closest là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Closest là gì

closest

*

close /klous/
tính từ đóng kín chật, chật chội; kín, bí hơi, ngột ngạtclose prisoner: người tù giam trong khám kínclose air: không khí ngột ngạt chặt, bền, sít, khíta close texture: vải dệt maua close thicket: bụi rậm che đậy, bí mật, giấu giếm, kínto keep a thing close: giữ cái gì bí mật dè dặt, kín đáoa very close man: người rất kín đáo hà tiện, bủn xỉnto be close with one”s money: bủn xỉn, sít sao với đồng tiền gần, thân, sáta close friend: bạn thâna close translation: bản dịch sáta close resemblance: sự giống hệtclose combat: trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thậna close argument: lý lẽ chặt chẽclose attention: sự chú ý cẩn thậna close examination: sự xem xét kỹ lưỡng hạn chế, cấmclose scholarship: học bổng hạn chếclose season: mùa cấm (săn bắn, câu cá…) gay go, ngang nhau, ngang sứca close contest: một cuộc đấu gay go, một cuộc đấu ngang sứca close vote: cuộc bầu ngang phiếuclose call (thông tục) cái suýt làm nguy đến tính mạngclose shave sự cạo nhẵn sự suýt đâm vào nhau; sự hút chếtto fight in close order sát cánh vào nhau mà chiến đấu phó từ kínclose shut: đóng kín ẩn, kín đáo, giấu giếmto keep (lie) close: ẩn mình gần, sát, ngắnthere were close on a hundred people: có tới gần một trăm ngườito cut one”s hair close: cạo trọc lócclose toclose by gần, ở gầnclose upon gần, suýt soát danh từ khu đất có ràoto break someone”s close: xâm phạm vào đất đai của ai sân trường sân trong (nhà thờ) danh từ sự kết thúc, lúc kết thúc; phần cuốithe close of a meeting: sự kết thúc buổi mít tinhday reaches its close: trời đã tối sự ôm nhau vật; sự đánh giáp lá cà (âm nhạc) kếtto bring to a close kết thúc, chấm dứtto draw to a close (xem) draw ngoại động từ đóng, khépto close the door: đóng cửa làm khít lại, dồn lại gần, làm sát lại nhauclose the ranks!: hãy dồn hàng lại!; hãy siết chặt hàng ngũ! kết thúc, chấm dứt, làm xongto close one”s days: kết thúc cuộc đời, chếtto close a speech: kết thúc bài nói

nội động từ đóng, khépshops close at six: các cửa hiệu đóng cửa vào lúc 6 giờthis door closes easily: cửa này dễ khép kết thúc, chấm dứthis speech closed with an appeal to patriotism: bài nói của ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi tinh thần yêu nướcto close about bao bọc, bao quanhto close down đóng cửa hẳn (không buôn bán, không sản xuất nữa) trấn áp, đàn áp; bóp chết (một phong trào cách mạng…)to close in tới gầnevening is closing in: bóng chiều buông xuống ngắn dầnthe days are closing in ngày ngắn dần rào quanh, bao quanh (một miếng đất) (quân sự) tiến sát để tấn côngto close up khít lại, sát lại gần nhau (quân sự) dồn hàng, siết chặt hàng ngũ bít lại, cản (đường), làm tắc nghẽn (lối đi); lấp lại (lỗ) đóng kín, đóng hẳn, đóng miệng (vết thương)to close with đến sát gần, dịch lại gầnleft close!: (quân sự) dịch sang trái!right close!: (quân sự) dịch sang phải! đánh giáp lá cà, ôm sát người mà vật đồng ý (với ai); sẵn sàng nhận (điều kiện…)

Xem thêm: nearest, nighest, stopping point, finale, finis, finish, last, conclusion, conclusion, end, closing, ending, finale, closing curtain, finis, close up, fold, shut down, close down, shut, conclude, shut, come together, close up, fill up, near, nigh, faithful, tight, confining, airless, stuffy, unaired, tight, snug, close-fitting, cheeseparing, near, penny-pinching, skinny, closelipped, closemouthed, secretive, tightlipped, near, nigh, closely, tight

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

Xem thêm: Karaoke Vọng Cổ Lòng Mẹ Hậu Phương (Vọng Cổ), Lòng Mẹ Hậu Phương

closest

Từ điển WordNet

adv.

(superlative of `near” or `close”) within the shortest distance; nearest, nighest

that was the time he came nearest to death

n.

the temporal end; the concluding time; stopping point, finale, finis, finish, last, conclusion

the stopping point of each round was signaled by a bell

the market was up at the finish

they were playing better at the close of the season

the last section of a communication; conclusion, end, closing, ending

in conclusion I want to say…

the concluding part of any performance; finale, closing curtain, finis

v.

cease to operate or cause to cease operating; close up, fold, shut down, close down

The owners decided to move and to close the factory

My business closes every night at 8 P.M.

close up the shop

complete a business deal, negotiation, or an agreement

We closed on the house on Friday

They closed the deal on the building

move so that an opening or passage is obstructed; make shut; shut

Close the door

shut the window

bar access to

Due to the accident, the road had to be closed for several hours

finish or terminate (meetings, speeches, etc.)

The meeting was closed with a charge by the chairman of the board

draw near

The probe closed with the space station

come to a close; conclude

The concert closed with a nocturne by Chopin

become closed; shut

The windows closed with a loud bang

come together, as if in an embrace; come together

Her arms closed around her long lost relative

unite or bring into contact or bring together the edges of; close up

close the circuit

close a wound

close a book

close up an umbrella

bring together all the elements or parts of

Management closed ranks

engage at close quarters

close with the enemy

be priced or listed when trading stops

The stock market closed high this Friday

My new stocks closed at $59 last night

cause a window or an application to disappear on a computer desktopchange one”s body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impactfill or stop up; fill up

Can you close the cracks with caulking?

finish a game in baseball by protecting a lead

The relief pitcher closed with two runs in the second inning

adj.

at or within a short distance in space or time or having elements near each other

close to noon

how close are we to town?

a close formation of ships

close in relevance or relationship

a close family

we are all…in close sympathy with…

close kin

a close resemblance

not far distant in time or space or degree or circumstances; near, nigh

near neighbors

in the near future

they are near equals

his nearest approach to success

a very near thing

a near hit by the bomb

she was near tears

she was close to tears

had a close call

rigorously attentive; strict and thorough

close supervision

paid close attention

a close study

kept a close watch on expenditures

marked by fidelity to an original; faithful

a close translation

a faithful copy of the portrait

a faithful rendering of the observed facts

(of a contest or contestants) evenly matched; tight

a close contest

a close election

a tight game

crowded; confining

close quarters

lacking fresh air; airless, stuffy, unaired

a dusty airless attic

the dreadfully close atmosphere

hot and stuffy and the air was blue with smoke

of textiles; tight

a close weave

smooth percale with a very tight weave

strictly confined or guarded

kept under close custody

confined to specific persons

a close secret

fitting closely but comfortably; snug, close-fitting

a close fit

used of hair or haircuts

a close military haircut

giving or spending with reluctance; cheeseparing, near, penny-pinching, skinny

our cheeseparing administration

very close (or near) with his money

a penny-pinching miserly old man

inclined to secrecy or reticence about divulging information; closelipped, closemouthed, secretive, tightlipped

although they knew her whereabouts her friends kept close about it

adv.

near in time or place or relationship; near, nigh

as the wedding day drew near

stood near the door

don”t shoot until they come near

getting near to the true explanation

her mother is always near

The end draws nigh

the bullet didn”t come close

don”t get too close to the fire

in an attentive manner; closely, tight

he remained close on his guard

Xem thêm: phim bến thượng hải tập 1

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: nearest nighestcloses|closed|closing|closer|closest
syn.: airless conclude end fasten finish imminent lock near shut stifling stop stuffy suffocating terminate
ant.: begin beginning commence far open outset start

Related Posts