Blocks Là Gì Trong Tiếng Anh? Ý Nghĩa Của Từ Block Hay Dùng Trên Facebook

Lô đất (chính phủ cấp cho tư nhân); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoảnh đất trong thành phố

Đang xem: Blocks là gì

khối bộ nhớ UMB (uppermemory block) khối bộ nhớ cao UMB (uppermemory block) khối bộ nhớ phần trên upper memory block (UMB) khối bộ nhớ cao upper memory block (UMB) khối bộ nhớ phần trên

tạo khối ACBGEN (applicationcontrol block generation) sự tạo khối điều khiển ứng dụng application control block generation (ACBGEN) sự tạo khối điều khiển ứng dụng

khối (nhà) block of industrial building (inindustrial part of city) khối nhà máy (ở) khu công nghiệp của thành phố corridor-type residential tower block khối nhà ở hành lang xen kẽ standard residential block khối nhà ở tiêu chuẩn thoroughfare within block of house đường tới nhà (trong khối nhà) west block khối nhà phía tây

một đơn vị nhà

Giải thích EN: A hollow masonry building unit made of cement or terra cotta.

Giải thích VN: Một đơn vị tòa nhà rống thường được xây bằng xi măng hoặc đất.

Xem thêm: Cách Xem Ảnh Trên Facebook Của Người Khác Khi Không Kết Bạn, Bị Chặn

phong bế bundle branch block phong bế bó nhánh caudal block phong bế đuôi heart-block phong bế tim inferior dental block phong bế răng dưới (một kiểu gây tê dây thần kinh răng dưới) nerve block phong bế thần kinh

blốc air handing block blốc điều hòa không khí air-conditioning block blốc điều hòa không khí air-handling block blốc điều hòa không khí block condenser bình ngưng blốc block freezing kết đông bloc condenser block blốc ngưng tụ refrigeration block blốc nhà được làm lạnh

chèn air block chẹn không khí back-up block khối xây chèn block multiplexer channel kênh đa công chèn khối block multiplexer channel kênh dồn chèn khối block multiplexer mode chế độ đa công chèn khối block multiplexer mode chế độ dồn kênh chèn khối cular heart-block chẹn tâm nhĩ thất exit heart-block chẹn tim đường ra fiddle block khối chèn (trên boong tàu) hoisting block cục chêm chèn bánh intraventricular heart-block chẹn tim nội tâm thất protector block miếng chèn bảo vệ (ở thiết bị bảo vệ)

khóa automatic block system sự tự khóa liên động block quantization sự lượng tử khóa khối key, key block, capstone chốt đỉnh vòm (chìa khóa) lock and block sự khóa đóng đường lock block blốc (có ổ) khóa route locking block khóa đường chạy

Xem thêm: kiếm lượt quay trong coin master

khối

Giải thích VN: Một đơn vị thông tin được xử lý hoặc di chuyển. Đơn vị này có thể thay đổi về cỡ to nhỏ.

a block một khối ABP (actualblock processor) bộ xử lý khối thực ACB (accessmethod control block) khối điều khiển phương pháp truy cập ACB (adaptercontrol block) khối điều khiển bộ điều hợp ACB (applicationcontrol block) khối điều khiển ứng dụng ACBGEN (applicationcontrol block generation) sự tạo khối điều khiển ứng dụng Access Block Control (ABC) điều khiển khối truy nhập access method control block (ACB) khối điều khiển phương pháp truy cập acoustic block khối xây hút âm acoustic cell block khối tổ ong hút âm acoustical block khối xây hút âm actual block processor bộ xử lý khối thực actual block processor (ABP) bộ xử lý khối thực Adapter Block Control (ABC) điều khiển khối điều hợp adapter control block khối điều khiển bộ điều hợp adapter control block (ACB) khối điều khiển (bộ điều hợp) add-on block khối bổ sung administration block (school) khối giáo vụ administrative block khối hành chính quản trị anchor block khối neo anchorage block khối neo apartment block khối căn hộ application control block (ACB) khối điều khiển ứng dụng application control block generation (ACBGEN) sự tạo khối điều khiển ứng dụng ASCII Block Terminal Services (ABTS) các dịch vụ đầu cuối khối ASCII aseptic block khối khử trùng (nhà) asphalt block khối bê tông bitum back-up block khối xây chèn bad block khối hỏng BALM (blockand manipulation) sự thao tác khối và danh sách BAM (blockallocating map) sơ đồ xuất phát khối basic title block khối đầu đề cơ bản bay-block khối đơn nguyên (nhà) BCB (blockcontrol byte) byte điều khiển khối BCC (blockcheck character) ký tự kiểm tra khối BCU (blockcontrol) đơn vị điều khiển khối beam block khối đầu dầm bearing block khối đỡ BH (blockhandler) bộ điều khiển khối BHR (blockhandling routine) thủ tục điều khiển khối BIOCA (blockinput/output communication area) vùng truyền thông nhập/xuất khối BIOS Parameter Block (BPB) Khối Thông số BIOS bit block khối bit bit block transfer sự chuyển khôi bit BIT-boundary Block Transfer (BITBLT) Chuyển khối BIT-boundary block (ofhouses) khối nhà ở block (ofstone) khối đá block (orrock) khối đá Block Acceptance Reporting Mechanism (BARM) cơ chế báo cáo chấp nhận khối Block Acknowledged Counter (BAC) bộ đếm được báo nhận theo khối Block Adaptive Rate Controlled (compressionalgorithm) (JPL) (BARC) điều khiển tốc độ thích ứng khối (thuật toán nén) (JPL) Block Address (BA) địa chỉ khối Block Address Translation (BAT) dịch địa chỉ khối block allocating map (BAM) bảng cấp phát khối block allocating map (BAM) sơ đồ cấp phát khối block and list manipulation (BALM) sự thao tác khối và danh sách block arrows các mũi tên lập khối block body thân khối block buffering đưa khối vào bộ đệm block cancel character ký tự hủy bỏ khối block cannel character ký tự xóa khối block cast cylinder khối xy lanh block chaining phương pháp liên kết khối block chaining sự móc mối khối block character ký tự khối block check kiểm tra khối block check kiểm tra ký tự khối block check sự kiểm tra khối Block Check (BC) kiểm tra khối block check character ký tự kiểm khối block check character (BBC) khối kiểm soát chữ block check character (BCC) ký tự kiểm tra khối Block Check Character (BISYNC) (BCC) Ký tự kiểm tra khối ( BISYNC) block check procedure thủ tục kiểm tra khối block cipher mật mã khối block code mã khối block compaction sự nén khối block concreting sự đổ bêtông thành khối block condenser bình ngưng (dạng) khói block condenser bình ngưng (dạng) khối block construction công trình dạng khối block control byte (BCB) byte điều khiển khối block control header đầu điều khiển khối block control header (BCH) phần đầu điều khiển khối block control header (BCH) tiêu đề điều khiển khối block control signal-BCS tín hiệu điều khiển khối block control unit bộ điều khiển khối block control unit (BCT) đơn vị điều khiển khối block copolymer côplyme khối block copolymer khối copolime block copolymer khối đồng trùng hợp block copy bản sao chép khối block copy sao chép khối block count sự đếm khối block cursor con trỏ khối block cutting machine máy cưa khối block data dữ liệu khối Block Data Transfer (BDT) chuyển dữ liệu khối block decoding scheme hệ thống giải mã khối block definition định nghĩa khối block definition sự xác định khối block delete hủy bỏ khối block description word từ mô tả khối block description work công việc mô tả khối block design thiết kế khối block device thiết bị khối block device file tập tin thiết bị khối block diagram biểu đồ khối block diagram giản đồ khối block diagram sơ đồ khối block diagram model mô hình sơ đồ khối block diagramming sự lập giản đồ khối block disintegration phá hủy khối block encryption sự mã hóa khối block error rate suất lỗi khối block error rate tần suất lỗi khối block error rate tỷ lệ lỗi khối block error rate test (BLERT) tỷ xuất lỗi khối thử nghiệm block experiment thực nghiệm khối block facing khối ốp mặt (lắp, ghép) block factor hệ số khối block fill sự điền đầy khối block fill sự lấp đầy khối block form khối tạo hình block formwork ván khuôn khối block foster foundation móng dạng khối block freezer máy kết đông khối block freezing kết đông dạng khối block freezing kết đông khối block freezing plant máy kết đông khối block freezing system máy kết đông khối block froster máy kết đông khối block gap khe cách khối block graphics đồ hình khối block graphics đồ họa khối block grease mỡ bôi trơn dạng khối block group nhóm khối block handler bộ điều chỉnh khối block handler bộ điều khiển khối block handler bộ xử lý khối block handler set tập hợp bộ điều khiển khối block handling macro instruction lệnh macro xử lý khối block handling routine (BHR) thủ tục điều khiển khối block header đầu khối block header tiêu đề khối block ice đá khối block ice (making) plant trạm (sản xuất) (nước) đá khối block ice (making) plant trạm (sản xuất) nước đá khối block ice elevator máy nâng (nước) đá khối block ice elevator máy nâng nước đá khối block ice factory nhà máy (nước) đá khối block ice factory nhà máy nước đá khối block ice generator máy sản xuất nước đá khối block ice maker máy sản xuất nước đá khối block ice storage room phòng bảo quản (nước) đá khối block ice storage room phòng bảo quản nước đá khối block ice-making apparatus máy sản xuất nước đá khối block identification định danh khối block identifier bộ nhận biết khối block identifier ký hiệu nhận dạng khối block identifier định danh khối block ignore character ký tự bỏ qua khối block ignore character ký tự hủy khối block input-output nhập xuất khối block input/output nhập/xuất khối block input/output vào/ra khối block input/output communication area (BIOCA) vùng truyền thông nhập/xuất khối block instruction lệnh khối block lava khối dung nham block length chiều dài khối block length kích thước khối block length độ dài khối BLocK Length (inbytes) (BLKL) độ dài khối (tính theo bits) block level sharing phân chia theo cấp khối block level sharing sự phân chia mức khối block list danh sách khối block loading sự nạp khối block loading sự tải khối block mark ký hiệu khối block mark dấu khối block mark nhãn khối block marker dấu khối block marker nhãn khối block masonry khối xây Block Matched Algorithm (BMA) thuật toán ứng dụng khối block message thông báo khối block mode chế độ khối block move di chuyển khối block movement sự di chuyển khối block multiplex mode chế độ đa hợp khối block multiplexer channel kênh đa công chèn khối block multiplexer channel kênh dồn chèn khối block multiplexer mode chế độ đa công chèn khối block multiplexer mode chế độ dồn kênh chèn khối block multiplication phép nhân khối Block Numbering Area (BNA) vùng đánh số theo khối block of cowper stoves khối gia nhiệt của lò block of flats khối căn hộ block of industrial building (inindustrial part of city) khối nhà máy (ở) khu công nghiệp của thành phố block of mill main shops khối phân xưởng chính Block Oriented Network Simulator (BONES) bộ mô phỏng mạng theo khối block oriented random access (BORAM) truy cập ngẫu nhiên hướng khối block overthrust sự nghịch chờm khối block paging phân trang theo khối block paging sự phân trạng theo khối block parity chẵn lẻ theo khối block parity tính chẵn lẻ khối block pavement khối bó vỉa hè block polymerization sự polime hóa khối block prefix tiền tố khối block processor bộ xử lý khối block programming sự lập chương trình khối block protection bảo vệ khối block protection giữ nguyên khối block pulley puli khối block quantization sự lượng tử khóa khối block reactance điện kháng khối block received signal tín hiệu của khối nhận được block representation biểu diễn khối block retrieval sự tim kiếm khối block rubber cao su khối block scaffolds khối giàn giáo block schema sơ đồ khối block scheme sơ đồ khối block search tìm kiếm theo khối block separator bộ tách khối block separator ký tự phân chia khối block separator dấu tách khối block serial number số thứ tự khối block serial number checking sự kiểm tra số thứ tự khối block serial number writing sự ghi số thứ tự khối Block Serial Tunnel (BSTUN) đường hầm nối tiếp theo khối block signal system hệ thống tín hiệu khối block size cỡ khối block size kích thước khối block size độ dài khối block size/block length chiều dài khối block solid carbon dioxide cacbon đioxit dạng khối block solid carbon dioxide CO2 rắn dạng khối block solid carbon dioxide đá khô dạng khối block sort sắp xếp khối block sort sự sắp xếp khối block special file tập tin đặc biệt của khối Block Specification (BS) đặc tả khối, Yêu cầu kỹ thuật khối block speed vận tốc khối block splitting sự phân chia khối block standby khối dự trữ block started by symbol (BSS) khối khởi đầu bằng ký hiệu block statement câu lệnh khối block statement lệnh khối block step bậc khối block steps khối các bậc thang block structures kết cấu (dạng) khối block system hệ thống khối block task set tập tác vụ khối block terminal đầu cuối khối block terminal thiết bị đầu cuối khối block time thời gian khối block tin thiếc khối Block To Raster Converter (BTRC) bộ biến đổi từ khối sang mành block transfer chuyển khối block transfer sự chuyển khối block transfer sự truyền khối block transfer truyền khối block transfer computations tính toán chuyển khối block transmission sự truyền khối Block, Adjustable separator khối gián cách điều chỉnh được Block, Filler khối gián cách Block, Heel khối gián cách gót ghi Block-Acknowledged Sequence Number (BASN) số chuỗi được báo nhận theo khối block-diagram simulator (blosim) bộ mô phỏng sơ đồ khối block-length độ dài khối block-rate tariff biểu giá điện cả khối block-sequence welding sự hàn khối block-shaped fuel element phân tử nhiên liệu dạng khối block-structured có cấu trúc khối block-type reamer mũi doa kiểu khối block-yard bãi đúc khối blosim (block-diagram simulator bộ mô phỏng sơ đồ khối BLT (bitblock transfer) sự chuyển khối bit boot block chương trình khởi động boot block khối khởi động boot block khối mồi bootstrap block khối chương trình khởi động bootstrap block khối chương trình mồi bottom block khối đáy brake block khối hàm brake block khối hãm brick block khối gạch BSS (blockstarted by symbol) khối khởi đầu bằng ký hiệu building block khối bê tông building block khối hợp nhất building block khối hợp nhất (máy tính) building block khối lắp ghép building block khối tiêu chuẩn building block khối tường building block khối xây building block khối xây dựng building block khối xây dựng (cơ) building-block concept khái niệm khối hợp nhất building-block construction kết cấu khối lắp ghép building-block construction kết cấu khối tiêu chuẩn Built-In Logic Block Observation (BILBO) giám sát khối logic cài sẵn cable block khối ống cáp cache block khối cache cavity block khối (bê tông) rỗng cavity block khối rỗng CBC (cipherblock chain) chuỗi khối mật mã CCB (commandcontrol block) khối điều khiển lệnh CDB (commanddescriptor block) khối bộ mô tả lệnh cell block khối các ô cell block coordinates tọa độ khối ô cellular block khối ngăn nhỏ cellular block khối nhiều lỗ (rỗng) cellular block khối nhiều ngăn cellular block khối phòng nhỏ cession control block khối điều khiển phiên channel block khối xây hình chữ U channel program block khối chương trình kênh chuck block khối mâm cặp cinder block khối xỉ cinder block khối bê tông xỉ than cipher block chain (CBC) chuỗi khối mật mã cipher block chain (CBC) khối mật mã cipher block chain mode chế độ chuỗi khối mật mã Cipher Block Chaining (CBC) tạo khối chuỗi mật mã CLB (communicationservice local block) khối cục bộ dịch vụ truyền thông clinker block khối bê tông clinke closed block khối khép kín code block khối mã collection point block khối điểm thu thập collection point block (CPB) khối điểm tập hợp collection point block (CPB) khối điểm thu thập column (foundation) block khối móng cột command control block khối điều khiển lệnh command control block (CCB) khối điều khiển lệnh command descriptor block khối mô tả lệnh command descriptor block (CDB) khối bộ mô tả lệnh Command Descriptor Block (CDB) khối mô tả lệnh common block khối dùng chung common block khối chung complementary block khối bổ sung complementary block khối phụ trợ composed text block khối soạn thảo văn bản composed text block khối văn bản soạn thảo concrete block khối bê tông concrete block khối bêtông concrete block mould khuôn đúc khối bê tông concrete block press máy nén khối bê tông concrete block testing machine máy thí nghiệm khối bê tông concrete paving block khối bê tông lát đường condenser block khối ngưng tụ condenser block khối ngưng tụ Configurable Function Block (CFB) khối chức năng có thể lập cấu hình configuration control block khối điều khiển cấu hình Connection Control Block (CCB) khối điều khiển kết nối connector block khối đầu nối connector block khối liên kết connector block khối nối construction block khối blôc kết cấu contact block khối tiếp điểm contact block khối tiếp xúc (ở rơle) continental block khối lục địa control block khối điều khiển Control Programme Control Block (CPCB) khối điều khiển của chương trình điều khiển corner block khối cạnh góc corner pier block khối tường góc corner wall block khối tường góc corridor-type residential tower block khối nhà ở hành lang xen kẽ cover block khối bao che bên ngoài cover block khối phủ CPB (collectionpoint block) khối điểm tập hợp CPB (collectionpoint block) khối điểm thu thập cradle block khối kê đệm CRC Message Block (CMB) Khối tin báo CRC crown block khối ròng rọc cố định cubical block capital mũ cột hình khối vuông cyclic block codes mã khối chu kỳ cyclic block codes mã khối tuần hoàn cylinder block khối xy lanh cylinder block khối xy-lanh data block khối dữ liệu data block (DBLK) khối dữ liệu Data Communications Function Block (TMN) (DCF) khối chức năng thông tin số liệu Data Control Block (DCB) khối điều khiển dữ liệu data extent block (DEB) khối mở rộng dữ liệu data set control block khối điều khiển tập dữ liệu data set control block (DSCB) khối điều khiển tập dữ liệu DBLK (datablock) khối dữ liệu DCB(datacontrol block) khối điều khiển dữ liệu DCB (devicecontrol block) khối điều khiển thiết bị DEB (dataextent block) khối mở rộng dữ liệu decision block khối quyết định decorative block khối xây trang trí decorative faced block khối xây trang trí device control block khối điều khiển thiết bị device control block (DCB) khối điều khiển thiết bị Device Descriptor Block (DDB) khối mô tả thiết bị die block khối khuôn diffusion block khối khuếch tán Display Data Entry Block (DDEB) khối đầu vào dữ liệu hiển thị double-row large block wall tường khối lớn hai tầng drum interface block khối giao diện trống từ DSCB (dataset control block) khối điều khiển lập dữ liệu dynamic block header đầu khối động dynamic block header tiêu đề khối động eaves brick block khối gach xây đua ECB (eventcontrol block) khối điều khiển sự kiện edger block khối đố cửa editing block khối biên tập EIB (externalinterrupt block) khối gián đoạn ngoài EIB (externalinterrupt block) khối ngắt ngoài End – Of – Facsimile Block (EOFB) Kết thúc khối Fax end block khối đầu neo end block khối ở đầu mút end of block kết thúc khối End Of Block (EDB) kết thúc khối end of block (EOB) cuối khối end of block (EOB) sự kết thúc khối End Of Block Marker (EOB) kết thúc đánh dấu khối End of Data Block (EODB) kết thúc khối dữ liệu End of Text Block (ETB) kết thúc khối văn bản End of Transmission Block (ETB) kết thúc khối phát end of transmission block (ETB) kết thúc khối truyền (ETB) end of transmission block-ETB kết thúc khối dẫn truyền end of transmission block-ETB hết khối dẫn truyền end-of-list control block khối điều khiển cuối danh sách end-of-transmission block kết thúc khối truyền end-of-transmission-block (ETB) cuối khối truyền end-of-transmission-block (ETB) sự kết thúc khối truyền end-of-transmission-block character ký tự cuối khối truyền energy dispersion block khối tiêu năng engine block khối xy lanh engine block khối động cơ enlarge block khối lớn entry block khối nhập EOB (endof block) cuối khối EOB (endof block) kết thúc khối erratic block khối tảng lang thang erroneous block khối (có) lỗi ETB (endof transmission block) cuối khối truyền ETB (endof transmission block) sự kết thúc khối truyền event control block (ECB) khối điều khiển biến cố event control block (ECB) khối điều khiển sự kiện Event Control Block (ECB) khối kiểm soát sự kiện extended memory block (EMB) khối nhớ mở rộng Extended Memory Block (EMB) khối nhớ mở rộng extension block khối mở rộng external-interrupt block (EIB) khối gián đoạn ngoài external-interrupt block (EIB) khối ngắt ngoài fall block khối puli di động Far and Near end Block Error (IOM2Monitor Message) (FNBE) Lỗi khối đầu xa và đầu gần (Tin báo Giám sát IOM2) Far- End – Block – Error (FEBE) lỗi khối đầu xa fault block khối đứt gãy fault block valley thung lũng khối đứt gãy FBA (fixed-block architecture) kiến trúc khối cố định FCB file control block khối điều khiển tập tin fiddle block khối chèn (trên boong tàu) file control block khối điều khiển tập tin file control block khối điều khiển tệp File Control Block (FCB) khối điều khiển tệp file-control block (FCB) khối điều khiển tập tin fire block khối chắn lửa Fix Block Architecture (FBA) cấu trúc khối cố định fixed block khối cố định fixed-block-architecture (FBA) kiến trúc khối cố định fixed-length block khối độ dài cố định fixing block khối cố định flooring block khối lắp sàn FMCB (functionmanagement control block) khối điều khiển quản lý chức năng foot block khối móng footing block khối chân cột footing block khối móng foundation block khối chân cột foundation block khối móng foundation block khối nền đơn foundation pad block khối đệm (đế móng) foundation wall block khối móng tường four-row large block wall tường khối lớn bốn hàng free block khối tự do free-block list danh sách khối tự do Frog, Mono-block tâm ghi liền khối function management control block (FMCB) khối điều khiển quản lý chức năng functional block khối chức năng functional block diagram đồ thị khối chức năng functional description block-BDF khối mô tả chức năng functional electronic block khối điện tử chức năng fuse block khối nắp cầu chì gin block khối ròng rọc một puli global memory block khối nhớ toàn bộ glue block khối vật liệu dán granite block pavement mặt đường lát bằng khối granit granulated slag aggregate concrete block khối bê tông cốt liệu bằng xỉ vụn gypsum block khối thạch cao đúc half-block nửa khối head block khối đầu head block khối tiêu đề heat exchanger block khối thiết bị trao đổi nhiệt heated block soldering sự hàn bằng khối nóng hollow block khối rỗng hollow block floor sàn gồm các khối gỗ rỗng hollow ceramic block khối gốm Blôc keramic hollow glass block khối thủy tinh rỗng hollow-block masonry khối xây rỗng IBG (inter-block gap) khe các khối IBG (inter-block gap) khoảng cách giữa các khối ICB (interruptcontrol block) khối điều khiển ngắt ice block khối (nước) đá ice block khối nước đá ice block đá khối ice block nước đá khối ice-cream block khối kem image block khối ảnh in block cylinder khối xi lanh incomplete block khối khuyết information block khối thông tin input block khối nhập input block khối vào insertion block khối lắp inter-block cách khối inter-block gap khe trong khối inter-block gap đoạn tách khối inter-block gap (IBG) khe cách khối inter-block gap (IBG) khoảng cách giữa các khối interface block khối giao diện interleaved block code mã có khối xen kẽ nhau intermediate block check sự kiểm tra khối trung gian intermediate block check character ký tự kiểm tra khối trung gian Intermediate Text Block (BISYNC) Khối văn bản trung gian(BISYNC) intermediate text block (ITB) khối văn bản trung gian Intermediate Transmission Block (ITB) khối truyền dẫn trung gian internal block khối trong interrupt control block khối điều khiển ngắt Interrupt Control Block (ICB) khối điều khiển ngắt ITB (intermediatetext block) khối văn bản trung gian jamb block khối rầm cửa job control block khối điều khiển công việc job control block khối kiểm tác kitchen building block unit khối lắp ghép không gian nhà bếp kitchen premises block khối bếp krn block khối sụt label block khối nhãn large size block khối cỡ lớn large-block khối lớn large-block masonry thể xây dựng khối lớn large-block wall tường khối lớn LDNCB (logicaldevice node control block) khối điều khiển nút thiết bị logic library block khối thư viện lift block khối puli lift block khối ròng rọc lifting block khối puli lifting block khối ròng rọc light-directing block khối hướng ánh sáng light-directing block khối phản quang lighting block masonry khối xây nhẹ lightweight block khối xây nhẹ Linear Block Array (LBA) ma trận khối tuyến tính link block khối liên kết lintel block khối tường trên cửa logical block khối logic logical block address địa chỉ khối lôgic Logical Block Addressing (LBA) định địa chỉ khối lôgic logical device node control block (LDNCB) khối điều khiển nút thiết bị logic logical unit control block (LUCB) khối điều khiển các thiết bị logic loop block khối vòng lặp loss of block phase sự mất pha trong khối Low Noise Block (LNB) khối tạp âm thấp lower block khối lún lower block khối thấp LUCB (logicalunit control block) khối điều khiển các thiết bị logic Macro Block (MB) Khối Macro mantle block khối che phủ mark block khối nhãn masonry block khối xây master file directory block khối thư mục tập tin chính master input/output control block khối điều khiển nhập/xuất chính master input/output control block khối kiểm soát ra/vào chính mastic block khối mattit matrix block khối ma trận memory block khối nhớ Memory Control Block (MCB) khối điều khiển bộ nhớ message reference block khối tham chiếu thông báo MIOCB (masterinput/output control block) khối điều khiển nhập/xuất chính MIOCB (masterinput/output control block) khối kiểm soát ra/vào chính miter block khối chéo góc mono-block đơn khối move block khối chuyển Multi Frequency or Mediation Function Block (TMN) (MF) đa tần hoặc khối chức năng trung gian multi-block message transmission truyền thông điệp bằng nhiều khối NAB (networkaddress block) khối địa chỉ mạng Near End Block Error (IOM2Monitor Message) (NEBE) Lỗi khối đầu gần (Tin báo giám sát IOM2) network address block khối địa chỉ mạng network address block (NAB) khối địa chỉ mạng Network control block (NCB) khối điều khiển mạng Next Command Block Address (NXT-CB-ADR) địa chỉ khối lệnh tiếp theo NLB (nodeinitialization block) khối khởi động nút node initialization block (NIB) khối khởi động nút office block khối văn phòng operating-room block khối phòng tác nghiệp Operations Systems Function Block (TMN) (OSF) Khối chức năng của các hệ thống vận hành (TMN) output block khối dữ liệu xuất output block khối xuất, khối ra output block khối đầu ra Overlapped Block Motion Compensation (OBMC) bù chuyển dịch của khối xếp chồng overthrust block khối phủ chờm PAB (primaryapplication block) khối ứng dụng sơ cấp PAB (processanchor block) khối neo quá trình parquet block sàn packe (lắp) khối ván patch block khối xây vá path block khối đường dẫn PBCB (bufferpool control block) khối điều khiển vùng đệm PCB (Poolcontrol block) khối điều khiển vùng lưu trữ PCB (Processcontrol block) khối điều khiển quá trình PCB (Programcontrol block) khối điều khiển chương trình PCB (Protocolcontrol block) khối điều khiển giao thức Peltier block khối Peltier peltier block khối pin nhiệt điện perched block khối treo perfect bound block khối đóng dán sách PGB (presentationservices global block) khối toàn bộ các dịch vụ trình bày physical block khối vật lý physical data block khối dữ liệu vật lý PIB (portinformation block) khối thông tin cổng PLB (presentationservices local block) khối cục bộ dịch vụ trình bày plinth block khối chân cột (hình vuông) pool block khối (ở) bể chứa pool control block khối điều khiển vùng lưu trữ port information block khối thông tin cổng power block khối nguồn power-house block khối nhà máy thủy điện preassembled large-size block erection sự lắp ghép khối lớn precast concrete block khối bê tông đúc sẵn precast hollow concrete block khối bê tông rỗng đúc sẵn presentation services global block khối cục bộ dịch vụ trình bày presentation services local block khối cục bộ dịch vụ trình bày primary application block khối ứng dụng sơ cấp primary block khối sơ cấp printing block khối in process anchor block (PAB) khối neo quá trình process control block (PCB) khối điều khiển quá trình program area block khối vùng chương trình program block khối chương trình program control block khối điều khiển chương trình program control block (PCB) khối điều khiển chương trình Program Information Block (PIB) khối thông tin chương trình Program Specification Block (PSB) khối đặc tả chương trình pulley block khối puli pulley block khối ròng rọc punch block khối đục lỗ punching block khối đục lỗ Q-Adapter Block (TMN) (QAF) Khối tương thích Q (TMN) QAB (queueanchor block) khối neo hàng đợi queue anchor block (QAB) khối neo hàng đợi queue block khối hàng chờ Queue Control Block (QCB) khối điều khiển xếp hàng RAB (resourceallocation block) khối cấp phát tài nguyên RAB (resourceallocation block) khối phân phát tài nguyên randomized block khối ngẫu nhiên rapid block ice plant trạm sản xuất (nước) đá khối nhanh reception-reproduction block khối thu phát (lại) Record Access Block (RAB) khối truy nhập hồ sơ record block khối ghi record block khối bản ghi rectangular stress block method phương pháp khối ứng suất chữ nhật reference block khối tham chiếu refractory block khối chịu lửa refrigeration block khối làm lạnh register block khối thanh ghi reinforced concrete grid with glass block filling panen bêtông cốt thép có lắp khối thủy tinh relative block number số chỉ khối tương đối residential block khối nhà residential section block khối đơn nguyên ở resource allocation block (RAL) khối cấp phát nguồn resource allocation block (RAL) khối phân phối tài nguyên rubbing block khối cao su trên vít lửa (gối cao) SAB (serviceapplication block) khối ứng dụng dịch vụ safety pulley block khối puli an toàn sanitary treatment block of hospital khối kỹ thuật vệ sinh trong bệnh viện save block khối làm việc save/work block (SWB) khối lưu trữ/công việc SCB (sessioncontrol block) khối điều khiển tác vụ gián tiếp SDB (storagedescriptor block) khối mô tả bộ nhớ seal block khối bít seismic block khối động đất server message block khối thông báo sécvô Server message block (SMB) khối tin báo của server service application block khối ứng dụng dịch vụ service application block (SAB) khối ứng dụng dịch vụ Service independent building block (SIB) khối cấu trúc không tùy thuộc dịch vụ session control block khối điều khiển phiên Session Control Block (SCB) khối điều khiển phiên session control block (SCB) khối điều khiển tác vụ giao tiếp session information block (SIB) khối thông tin giao tiếp Severely Errored Cell Block (SECB) khối tế bào bị lỗi nghiêm trọng shaping block khối tạo hình short block khối có ít bản ghi short block khối động cơ ngắn (gồm píston, xy lanh, trục khủy) short block khối ngắn short block khối nhỏ SIB (sessioninformation block) khối thông tin giao tiếp simplified block diagram sơ đồ khối được giản hóa single block khối đơn sink block khối góp skew block khối xây gạch vát skewback block khối đế tựa của vòm skimmer block khối cào xỉ skirting block khối viền chân tường slide block khối trượt dẫn hướng slotted block đá khối tảng small-block wall tường khối nhỏ small-size block khối nhỏ solid concrete block khối bê tông đặc source area block khối vùng nguồn source block khối nguồn space block house prefabrication nhà xây lắp bằng khối đúc sẵn spacer block khối giãn cách spacer block khối đệm spacing block khối dãn cách spillway foundation block khối đổ bêtông móng đập staircase and elevator block khối cầu thang stand-by block khối dự phòng standard residential block khối nhà ở tiêu chuẩn standby block khối dự trữ Start of Text Block (STB) bắt đầu khối văn bản storage block khối lưu trữ storage block khối nhớ storage descriptor block (SDB) khối mô tả bộ nhớ stray block khối lang thang structural block khối cấu trúc (không gian) structural block khối kết cấu sub-block khối con Subsystem Control Block (SCB) Khối điều khiển hệ thống con SWB (save/work block) khối lưu/ công việc switch block khối chuyển mạch switch block khối công tắc system block diagram sơ đồ khối hệ thống tank block khối thùng Task Control Block (TCB) khối điều khiển công việc task information block khối thông tin tác vụ task information block (TIB) khối thông tin công việc teleprocessing request block (TPRB) khối yêu cầu xử lý từ xa terminal anchor block (TAB) khối neo thiết bị đầu cuối terminal block khối đầu cuối terminal block khối nối terminal block khối thiết bị đầu cuối text block khối chữ text block khối văn bản thoroughfare within block of house đường tới nhà (trong khối nhà) three-dimensional block khối không gian ba chiều thrust block khối chờm nghịch thrust block khối nghịch chờm thrust block khối tựa của đập vòm TIB (taskinformation block) khối thông tin tác vụ tie, 2-block concrete tà vẹt bê tông hai khối Tie, Duo block tà vẹt bê tông hai khối Tie, Mono-block concrete tà vẹt bê tông một khối tipped block khối đu đưa title block khối nhan đề (bản vẽ) tower block khối tháp TPRB (teleprocessingrequest block) khối yêu cầu xử lý từ xa transmission block khối chuyển transmission block khối phát đi transmission block khối truyền transmission block khối truyền dẫn transmission block character ký tự khối phát transmission block character ký tự khối truyền Transmission Control Block (TCB) khối điều khiển truyền dẫn transmission subsystem control block (TSCB) khối điều khiển hệ thống con truyền Transport Block Reject (TBR) loại bỏ khối chuyển tải travelling block khối di chuyển triple-row large-block wall tường khối lớn (chồng) ba hàng TSCB (transmissionsubsystem control block) khối điều khiển hệ thống con truyền UECB (userexit control block) khối điều khiển điểm thoát của người dùng UMB (uppermemory block) khối bộ nhớ cao UMB (uppermemory block) khối bộ nhớ phần trên UMB (uppermemory block) khối nhớ trên up-link block khối liên lạc hướng lên uplifted fault block khối nâng theo đứt gãy uplink block khối nối lên upper memory block (UMB) khối bộ nhớ cao upper memory block (UMB) khối bộ nhớ phần trên upthrown block khối nâng upthrown fault block khối nâng theo đứt gãy user block khối người dùng user exit control block (UBCB) khối điều khiển điểm thoát của người dùng utility control block khối điều khiển trình tiện ích V-block khối chữ V variable block khối biến đổi được variable block khối thay đổi được variable-block tariff biểu giá khối thay đổi vee block khối chữ V VEIB (virtualexternal interrupt block) khối ngắt ảo ngoài ventilating concrete block khối bê tông thông gió virtual block multiplexed mode chế độ dồn kênh khối ảo virtual external interrupt block (VEIB) khối ngắt ảo ngoài wall block khối tường wall lintel block khối tường lanhtô wall lintel block khối tường trên cửa sổ west block khối nhà phía tây within-block trong khối within-block information thông tin trong khối woodened block khối làm bằng gỗ work element block (WEB) khối phần tử công việc Work Station Function Block (TMN) (WSFB) khối chức năng của trạm công tác

Related Posts