kết nối với nhau (Ex+ tới Ex+, S+ đến S+,…) và tín hiệu thu được là trung bình cộng của các tín hiệu từ tất cả các cảm biến thành phần.
From about the 7th cmister-map.comtury the Saxons had occupied a settlemmister-map.comt area that roughly corresponds to the presmister-map.comt state of Lower Saxony, of Westphalia and a number of areas to the east, for example, in what is now west and north Saxony-Anhalt.
Khoảng từ thế kỉ thứ bảy, người Saxon đã định cư ở các vùng đất ngày nay là Niedersachsmister-map.com, Westfalmister-map.com và một số vùng giáp ranh với vùng Tây và Bắc của Sachsmister-map.com-Anhalt.
Sir Max Hugh Macdonald Hastings FRSL FRHistS (/ˈheɪstɪŋz/; born 28 December 1945) is a British journalist, who has worked as a foreign correspondmister-map.comt for the BBC, editor-in-chief of The Daily Telegraph, and editor of the Evmister-map.coming Standard.
Sir Max Hugh Macdonald Hastings (sinh ngày 28 tháng 12 năm 1945) là một nhà báo, đã làm việc như là một phóng viên ở nước ngoài cho BBC, tổng biên tập của tờ The Daily Telegraph, biên tập viên của Evmister-map.coming Standard.
Thought to correspond to social rank, these colour shifts are not necessarily confined to males; all marine angelfish species are known to be protogynous hermaphrodites.
Tư tưởng tương ứng với cấp bậc xã hội, những thay đổi màu sắc này không nhất thiết phải giới hạn ở nam giới; Tất cả các loài cá biển nổi tiếng được biết đến là lưỡng tính đầu tiên.
Although sodium and potassium are always presmister-map.comt in naturally occurring nepheline in approximately the atomic ratio (3:1), artificially prepared crystals have the composition NaAlSiO4; the corresponding potassium compound, KAISiO4, which is the mineral kaliophilite, has also bemister-map.com prepared artificially.
Mặc dù natri và kali luôn luôn tồn tại trong nephelin tự nhiên với tỉ lệ phân tử (3:1), các tinh thể nhân tạo có công thức NaAlSiO4; hợp chất kali tương ứng, KAISiO4, còn gọi là khoáng vật kaliophilite, có thể được điều chế nhân tạo.
The hexagonal form corresponding to graphite is the most stable and soft among BN polymorphs, and is therefore used as a lubricant and an additive to cosmetic products.
Hình lục giác tương ứng với graphite là mềm nhất và ổn định nhất trong số các polymorphs BN, và do đó được sử dụng làm chất bôi trơn và phụ gia cho các sản phẩm mỹ phẩm.
For the lesson, instructions, and activity that correspond with these ideas, see “How Great Shall Be Your Joy” on pages F4 and F5 of the childrmister-map.com’s section in this issue.
Để có bài học, những lời chỉ dẫn, và sinh hoạt mà tương ứng với những ý kiến này, xin xem “Niềm Vui của Ngươi Sẽ Được Lớn Lao Biết Bao” ở TBH4 và TBH5 của phần thiếu nhi trong số báo này.

Xem thêm: Khắc Chế Nasus Mùa 11 – Cách Khắc Chế Tướng Nasus Mùa 11

Charpak and Broch, noting this, referred to astrology based on the tropical zodiac as being “…empty boxes that have nothing to do with anything and are devoid of any consistmister-map.comcy or correspondmister-map.comce with the stars.”
Charpak vào Broch cũng lưu ý rằng chiêm tinh học dựa trên các cung hoàng đạo nhiệt đới giống như là “một chiếc hộp rỗng không liên quan và không có bất kì sự nhất quán hay tương ứng nào với các ngôi sao”.

Related Posts