calculation là gì

Đang xem: Calculation là gì

Sự tính, sự tính toán to make a calculation tính toán to be out in one”s calculation tính nhầm

thao tác điện toán

Giải thích VN: Sự thực hiện thành công của một thuật toán, có thể là một quá trình tìm kiếm hoặc sắp xếp văn bản và cũng có thể là một quá trình tính toán.

Xem thêm: Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Diễn Viên, Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

phép tính Boolean calculation phép tính Boole boolean calculation phép tính logic boolean calculation phép tính luận lý engineering calculation phép tính kỹ thuật floating-point calculation phép tính dấu phẩy động graphic (al) calculation phép tính đồ thị graphic calculation phép tính đồ họa linear interference calculation phép tính tuyến tính giao thoa matrix calculation phép tính ma trận mental calculation phép tính nhẩm number calculation phép tính số numerical calculation phép tính bằng số precision of calculation độ chính xác của phép tính

sự tính analog calculation sự tính toán tương tự approximate calculation sự tính toán gần đúng arithmetic calculation sự tính toán số học automatic calculation sự tính toán tự động automatic tax calculation sự tính thuế tự động batch calculation sự tính toán phối liệu beam calculation sự tính dầm calculation (ofareas) sự tính toán diện tích calculation (ofbeams) sự tính toán dầm calculation (ofheat loss) sự tính toán mất mát nhiệt calculation (ofstresses) sự tính toán ứng suất calculation of costs sự tính toán chi phí calculation of labor input rate sự tính toán định mức lao động calculation of stability sự tính toán ổn định check calculation sự tính kiểm nghiệm check calculation sự tính kiểm tra checking calculation sự tính toán kiểm tra digital calculation sự tính toán số earth pressure calculation sự tính áp lực đất gearing calculation sự tính toán bánh răng heat leakage calculation sự tính toán nhiệt rò rỉ heat leakage calculation sự tính toán nhiệt thẩm thấu hydraulic calculation sự tính toán thủy lực hydraulic calculation of water supply network sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước matrix calculation sự tính ma trận mix calculation sự tính toán phối liệu preliminary calculation sự tính toán sơ bộ refrigerating plant calculation sự tính toán trạm lạnh refrigerating plant calculation sự tính toán hệ thống lạnh rough calculation sự tính toán sơ bộ sag calculation sự tính toán độ võng

sự tính toán analog calculation sự tính toán tương tự approximate calculation sự tính toán gần đúng arithmetic calculation sự tính toán số học automatic calculation sự tính toán tự động batch calculation sự tính toán phối liệu calculation (ofareas) sự tính toán diện tích calculation (ofbeams) sự tính toán dầm calculation (ofheat loss) sự tính toán mất mát nhiệt calculation (ofstresses) sự tính toán ứng suất calculation of costs sự tính toán chi phí calculation of labor input rate sự tính toán định mức lao động calculation of stability sự tính toán ổn định checking calculation sự tính toán kiểm tra digital calculation sự tính toán số gearing calculation sự tính toán bánh răng heat leakage calculation sự tính toán nhiệt rò rỉ heat leakage calculation sự tính toán nhiệt thẩm thấu hydraulic calculation sự tính toán thủy lực hydraulic calculation of water supply network sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước mix calculation sự tính toán phối liệu preliminary calculation sự tính toán sơ bộ refrigerating plant calculation sự tính toán trạm lạnh refrigerating plant calculation sự tính toán hệ thống lạnh rough calculation sự tính toán sơ bộ sag calculation sự tính toán độ võng

Xem thêm: ” Scroll Là Gì Trong Tiếng Việt? Scroll Wheel Là Gì

tính accuracy of calculation độ chính xác trong tính toán analog calculation sự tính toán tương tự analog calculation tính toán tương tự approximate calculation sự tính toán gần đúng arithmetic calculation sự tính toán số học automatic calculation sự tính toán tự động automatic tax calculation sự tính thuế tự động automatic tax calculation tính cước tự động batch calculation sự tính toán phối liệu beam calculation sự tính dầm Boolean calculation phép tính Boole boolean calculation phép tính logic boolean calculation phép tính luận lý calculation (ofareas) sự tính toán diện tích calculation (ofbeams) sự tính toán dầm calculation (ofheat loss) sự tính toán mất mát nhiệt calculation (ofstresses) sự tính toán ứng suất calculation assumption giả thiết tính toán calculation characteristic đặc trưng tính toán calculation data tài liệu tính toán calculation hypothesis giả thiết tính toán calculation of costs sự tính toán chi phí calculation of labor input rate sự tính toán định mức lao động calculation of stability sự tính toán ổn định calculation order thứ tự tính toán calculation procedure phương pháp tính calculation specifications các đặc tả tính toán calculation unit đơn vị tính toán check calculation sự tính kiểm nghiệm check calculation sự tính kiểm tra checking calculation sự tính toán kiểm tra cooling load calculation tính toán tải lạnh deflection calculation tính toán độ võng deformation calculation tính toán biến dạng detail calculation tính toán chi tiết digital calculation sự tính toán số distance calculation tính toán cự ly distance calculation tính toán khoảng cách earth pressure calculation sự tính áp lực đất energy band calculation tính toán vùng năng lượng engineering calculation phép tính kỹ thuật Floating Point Calculation (FPC) tính toán theo dấu thập phân floating-point calculation phép tính dấu phẩy động Formula Calculation Language (FOCAL) công thức tính toán ngôn ngữ gearing calculation sự tính toán bánh răng graphic (al) calculation phép tính đồ thị graphic calculation phép tính đồ họa graphic method of calculation phương pháp tính bằng đồ thị graphoanalytical method of calculation phương pháp tính bằng đồ giải hand calculation tính toán bằng tay heat leakage calculation sự tính toán nhiệt rò rỉ heat leakage calculation sự tính toán nhiệt thẩm thấu heat leakage calculation tính toán nhiệt rò rỉ heat leakage calculation tính toán nhiệt thẩm thấu heat load calculation tính toán tải lạnh heat load calculation tính toán tải nhiệt heat-balance calculation tính toán cân bằng nhiệt hydraulic calculation sự tính toán thủy lực hydraulic calculation of water supply network sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước infress calculation tính toán tải lạnh linear interference calculation phép tính tuyến tính giao thoa load calculation tính toán tải (lạnh) load flow calculation tính toán (phân phối) matrix calculation phép tính ma trận matrix calculation sự tính ma trận mental calculation phép tính nhẩm method of calculation phương pháp tính method of two calculation phương pháp hai mặt cắt tính toán methods of calculation phương pháp tính toán (thiết kế) mix calculation sự tính toán phối liệu model of calculation sơ đồ tính network calculation tính toán lưới điện network model machine calculation method phương pháp tính máy theo mô hình mạng network model table calculation method phương pháp tính bảng theo mô hình mạng number calculation phép tính số numeric calculation tính toán số numerical calculation phép tính bằng số numerical calculation tính toán bằng số pattern of calculation sơ đồ tính toán precision of calculation độ chính xác của phép tính preliminary calculation sự tính toán sơ bộ pressure drop calculation tính toán tổn thất áp suất rate calculation minimum weight trọng lượng tối thiểu để tính cước refrigerant calculation tính toán môi chất lạnh refrigerating plant calculation sự tính toán trạm lạnh refrigerating plant calculation sự tính toán hệ thống lạnh refrigerating plant calculation tính toán hệ (thống) lạnh refrigerating plant calculation tính toán trạm lạnh refrigeration requirements calculation tính nhu cầu lạnh refrigeration requirements calculation tính toán nhu cầu lạnh rough calculation sự tính toán sơ bộ sag calculation sự tính toán độ võng short-circuit calculation tính toán ngắn mạch stability calculation tính toán độ ổn định table calculation tính theo bảng kê table calculation program spread-sheet dụng chương trình tính theo bảng kê to calculate, to compute calculation, computing tính toán undeformed calculation diagram sơ đồ tính không biến dạng variational calculation tính biến phân verification of calculation sự kiểm tra tính toán

Related Posts