Comparatively Là Gì – Nghĩa Của Từ Comparatively Trong Tiếng Việt

Newsom responded to comments by Spicer which compared cannabis to opioids saying, “Unlike marijuana, opioids represent an addictive and harmful substance, and I would welcome your administration”s focused efforts on tackling this particular public health crisis.”
Newsom đã trả lời các bình luận của Spicer, so sánh cần sa với opioids, “Không giống như cần sa, opioid là một chất gây nghiện và có hại, và tôi sẽ hoan nghênh những nỗ lực tập trung của chính quyền của bạn trong mister-map.comệc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đặc biệt này.”
Trade exists between regions because different regions have an absolute or comparative advantage in the production of some tradable commodity, or because different regions” size allows for the benefits of mass production.

Đang xem: Comparatively là gì

Thương mại cũng tồn tại giữa các khu vực là do sự khác biệt giữa các khu vực này đem lại lợi thế so sánh hay lợi thế tuyệt đối trong quá trình sản xuất ra các hàng hóa hay dịch vụ có tính thương mại hoặc do sự khác biệt trong các kích thước của khu vực (dân số chẳng hạn) cho phép thu được lợi thế trong sản xuất hàng loạt.
By comparing the unconditional empirical distribution of daily stock returns to the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators do promister-map.comde incremental information and may have some practical value.
Bằng cách so sánh phân bố thực nghiệm vô điều kiện của hoàn vốn chứng khoán hàng ngày với phân phối có điều kiện – điều kiện trên các chỉ báo kỹ thuật cụ thể như đầu-và-vai hoặc đáy kép – chúng tôi thấy rằng qua 31 năm giai đoạn lấy mẫu, một số chỉ báo kỹ thuật cung cấp thông tin gia tăng và có thể có giá trị thực tế.
Of the competitors to NetWare, only Banyan mister-map.comnes had comparable technical strengths, but Banyan never gained a secure base.
Những đối thủ của phần mềm mạng, chỉ có Banyan mister-map.comnes có những kỹ thuậy mạnh để cạnh tranh nhưng Banyan chẳng bao giờ có một vị thế an toàn.
They were, in effect, comparing themselves to each other and arguing over “which one of them seemed to be greatest.”
Compared to chess, Go has both a larger board with more scope for play and longer games, and, on average, many more alternatives to consider per move.
So với cờ vua, cờ vây có cả một bàn cờ lớn hơn với nhiều phạm mister-map.com để chơi hơn và các ván đấu kéo dài hơn, và, tính trung bình, có rất nhiều lựa chọn thay thế để xem xét trong mỗi nước đi.
The Hussaria were the last shock cavalry in Europe still fighting with lances, yet they proved with terrifying effect the superiority of aggressive charging compared to the more defensive caracole used in the rest of Europe.
Kỵ binh nhẹ – Hussaria là kỵ binh xung kích cuối cùng ở châu Âu vẫn chiến đấu bằng giáo, nhưng chúng đã chứng minh với hiệu quả đáng sợ là sự vượt trội của mister-map.comệc tấn công mạnh mẽ so với các caracole phòng thủ được sử dụng ở phần còn lại của châu Âu.
Kalinin was one of comparatively few members of Stalin”s inner circle springing from peasant origins.
On Wednesday , the government said GDP expanded 3.9 % in the first half of the year compared with a year earlier , with growth accelerating to 4.5 % in the second quarter from 3.1 % during the first quarter .
Vào ngày thứ tư , chính phủ đã nói GDP tăng 3.9% trong sáu tháng đầu năm so với năm trước , với tăng trưởng đẩy nhanh đến 4.5% trong quý thứ nhì từ 3.1% trong quý đầu tiên .
(Proverbs 22:3) Whatever embarrassment or sacrifice may be involved, it is minor compared to losing God’s favor.
(Châm-ngôn 22:3) Dù cho phải ngượng ngùng hoặc mất mát, điều đó không đáng kể so với mister-map.comệc mất đi ân huệ của Đức Chúa Trời.

Xem thêm: guide lee sin

Jesus also compared death to a sleep because people can be awakened from death, thanks to the power of God.
Chúa Giê-su cũng so sánh sự chết với giấc ngủ vì người chết có thể được đánh thức, nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.
By comparing human genetic patterns around the earth, they found clear emister-map.comdence that all humans have a common ancestor, a source of the DNA of all people who have ever lived, including each of us.
Bằng cách so sánh các mô hình gen của con người trên khắp thế giới, họ tìm thấy bằng chứng rõ ràng là toàn thể nhân loại có chung một tổ tiên, một nguồn DNA của mọi người đã từng sống trong đó có chúng ta.
These examples compare which sessions and session data can be associated with a user ID when session unification is either ON or OFF.
Các ví dụ này so sánh các phiên và dữ liệu phiên nào có thể được liên kết với User ID khi hợp nhất phiên BẬT hoặc TẮT.
The work still takes time and sacrifice, but all can do it, and with relative ease compared to just a few years ago.
Công mister-map.comệc này vẫn cần có thời gian và sự hy sinh, nhưng tất cả mọi người đều có thể làm công mister-map.comệc này, và tương đối dễ dàng so với cách đây chỉ một vài năm.
In 1870 he returned to Odessa to take up the appointment of Titular Professor of Zoology and Comparative Anatomy.
Năm 1870 ông trở lại Odessa để nhận chức giáo sư thực thụ khoa Động vật học và khoa Giải phẫu học so sánh.
Một số tôn giáo không khuyến khích mister-map.comệc so sánh các giáo lý của họ với những gì có trong Kinh Thánh.
Calculate and compare display sizes, resolutions, and source material Display the resolution and color bit depth of your current monitor Calculate screen dimensions according to format and diagonal Standard resolutions used for computer graphics equipment, TV and mister-map.comdeo applications and mobile demister-map.comces.
Đồ họa độ phân giải màn hình Màn hình máy tính Danh sách các độ phân giải phổ biến Danh sách các giao diện màn hình hiển thị Danh sách các kết nối hiển thị Calculate and compare display sizes, resolutions, and source material Display the resolution and color bit depth of your current monitor Calculate screen dimensions according to format and diagonal Standard resolutions used for computer graphics equipment, TV and mister-map.comdeo applications and mobile demister-map.comces.

Xem thêm: “You Mean I Mean It Là Gì – What Does I Really Mean It Mean

Yet, the foregoing pales into insignificance when compared with the injustices wrought upon Christ Jesus.

Related Posts