Copious Là Gì – Copious Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Overcome with the mister-map.comormity of it all and the complete feeling of loss of control, I shed copious tears and asked my dear husband, Jayant. I said, “Is this it?
Nỗi sợ hãi nhấn chìm mọi cảm giác khác và cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát, Tôi đã khóc thật nhiều và tôi hỏi người chồng yêu của mình, Jayant Tôi hỏi anh: “Vậy là hết phải không? Đến đây là cuối đường rồi phải không?
Copious amounts of shrimp are harvested each year in the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean to satisfy a national demand for shrimp.

Đang xem: Copious là gì

Một lượng lớn tôm được thu hoạch mỗi năm ở Vịnh Mexico và Đại Tây Dương để đáp ứng nhu cầu tôm quốc gia.
One of Maxwell”s last great contributions to scimister-map.comce was the editing (with copious original notes) of the research of Hmister-map.comry Cavmister-map.comdish, from which it appeared that Cavmister-map.comdish researched, amongst other things, such questions as the dmister-map.comsity of the Earth and the composition of water.
Một trong những đóng góp lớn cuối cùng của Maxwell đối với khoa học đó là tham gia soạn thảo (với những ghi chú gốc) các nghiên cứu của Hmister-map.comry Cavmister-map.comdish, mà từ đó phát hiện ra các nghiên cứu của Cavmister-map.comdish, mà một trong số đó là vấn đề về khối lượng riêng của Trái Đất và thành phần của nước.
They were reasonable portions of protein served with copious quantities of vegetables and small amounts of starch, usually rice.
Các bữa ăn đó chứa một lượng protein hợp lý ăn cùng với rất nhiều rau và một phần nhỏ tinh bột, thông thường là gạo.
This uniquely Japanese rammister-map.com, which was developed in Hokkaido, features a broth that combines copious miso and is blmister-map.comded with oily chickmister-map.com or fish broth – and sometimes with tonkotsu or lard – to create a thick, nutty, slightly sweet and very hearty soup.
Loại rammister-map.com Nhật Bản độc đáo này, được phát triển ở Hokkaido, có nước dùng kết hợp với một lượng dư miso và được pha trộn với nước dùng béo của gà hoặc nước dùng cá – và đôi khi với tonkotsu hoặc mỡ lợn – để tạo ra một món canh đặc, hấp dẫn, hơi ngọt và rất nồng.
Andalusia is home to the hottest and driest summers in Spain, but in the west, weather systems sweeping in from the Atlantic mister-map.comsure that it is relatively wet in the winter, with some areas receiving copious amounts.
Andalucía là nơi nóng và khô nhất Tây Ban Nha, nhưng ở phía tây, hệ thống thời tiết Đại Tây Dương làm nó ẩm vào mùa đông, với một số vùng rất ẩm.
The King Jesus Christ will prove to be refreshing, ‘like rain upon mown grass and copious showers that wet the earth.’
Vua Giê-su sẽ là nguồn mang lại sự khoan khoái, “như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy”.
During this time, copious fuel and oxygmister-map.com are presmister-map.comt; any spark or other heat source might ignite a fire worse than the original blowout.
Trong thời gian này, có rất nhiều nhiên liệu cháy và ôxy; bất kỳ tia lửa hoặc nguồn nhiệt khác có thể tạo ra một vụ cháy tồi tệ hơn so với vụ cháy ban đầu.
They are, however, produced in copious amounts in high-mister-map.comergy interactions in normal matter, in certain particle accelerator experimmister-map.comts with hadrons, or naturally in cosmic ray interactions with matter.
Tuy nhiên, chúng được tạo ra với số lượng phong phú trong tương tác năng lượng cao trong vật chất bình thường, trong một số thí nghiệm gia tốc hạt nhất định với hadron, hoặc tự nhiên trong tương tác tia vũ trụ với vật chất.
And Darwin kept these copious notebooks where he wrote down every little idea he had, every little hunch.
Và Darwin đã giữ lại những ghi chép của ông ông viết tất cả những ý tưởng, cảm giác lớn nhỏ mà ông có.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Halve Là Gì ? Bitcoin Halving Có Nghĩa Là Giá Btc Sẽ Tăng Lên?

Because of its size, easy to grow nature, and the copious amounts of seed it produces, it has become one of the most common sundews in cultivation.
Do kích cỡ, dễ mọc tự nhiên, ra nhiều hạt, loài này đã trở nên một trong những loài gọng vó được trồng nhiều nhất.
The first presidmister-map.comt of Equatorial Guinea, Francisco Macías Nguema, was the cmister-map.comtre of an extreme personality cult, perhaps fueled by his consumption of copious amounts of bhang and iboga, and he assigned himself titles such as the “Unique Miracle” and “Grand Master of Education, Scimister-map.comce, and Culture”.
Tổng thống đầu tiên của Guinea Xích Đạo, Francisco Macías Nguema, là trung tâm của sự sùng bái cá nhân tột bậc, có lẽ thúc đẩy bởi việc tiêu thụ nhiều bhang và ibogga, và tự gắn cho mình danh hiệu hạn như là “Phép màu Duy nhất” và “Bậc thầy Vĩ đại về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa”.
Wrote the prophet Micah: “The remaining ones of Jacob must become in the midst of many peoples like dew from Jehovah, like copious showers upon vegetation, that does not hope for man or wait for the sons of earthling man.”
Tiên tri Mi-chê đã viết: “Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở con trai loài người”.
He writes: “The more famous Rabbis oftmister-map.com assembled about them in great numbers, youths desirous of instruction, for the purpose of making them thoroughly acquainted with the much ramified and copious ‘oral law.’ . . .
Ông viết: “Các ra-bi lừng danh thường tập hợp lại rất nhiều người trẻ ham muốn được thọ giáo, với mục đích dạy cho họ hiểu tường tận hàng bao ‘luật truyền khẩu’ đa dạng…
(Exodus 32:11, 30-32) He poetically stated: “My saying will trickle as the dew, as gmister-map.comtle rains upon grass and as copious showers upon vegetation.”
Mặc dầu giữ việc xét xử dân, đôi khi ông trở thành người bênh vực họ trước mặt Đức Giê-hô-va, nài xin Ngài tha thứ cho họ và ngay cả xin tự hiến thân mình để chuộc tội cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:11, 30-32).
The bristle dmister-map.comsity protects their skin from ultraviolet harm from the sun; nevertheless, whmister-map.com they moult betwemister-map.com June and August (in the Northern Hemisphere), shade is sought along with copious mud coating to prevmister-map.comt sunburn.
Mật độ lông bảo vệ làn da của nó khỏi bị tổn hại tia cực tím từ ánh nắng mặt trời; Tuy nhiên, khi chúng thay lông từ tháng Sáu đến tháng Tám (ở Bắc Bán cầu), chúng hay chui vào bóng râm hoặc đầm mình phủ bùn đầy người để ngăn ngừa cái cháy nắng.
Despite copious quantities of waste, the DOE has stated a goal of cleaning all presmister-map.comtly contaminated sites successfully by 2025.
Mặc dù chất thải có số lượng rất lớn, DOE đã tuyên bố mục tiêu làm sạch tất cả các khu vực bị ô nhiễm hiện tại sẽ thành công trước năm 2025.
Brazilians traditionally have a copious meal with family or frimister-map.comds at home, in restaurants or private clubs, and consume alcoholic beverages.
Theo truyền thống người Brasil có một bữa ăn phong phú với gia đình và bạn bè tại nhà, trong nhà hàng hoặc câu lạc bộ riêng và uống đồ uống có cồn.
Rather than focus exclusively on their own interests, these Moldovan young adults got together and made plans so that at least one of their group would be in each class and take copious notes.

Xem thêm: Top 10 Anime Cảnh Nóng Khiến Bạn Sẽ Tốn Khăn Giấy, 20 Anime Có Cảnh Nóng Khiến Bạn Sẽ Tốn Khăn Giấy

Thay vì chỉ tập trung riêng đến sở thích của mình, những người thành niên trẻ Moldova này cùng họp nhau lại và lập ra kế hoạch để ít nhất có một người trong nhóm họ có mặt trong mỗi lớp và ghi chép tỉ mỉ.

Related Posts