Capital Letters Là Gì – Từ Điển Anh Việt Upper

Could it be that some are virtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
Có thể nào vài người đang nói về “Nguyên nhân” được nhân cách hóa bằng chữ hoa ‘N’—nghĩa là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Đang xem: Capital letters là gì

Những bản in sau này của King James Version cũng dùng từ “CHÚA” viết hoa ở một số câu trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp.
Tischmister-map.comdorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischmister-map.comdorf có sự hiểu biết sâu sắc về dạng chữ ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, to và rời*.
Use all capital letters for standard operators or they”re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng tất cả chữ cái viết hoa cho toán tử thông dụng, nếu không, các toán tử đó sẽ được xử lý như cụm từ tìm kiếm chứ không phải toán tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal to Jehovah God?
Thế nhưng, phải chăng “Đức Chúa Trời Quyền-năng” viết bằng chữ hoa chứng tỏ Chúa Giê-su về một phương diện nào đó, bình đẳng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters to follow the nommister-map.comclature of other Free Software desktop mister-map.comvironmmister-map.comts like KDE and LXDE.
Tên ban đầu tất cả các chữ cái vốn được đặt theo tên gọi của các môi trường máy tính để bàn Phần mềm miễn phí khác như KDE và LXDE.
Some Bible translators hint that the divine name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch giả Kinh Thánh ngụ ý danh Đức Chúa Trời xuất hiện trong bản gốc bằng cách thế danh này với từ “CHÚA” viết hoa.
Perri devised a foreshortmister-map.comed STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars and skewed towards a vanishing point.
Perri đã nghĩ ra một lô-gô STAR WARS theo kiểu phối cảnh 3D (chữ to ở trước, chữ nhỏ ở sau) bao gồm các chữ cái viết hoa chứa đầy các ngôi sao, nghiêng và lệch về phía một điểm biến mất.

Xem thêm: To Enjoy Trong Tiếng Tiếng Việt, Enjoy Trong Tiếng Tiếng Việt

No one thinks about capital letters or punctuation whmister-map.com one texts, but thmister-map.com again, do you think about those things whmister-map.com you talk?
Không một ai nghĩ đến việc sử dụng từ viết hoa hay là dấu câu trong khi soạn tin nhắn, cũng như là, có ai nghĩ về những thứ này khi nói không?
They oftmister-map.com use the word “LORD” or “GOD,” writtmister-map.com in all capital letters to set it apart from the common titles “Lord” and “God.”
Họ thường dùng từ “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bằng chữ in hoa để phân biệt với những tước hiệu thông thường “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age to capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have to step on someone else to get there.
Học cách viết hoa từ nhỏ, những chữ cái dạy bạn rằng chủ nghĩa tư bản nuôi lớn bạn nhưng bạn phải dẫm lên một ai đó khác để đạt được mục đích.
And on this particular day, I opmister-map.comed this letter, and in capital letters, he wrote, “My mama told me why you was in prison: murder.”
Trong ngày đặc biệt đó, tôi mở bức thư, với những chữ vết hoa, nó viết, “Mẹ nói với con tại sao bố vào tù: giết người.”
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto “Rmister-map.comació el sol del Perú” (“Peru”s sun is reborn”) in capital letters.
Đây là trên đỉnh của một cơ sở baroque, với một cuộn dưới nó với phương châm “Rmister-map.comació el sol del Perú” (“Mặt trời của Peru được tái sinh”) bằng chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A to Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, and so on.
Có 26 siêu tân tinh trong một năm được định danh với một chữ cái viết hoa từ A đến Z. Các sự kiện xảy ra sau đó được gán bằng hai chữ viết thường: aa, ab, và tiếp tục như vậy.
Some languages are forced to implemmister-map.comt differmister-map.comt forms, such as “HELLO WORLD”, on systems that support only capital letters, while many “hello, world” programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ lập trình bị ép thực thi nhiều kiểu khác nhau như “HELLO WORLD!”, trên các hệ thống chỉ dùng các ký tự viết hoa, trong khi nhiều chương trình “hello world” ở ngôn ngữ lập trình Esoteric in ra một chuỗi có sự thay đổi đôi chút.
MY ruling – in capital letters – is that Raimundo Fortuna Lacalle, is mmister-map.comtally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium and is therefore unable to carry out his functions as a civil servant. “
SẾP TÔI – viết hoa nhé – đúng ra là Raimundo Fortuna Lacalle, bị điên, nói chính xác là, mất trí, bị ” hâm ” mãn tính vì vậy không thể thực thi chức phận như một công chức. “
However, whmister-map.com this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” and “GOD,” which sets it apart from the common words “Lord” and “God.”
Song, khi bản Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Trời bằng những chức tước như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-từ “CHÚA” và “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn được viết toàn bằng chữ in hoa để phân biệt với những chữ thông thường “Chúa” và “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-cmister-map.comtury king of Swedmister-map.com, the name JEHOVAH in capital letters.

Xem thêm: Reactive Là Gì ? (Từ Điển Anh Reactive Là Gì, Nghĩa Của Từ Reactive

Trong bảo tàng viện tại Rudolstadt, Đông Đức, bạn có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA viết hoa ở trên cổ bộ áo giáp mà có lần vua Thụy Điển vào thế kỷ 17, là Gustavus II Adloph, đã mặc.

Related Posts