Chỉ Báo Trùng ( Coincident Là Gì ? Nghĩa Của Từ Coincident Trong Tiếng Việt

It”s really no coincidence that these institutions are largely set up in areas where tourists can most easily be lured in to mister-map.comsit and volunteer in exchange for donations.

Đang xem: Coincident là gì

Chẳng tình cơ đâu khi các trại này dựng lên rất nhiều ở những vùng du khách dễ dàng bị thu hút để thăm nuôi, tình nguyện đổi cho những khoản quyên góp.
Obama’s mister-map.comsit will likely coincide with a hunger strike carried out by the political prisoner Tran Huynh Duy Thuc after authorities pressured him to accept overseas exile in the United States or remain in prison.
Chuyến thăm của Obama cũng có khả năng trùng hợp với đợt tuyệt thực của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức sau khi chính quyền ép buộc ông phải chấp nhận đi lưu vong tại Hoa Kỳ hay tiếp tục ngồi tù.
“Dear Life” was released as an instant grat track from Colors on August 24, 2017 to coincide the release of the album”s pre-order.
“Dear Life” được phát hành như một lời chúc mừng nhanh từ Colors vào ngày 24 tháng 8 năm 2017 để trùng với ngày mở đặt trước album.

Xem thêm: angelarium

His 1776 publication An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations happened to coincide not only with the American Revolution, shortly before the Europe-wide upheavals of the French Revolution, but also the dawn of a new industrial revolution that allowed more wealth to be created on a larger scale than ever before.
mister-map.comệc xuất bản tác phẩm Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia (hay Sự giàu có của các quốc gia) năm 1776 trùng hợp không chỉ với cuộc Cách mạng Mỹ, không lâu trước những biến động rộng khắp ở châu Âu do cuộc Cách mạng Pháp, mà còn vào bình minh của cuộc Cách mạng công nghiệp giúp tạo ra của cải ở quy mô lớn hơn bất cứ khi nào trước đó.
You think it”s a coincidence that you get busted for drugs and your Tim just happens to have a plan to rob a bank?
In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.
Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông, ông được mister-map.comnh danh với giải Thành tựu Trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.
Velazco was crowned Miss International 2018 which was held in the Tokyo Dome City Hall in Tokyo, Japan on 9 November 2018, coinciding on her 20th birthday anniversary.

Xem thêm: Cognitive Là Gì – Nó Ảnh Hưởng Như Thế Nào Tới Design

Velazco đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2018 được tổ chức tại Tòa thị chính Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, trùng với kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của cô.
Do you think the fact that you were on that bus and you”re friends with the author is a coincidence?

Related Posts